Ulga mieszkaniowa w 2024 roku

Przepisy rządowe odnoszą się do wielu kwestii, w tym również do wszelkiego rodzaju rozliczeń. Jednym z takich aspektów jest ulga mieszkaniowa. Kto będzie mógł z niej skorzystać w roku 2024r i jakie warunki muszą zostać spełnione?

Ulga mieszkaniowa – na czym polega?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są dochody uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości oraz wymienionych wyżej praw, ale tylko w sytuacji, gdy uzyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na tzw. własne cele mieszkaniowe. Co ważne wydatki te muszą zostać poniesione i rozliczone w ściśle określonym terminie, a dokładniej w ciągu 3 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonałeś odpłatnego zbycia nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu itp.

Własne cele mieszkaniowe to nic innego jak przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży np. nieruchomości na zapewnienie sobie warunków mieszkaniowych.

Co będzie kwalifikować do ulgi?

Do odliczenia będą kwalifikować się następujące działania:

▪️ budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub lokalu mieszkalnego;

▪️ rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub adaptacja na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, lokalu niemieszkalnego lub pomieszczenia niemieszkalnego;

▪️ spłata kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu zaciągniętego przed uzyskaniem przychodu z odpłatnego zbycia, w tym kredytu refinansowego i konsolidacyjnego zaciągniętego w celu sfinansowania własnych potrzeb mieszkaniowych​​;

▪️ wydatki związane z wykończeniem wnętrz, tj. wykonaniem tynków, podłóg, okładzin ściennych, powłok malarskich, umocowanych na stałe elementów np. szaf wnękowych, wymianę lub instalację składników wyposażenia technicznego budynku lub lokalu (np. instalacji wodnej, kanalizacyjnej).

 ▪️ zakup sprzętu AGD (kuchenki, płyty indukcyjne, piekarniki, zmywarki, pralki,     oświetlenie sufitowe i ścienne wewnętrzne, taśmy LED, okapy kuchenne) oraz mebli trwale związanych z budynkiem np. szafy wnękowe, zabudowa kuchenna na wymiar.

Komu przysługuje ?

Ulga jest dostępna dla osób będących podatnikami w Polsce, oraz dla tych którzy nabyli prawa do całości lub części nieruchomości i planują jej sprzedaż w ciągu najbliższych pięciu lat. W tym celu należy złożyć deklarację PIT-39 do końca kwietnia.

Jak obliczyć kwotę do ulgi mieszkaniowej?

Wysokość ulgi możemy obliczyć zgodnie z poniższym modelem w następujący sposób :

 • zsumować wydatki sfinansowane z środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości
 • pomnożyć dochód przez obliczoną wcześniej sumę wydatków na cele mieszkaniowe
 • podzielić kwotę otrzymaną w wyniku mnożenia przez przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości. W ten sposób otrzymamy dochód zwolniony z podatku.

Odliczenie nie dotyczy więc bezpośrednio obliczonej kwoty podatku, a podstawy opodatkowania.

Umowa dożywocia

Umowa dożywocia jest jednym ze sposobów zagwarantowania sobie spokojnej starości. Wzbudza ogromne emocje wśród podpisujących ją osób, gdyż przenosi ona własność nieruchomości. Musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. Co możemy zyskać w ramach takiego rozwiązania? O tym w artykule poniżej.

Umowa dożywocia – co oznacza?

Umowy dożywocia reguluje Kodeks Cywilny, a dokładnie artykuł 908-916. W Kodeksie możemy przeczytać, że “„jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym”. Na gruncie obowiązaujących przepisów prawo dożywocia jest niezbywalne i nie podelga dziedziczeniu. Prawo dożywocia może zostać ustanowione na rzecz więcej niż jednej osoby, czyli na małżeństwa.

Dożywotnie utrzymanie – na czym polega?

W każdej umowie dożywocia należy określić, czym dla każdej ze stron stron jest dożywotnie utrzymanie. Zdecydowana większość osób decydujących się na sporządzenie takiej umowy w sposób szczegółowy określa zakres zobowiązań. Jeśli jednak ustalenia nie są wystarczająco z pomocą przychodzi wspomniany już Kodeks cywilny. Zgodnie z artykułem 908 nabywca zobowiązany jest względem zbywcy do:

 • przyjęcia go jako domownika;
 • dostarczania mu wyżywienia;
 • zapewnienia ubrania.

Obowiązkiem nabywcy jest również zapewnienie opieki w przypadku choroby. W przypadku śmierci zbywcy nabywca zobowiązany jest do pokrycia kosztów pogrzebu i jego organizacji zgodnie z miejscowymi zwyczajami. Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że umowa dożywocia wiąże się z koniecznością utrzymywania bliskich kontaktów osób zobowiązanych umową. Jeżeli dojdzie do konfliktu pomiędzy stronami i ich stosunki ulegną pogorszeniu prawo dopuszcza rozwiązanie takiej umowy. Istnieje również możliwość wprowadzania zmian do umów dożywocia. Dożywocie wygasa na skutek śmierci dożywotnika (art. 908 § 1 Kodeksu cywilnego).

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo energetyki będzie obowiązywało od 23 kwietnia 2023 roku. Będzie wymagane zarówno dla nowo powstałych zabudowań, jak również tych, które zostały wzniesiono znacznie wcześniej. Certyfikat energetyczny będzie zawierał informacje w zakresie zużycia energii danej nieruchomości. Jak uzyskać takie świadectwo i jak powinno wyglądać – podpowiadamy poniżej.

Co to za dokument?

Certyfikat charakterystyki energetycznej będzie informował nas o zapotrzebowaniu na energię, która wykorzystywana jest do oświetlenia, ogrzewania, podgrzewania wody, wentylacji, a także klimatyzacji w danej nieruchomości. Do niedawana świadectwa energetyki były obowiązkowe dla właścicieli domów, które powstały po 2009 roku. Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy Prawo budowlane, które wejdą w życie w kwietniu 2023 roku sprawią, że posiadanie świadectw będzie wymagane również dla starszych nieruchomości. Nowe przepisy nakładają obowiązek również na inwestorów, którzy będą musieli dołączyć taki dokument do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Świadectwo energetyki będzie również wymagane podczas sprzedaży nieruchomości lub przy jej wynajmie.

Kto może wydać certyfikat?

Osoba, która będzie sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej budynku musi spełnić określone warunki, a także posiadać odpowiednie uprawnienia. Audytor musi:

 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych
 • nie może zostać skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe
 • posiadać uprawnienia budowlane (o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane)

lub ukończyć:

 • studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera, lub
 • studia wyższe inne niż wymienione powyżej oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii
 • uzyskać wpis do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.

Szczegółowo…

Certyfikat energetyczny będzie mógł wydać audytor, który posiada uprawnienia do projektowania w budownictwie (uprawienia projektowe, wykończeniowe, instalacyjne etc.). Każda z tych osób przed wręczeniem certyfikatu, wykona badanie, które polega na sprawdzeniu pieca używanego w domu, wszystkich instalacji, okien i drzwi pod kątem ich parametrów izolacyjnych oraz ustawienia ścian. Sprawdzi również i zanotuje datę oddania budynku do użytku, jego kubaturę, liczbę kondygnacji i technologię, w jakiej został wzniesiony. Przed audytem należy skompletować niezbędną do sprawdzenia dokumentację dotyczące domu np. projekt budowlany. Za przeprowadzenie badania, które zakończy się wystawieniem dokumentu w największych polskich miastach trzeba zapłacić od 400 do1000 zł. 

Co dokładnie zawiera świadectwo?

Certyfikat wydany przez audytora będzie zawierać przede wszystkim wskaźnik EP (nieodnawialna energia pierwotna), czyli roczne zapotrzebowanie energii w przeliczeniu na metr kwadratowy. Na świadectwie znajdą się także informacje dotyczące średniego współczynnika przenikania ciepła i zapotrzebowania budynku na energię końcową (EK). Świadectwo dokładnie określi wysokość energii niezbędnej do standardowego użytkowania budynku. Wskazuje więc zużycie energii potrzebnej do podgrzania wody, ogrzania nieruchomości, klimatyzacji, wentylacji oraz oświetlenia. Wszystkie parametry będą podane w kWh/metr kwadratowy/rok. 

Każdy certyfikat charakterystyki energetycznej jest określony prawnie i będzie zawierał dokładnie ten sam zakres informacji, które trafią do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Świadectwo ważne jest przez okres 10 lat. Jeśli w tym czasie zostanie przeprowadzony remont ze zmianami mającymi wpływ na zużycie energii, będziemy zmuszeni wystąpić o nowy certyfikat.

Oprocentowanie stałe, czy zmienne ?

Decyzja o kredycie hipotecznym nie należy do najłatwiejszych. Cały proces wymaga odpowiedniego przygotowania, ale przede wszystkim wyboru odpowiedniej oferty, która będzie dla nas korzystna w perspektywie spłaty w kolejnych latach. Pierwszą rzeczą, która powinna zwrócić naszą uwagę to rodzaj oprocentowania. Mamy do wyboru stałe lub zmienne.

Od początku…

Oprocentowanie kredytu to wyrażony w sposób procentowy wskaźnik, który pokazuje koszt odsetek zobowiązania w skali roku. Banki doliczają tę kwotę w odpowiednich proporcjach do comiesięcznych rat kredytowych. Im niższe oprocentowanie, tym niższe odsetki i niższy całkowity koszt kredytu.

Czym jest oprocentowanie zmienne?

Każdy kredyt hipoteczny ze zmiennym oprocentowaniem wiąże się ze zwiększonym ryzykiem. Jest to podyktowane zmianą stóp procentowych, które będą miały wpływ na wysokość naszych rat. Jedynym stałym elementem jest marża. Należy jednak pamiętać o tym, że nie ulega ona zmianie tylko wtedy, gdy wszystkie warunki umowy zostaną spełnione przez przyszłego kredytobiorcę. Zaletą tego rodzaju oprocentowania jest wyższa zdolność kredytowa, a także większa dostępność ofert w różnych bankach.

Oprocentowanie stałe

Kredyty ze stałym oprocentowaniem gwarantują stabilizację i poczucie bezpieczeństwa. Obecnie w proponowanym przez banki rozwiązaniu oprocentowanie stałe obowiązuje przez pierwsze 5 lat spłaty kredytu. Po tym okresie kredytobiorca może zdecydować czy chce pozostać przy oprocentowaniu stałym, czy przejść na zmienne. Decydując się na oprocentowanie stałe musi się jednak wziąć pod uwagę aktualne warunki rynkowe. Banki szacują, że występuje ryzyko wzrostu stóp, dlatego oferty kredytu ze stałym oprocentowaniem wydają się być droższe, ze względu na zastosowane przez pierwsze 5 lat wyższe oprocentowanie kredytu.

Które rozwiązanie jest lepsze?

Niestety nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Nie mamy gwarancji w jaki sposób będą zachowywać się stopy procentowe, na które ma wpływ wiele czynników.

Trendy wnętrzarskie na rok 2023

Każdego roku branżowe magazyny, poradniki wraz ze swoimi specjalistami, którzy doskonale znają tematykę wystroju wnętrz ogłaszają trendy na nadchodzący sezon. Jaki styl i kolorystyka będzie dominować w 2023?

Naturalne materiały

W tym roku myślą przewodnią będzie świadome podejście do ekologii, oraz wykorzystanie bogactw otaczającego nas świata. Szczególnie mile widziane będzie tworzenie mebli z materiałów wielokrotnego użytku, takich jak szkło czy drewno. Skupimy na również na tworzywach uzyskanych z recyklingu. Takie rozwiązania będą wdrażane już na etapach produkcji. Dominującym dodatkiem będą duże ilość roślin i kwiatów, które będzie charakteryzowała długa żywotność.

Krągły trend

W 2022 roku do łask wróciły łuki i obłości, a także miękkie kształty. W nadchodzącym sezonie również będą wiodły prym. Zauważymy to w kształcie mebli i w dodatkach. Podczas urządzania wnętrz możemy wrócić do lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, aby czerpać inspiracje, które będą zachwycać.

Styl japandi

Kolejnym trendem, który zagości w naszych domach będzie połączenie estetyki skandynawskiej i japońskiej. Zestawienie tych dwóch styli pozwoli zachować we wnętrzach minimalizm i prostotę, dzięki którym będziemy mogli wyciszyć nasz organizm. Styl japandi skupia na sobie przede wszystkim grę światłem, oraz surowe dodatki w pomieszczeniach.

Kolor według Pantone

Według Instytutu Pantone rok 2023 będzie należał do koloru Viva Magenta. To właśnie ta energetyzująca i pełna wyrazistości barwa skłania do pozytywnego nastawienia pomimo trudów otaczającego nas świata.

Wnętrza mieszkań i domów w nadchodzącym sezonie to przede wszystkim rozwiązania tworzone w sposób świadomy i zrównoważony, którym przyświeca myśl ekologiczna. Pośród nietuzinkowych rozwiązań proponowanych przez ekspertów z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.

Lokalny rynek, czyli co dzieje się w Katowicach?

Coraz wyższe koszty życia, oraz ograniczenia zdolności kredytowej ze strony banków, zmuszają Polaków do głębszej analizy swoich możliwości związanych z zakupem nieruchomości. Można zauważyć, że popyt na rynku jest zdecydowanie mniejszy. W dalszym ciągu ceny pomiędzy dużymi miastami,  a mniejszymi są znaczące. Da się jednak zauważyć, że ta dysproporcja maleje. W praktyce oznacza to, że coraz trudniej będzie znaleźć tanią nieruchomość poza granicami dużych aglomeracji.

Preferencje na rynku

Zauważalny jest spadek osób, które poszukują swojego pierwszego lokum. Nie ma wątpliwości, że jest to najliczniejsza grupa, ponieważ stanowi ona 34 procent. W pierwszym półroczu w 2022 r. wynosiła jednak 39 procent.  Jest to wynik podwyższania stóp procentowych, a także galopującej inflacji. Obecna sytuacja spowodowała, że na rynku coraz częściej pojawiają się inwestorzy poszukujący okazji do zakupu, a także osoby noszące się z zamiarem zamiany nieruchomości na inną.

Katowicki rynek – co się zmieniło?

Zawężając analizę do aglomeracji śląskiej można zauważyć kilka zmian na przestrzeni ostatniego roku. Aktualna średnia cena ofertowa za metr kwadratowy mieszkania w Katowicach jest o 8 procent wyższa niż w ubiegłym roku. W listopadzie 2021 roku wynosiła 7 367 zł, natomiast w listopadzie 2022 r 7 987 zł za mkw. Nie oznacza to jednak, że Katowice są najdroższym miastem aglomeracji.  Dla porównania średnia cena za mkw domu w Tychach w 2022 r wyniosła 6 006 zł, natomiast w Katowicach 5 443 zł. Największy odsetek, bo aż 43 procent katowickiego rynku stanowią osoby poszukujące nieruchomości do kwoty 300 tysięcy złotych. Średnie ceny działek obecnie kształtują się na poziomie 505 zł za mkw, gdzie w listopadzie 2021 r średnia cena wynosiła 379 zł. Wynajem mieszkania trzypokojowego w Katowicach kształtuje się na poziomie 3 287 zł. Dwupokojowe mieszkanie możemy wynająć średnio za kwotę 2331, natomiast jednopokojowe to wydatek rzędu 1111 miesięcznie.

Nowy rządowy program ,,Pierwsze mieszkanie,,

Rząd od 2023 roku chce wprowadzić nowy program ,, Pierwsze mieszkanie ,, który ma za zadanie ułatwić kupno własnego lokum. Szczegóły nowego projektu przedstawił minister rozwoju i technologii Waldemar Buda na konferencji 16 grudnia. Inicjatywa rządu sprowadza się do dwóch rozwiązań, bezpieczny kredyt 2 procent, lub specjalne konto mieszkaniowe. Projekt kierowany jest dla osób, które chcą nabyć nieruchomość w przyszłym roku, a także dla tych, którzy planują zakup mieszkania w dalszej perspektywie czasowej.

Dla kogo ?

Warunków do spełnienia jest kilka. Po pierwsze wiek osób zainteresowanych nie może przekroczyć 45 lat. Z programu będą mogły skorzystać tylko te osoby, które nie posiadają i nie posiadały wcześniej mieszkania lub domu jednorodzinnego. W przypadku małżeństw wystarczy, że tylko jedno z małżonków spełni wyżej określone warunki.

Jak to będzie działać?

Maksymalna kwota kredytu, którą będzie można uzyskać to 500 tyś. w zakresie jednoosobowego gospodarstwa domowego lub 600 tyś. w przypadku małżeństwa lub rodzica wychowującego dziecko. Stopa oprocentowania będzie utrzymywać się na poziomie 2 procent. Wszystko ponadto będzie przedmiotem dopłaty rządu przez okres 10 lat. Do programu kwalifikują się nieruchomości zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. To jednak nie wszystko. Uzyskane środki będzie można przeznaczyć na zakup lub budowę domu. Przy zakupie nie będzie  obowiązywał limit ceny za 1 mkw.

Specjalne konto

Kolejnym rozwiązaniem nowego programu jest specjalne konto oszczędnościowe prowadzone przez banki komercyjne. Podobnie jak przy kredycie będzie mogła otworzyć je jedynie osoba, która nie posiada lub nie posiadała mieszkania na własność. Z programu mogą skorzystać osoby, która w jednym posiadanym lokalu mieszkają z co najmniej dwójką dzieci, własnych lub przysposobionych. Okres oszczędzania na koncie będzie wynosił od 3 do 10 lat. Systematyczne wpłaty będą stanowiły gwarancję dodatkowej premii uzyskanej z budżetu państwa. Zgromadzone środki wraz z premią można będzie wydać na zakup pierwszej nieruchomości lub wkład finansowy w inwestycję. Na wydanie środków przewidziano okres 5 lat. Należy pamiętać, że w trakcie trwania programu można ustalać i zmieniać wysokość wpłat. Waldemar Buda poinformował, że w przypadku wykorzystania tych środków w ciągu pięciu lat od zakończenia oszczędzania na cele mieszkaniowe – będzie premia, „która równa się równowartości wskaźnika inflacyjnego przez okres oszczędzania „.

Ile osób skorzysta z programu?

Realizacja nowego programu zależy od wielu czynników, przede wszystkim od sytuacji gospodarczej naszego kraju. Minister zakłada jednak, że w najbliższych latach z programu będzie mogło skorzystać około 100 tyś. osób.

Podatek od nieruchomości

 Właściciele nieruchomości opłacają podatek wynikający z posiadania domów, mieszkań, lub gruntów. Sprawdźmy, czym jest podatek od nieruchomości i w jaki sposób ustalana jest jego wysokość?

Podatek od nieruchomości – co to ?

Podatek od nieruchomości zaliczany jest do grupy podatków majątkowych. W praktyce oznacza to, opodatkowaniu podlega posiadanie określonych składników majątku, w tym przypadku nieruchomości. Jest to rodzaj podatku lokalnego, dlatego organem wykonawczym jest gmina.  Podatkiem objęte są  grunty, które nie są gruntami rolnymi lub lasem, budynki, a także mieszkania lub lokale użytkowe, które posiadają księgę wieczystą.

Do kiedy należy zapłacić?

Podatek należy opłacić w 4 ratach rozłożonych proporcjonalnie: do 15marca, do 15 maja, do 15 września, oraz 15 listopada. W przypadku osób prawnych podatek uiszcza się raz w miesiącu , do 15 dnia każdego miesiąca. Podatnik zobowiązany jest do złożenia odpowiedniej deklaracji na druku IN- 1, który stanowi informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Deklarację najwygodniej jest rozliczyć online korzystając z kalkulatora deklaracji. Dzięki niemu można poznać stawki, przygotować dokument dla urzędu, wysłać go, a także uiścić określoną kwotę przez internet.

Jak obliczyć stawkę?

Chcąc obliczyć wysokość podatku, należy pomnożyć stawkę przez powierzchnię mieszkania, budynku lub gruntu.  Stawka podatku od nieruchomości jest ustalana przez rady poszczególnych gmin. Ich maksymalny poziom jest jednak ograniczony ustawowo.  Minister Finansów co roku przedstawia kwoty, które nie mogą zostać przekroczone.

W roku 2022 przewidziano następujące stawki:

Podatek od gruntów:

 •  1,03 zł za mkw w przypadku gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 •  5,17 zł za 1 ha powierzchni w przypadku gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych;
 •  0,54 zł za mkw w przypadku gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego;
 • 3,40 zł za mkw w przypadku gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy,

Podatek od budynków lub ich części:

 • 0,89 zł za mkw powierzchni użytkowej w przypadku budynków mieszkalnych;
 • 25,74 zł za mkw powierzchni użytkowej w przypadku budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
 • 12,04 zł za mkw powierzchni użytkowej w przypadku budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym;
 • 5,25 zł za mkw powierzchni użytkowej w przypadku budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
 • 8,68 zł za mkw powierzchni użytkowej w przypadku budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie, w przypadku domów jednorodzinnych maksymalna stawka będzie mogła wynosić 0,89 za mkw, natomiast za grunt pod domem zapłacimy maksymalnie 0,54 za mkw.

Jeżeli grunt, budynek lub budowla stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.

 

 

 

 

 

 

Dom bez zgłoszenia

Mogłoby się wydawać, że możliwość wybudowania domu bez pozwolenia okaże się strzałem w dziesiątkę, a uproszczona procedura budowy znajdzie wiele zwolenników. Niestety, tylko się wydawało. Propozycja rządu nie spotkała się z tak wielkim entuzjazmem, jak oczekiwano.  Dlaczego tak się stało?

Od momentu wejścia w życie nowych ustaleń minęło pół roku. Odnotowano czterysta domów na zgłoszenie. Dla porównania, liczba osób ubiegających się o pozwolenia na budowę sięgnęła prawie czterdziestu dwóch tysięcy. Jak widać, brak formalności nie wpłynął zachęcająco. Okazuje się, że powodów takiego stanu rzeczy jest kilka. Wiele osób decydujących się na budowę własnego domu wspomaga się kredytem. Domy bez pozwolenia nie wymagają kierownika, ani książki budowy. Jest to problematyczne dla banków, które poprzez brak jasnych uzgodnień nie godzą się na kredytowanie inwestycji tego typu. Kolejnym mankamentem okazało się składanie oświadczenia, które mówi o tym, że budowa będzie służyć tylko i wyłącznie własnym celom mieszkaniowym.  Dostępne przepisy budzą obawę osób, które w przyszłości będą chciały sprzedać swoją nieruchomość. W chwili obecnej rząd zapewnia, że nie widzi przeciwskazań do sprzedaży domów na zgłoszenie, osoby podejmujące decyzję  o zbyciu nie będą miały z tym problemów od strony prawnej. Jest jednak nieco za wcześnie, aby móc tą tezę potwierdzić w praktyce, gdyż domy tego typu nie trafiają jeszcze na rynek w celu sprzedaży. Ponadto pojawia się jeszcze jedno pytanie. Czy osoby poszukujące nieruchomości będą chciały dokonywać zakupu domu o tak uproszczonej procedurze?  Zazwyczaj kupujący chcą znać jak najwięcej szczegółów, które poparte są odpowiednią dokumentacją.

Obecnie resort chce poszerzyć plany dotyczące ustawy domów powstających na zgłoszenie.  Kolejne miesiące pokażą jak, jak projekt zostanie przyjęty i czy będzie cieszył się większym powodzeniem.

 

SMART HOME – na czym polega i jakie są korzyści?

Smart home to różnego rodzaju systemy ułatwiające zarządzanie energią oraz sprzętami w domu. Zaliczają się do niego urządzenia sterujące i czujniki obsługiwane zdalnie. Za ich pomocą można zmieniać ustawienia ogrzewania, światła, uruchamiać sprzęty i kontrolować sytuację w domu lub mieszkaniu. A dzięki temu, że są zintegrowane z aplikacją w telefonie można nimi zarządzać z każdego miejsca.

Jakie są najczęstsze rozwiązania smart home?

Dostępne dziś na rynku rozwiązania mogą znacznie ułatwić codzienne życie. Do najpopularniejszych elementów, najczęściej wykorzystywanych w domach i mieszkaniach zaliczają się:
– czujnik dymu, czadu, gazu, zalania
– kamery, czujnik ruchu
– urządzenia sterujące ogrzewaniem, klimatyzacją, oświetleniem, sprzętami takimi jak odkurzacz, rolety
– zamki do drzwi

Jakie są korzyści?

Przede wszystkim łatwość obsługi sprzętu i dostosowanie ich działania do własnych potrzeb. M.in.:
Możesz zaprogramować ogrzewanie i światło tak, aby włączało i wyłączało się automatycznie według harmonogramu dostosowanego do Twoich potrzeb.
Możesz zautomatyzować ustawienie temperatury w domu, tak aby w nocy, kiedy śpisz, była niższa, a podwyższała się nad ranem, kiedy musisz wyjść z łóżka. Lub wyłączyć ogrzewanie na czas wyjazdu, a uruchomić je zdalnie na chwilę przed powrotem.
Możesz ustawić temperaturę światła, tak aby natężenie i barwa dostosowywała się do warunków na zewnątrz.
Możesz zdalnie uruchomić automatyczny odkurzacz, w czasie kiedy Ty jesteś na w pracy lub na spacerze.
Możesz ustawić zamek do drzwi w taki sposób, aby po wykryciu Twojego telefonu drzwi otwierały się bez użycia klucza.
Możesz sprawdzać co dzieje się w Twoim domu pod Twoją nieobecność.

Czy warto wyposażyć dom w elementy smart?

Systemy smart home mają przede wszystkim na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz oszczędności. Wszelkiego rodzaju czujniki – dymu, gazu, czadu czy zalania mogą uratować życie lub pomóc w porę zareagować, żeby koszty wypadku były jak najmniejsze. Zdalne sterowanie w szerszej perspektywie pozwala na zaoszczędzenie kosztów ogrzewania oraz zużycia energii. Dlatego warto zagłębić się w ten temat, zapoznać z możliwymi rozwiązaniami i wykorzystać je.