Posiadanie zabytkowej nieruchomości – obowiązki i ograniczenia

Powszechnie wiadomo, że posiadacz obiektu zabytkowego musi opiekować się budynkiem w taki sposób, aby zachować go w niepogorszonym stanie. Wszelkie  inwestycje związane z zabytkami nie należą do łatwych. Jakie obowiązki i ograniczenia związane są z posiadaniem takiego rodzaju nieruchomości? O tym w artykule poniżej.

W definicji…

Pojęcie zabytku definiuje Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2022.0.840 t.j. ze zm.). Nieruchomości zabytkowe to nieruchomości, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące obiekty minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

Dodatkowe obowiązki właściciela

Na właścicieli zabytkowych nieruchomości art.5 ustawy nakłada szereg obowiązków. W świetle ustawy posiadacz zabytkowego obiektu powinien sprawować nad nim opiekę. Do zadań właściciela należą między innymi:

 • naukowe badanie i dokumentowanie zabytku,
 • prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku,
 • zabezpieczenie i utrzymanie zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie,
 • korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości,
 • popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury

Rejestr zabytków a ewidencja zabytków

Wpis do rejestru zabytków musi zostać ujęty w księdze wieczystej nieruchomości. Stanowi ochronę prawną, a to oznacza, że umożliwia państwu ingerencję w prawo własności. Nieco inaczej wygląda sytuacja obiektów wpisanych do ewidencji nieruchomości. Taką informację możemy uzyskać jedynie w Miejscowym Planie Zagospodarowania. Wpis o takim charakterze spełnia funkcję zarządzenia, a nie decyzji administracyjnej, co w praktyce oznacza, że właściciel nieruchomości może nie wiedzieć, że jego nieruchomość została umieszczona w ewidencji.

Kary

Niewłaściwa opieka nad zabytkiem może zostać uznana za wykroczenie. Zgodnie z art. 110 ust. 1 ustawie o ochronie zabytków, kto będąc właścicielem lub posiadaczem zabytku nie zabezpieczył go w należyty sposób przed uszkodzeniem, zniszczeniem, zaginięciem lub kradzieżą, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Natomiast w przypadku wykonania nielegalnych prac budowalnych przez właściciela konserwator może zobowiązać i zażądać przywrócenia pierwotnego stanu nieruchomości.

Korzyści

Zakup zabytkowej nieruchomości z całą pewnością pozwoli nowemu właścicielowi na obcowanie z historią, ale nie tylko. Nierzadko zdarza się, że ustytowanie takiej nieruchomości znajduje się w prestiżowej lokalizacji danego miasta. Natomiast w przypadku dużych obiektów często są to miejsca uznawane za atrakcyjne krajoborazowo, gdzie poza samym budynkiem możemy podziwiać piękno natury. Dodatkowym atutem takich nieruchomości jest również duża powierzchnia, która zapewni poczucie przestrzeni i wygodę w codziennym życiu.

Opłata przekształceniowa – kogo obowiązuje ?

Z dniem 1 stycznia 2019r. wprowadzono zmianę do ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów z dnia 20 lipca 2018r.  Od tego momentu grunty są już ,,wykupione,, z mocy prawa, co oznacza, że mieszkańcy stali się właścicielami lub współwłaścicielami gruntów, na których mieszkają. Jakie obowiązki zostaną nałożone na właścicieli w związku z tą zmianą ? O tym poniżej.

Czym jest opłata przekształceniowa i kto musi ją uiścić?

Zgodnie z przepisami opłata przekształceniowa to forma zadośćuczynienia za utratę gruntu oraz za dochody, które mogły być generowane podczas jego użytkowania, czyli tak zwane opłaty za użytkowanie wieczyste. Obowiązek uiszczania takiej opłaty spoczywa na właścicielu powstałym na podstawie użytkowania wieczystego, oraz na każdej kolejnej osobie będącej właścicielem gruntu.

Czego dotyczy przekształcenie?

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczy tylko i wyłącznie gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowa to lokale pełniące funkcję mieszkalną.

Czy stałem się właścicielem gruntu?

Istnieje kilka możliwości, aby sprawdzić czy mieszkańcy stali się właścicielami gruntu. W tym celu można sprawdzić dział II w księdze wieczystej. Niektóre miasta posiadają wykazy lub wyszukiwarki, w którym możemy sprawdzić, które nieruchomości zostały objęte uwłaszczeniem. Możemy również taką informację uzyskać bezpłatnie w serwisie udostępnionym przez Ministerstwo  Sprawiedliwości (ekw.ms.gov.pl).

Bonifikata od opłaty przekształceniowej

Opłata powinna być uiszczana przez okres 20 lat od momentu przekształcenia. Można uiścić ją jednorazowo lub co roku, do 31 marca. Wyjątek od tej reguły stanowią osoby prywatne, które mogą jednorazowo zapłacić całą kwotę lub wnioskować o inny okres uiszczania takiej opłaty. Wyjątek stanowią również przedsiębiorcy, którzy wykorzystują należącą do nich nieruchomość do działalności gospodarczej.

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych, lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości:

 • 60% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie,
 • 50% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu,
 • 40% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu,
 • 30% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu,
 • 20% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu,
 • 10% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

Istnieje grupa osób, które mogą skorzystać z bonifikaty w wysokości aż 99%. Są to:

 • osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • osoby niepełnosprawne, wobec których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16. roku życia,
 • osoby mieszkające w dniu przekształcenia z osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym i znacznym,
 • członkowie rodzin wielodzietnych, również ci nieposiadający Karty Dużej Rodziny,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • kombatanci oraz ofiary represji wojennych i okresu powojennego,
 • świadczeniobiorcy do ukończenia18. roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

W celu skorzystania z najwyższej bonifikaty należy złożyć wniosek do właściwego urzędu w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania zaświadczenia. Dany urząd naliczy opłatę wraz z uwzględnieniem bonifikaty. Ustaloną kwotę należy wpłacić w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania z urzędu informacji. Należy pamiętać, że opłata może być waloryzowana nie częściej niż raz na 3 lata na podstawie wskaźnika ogłaszanego przez GUS.

Zarządca nieruchomości

Zarządcy pełnią ważną rolę w kompleksowej obsłudze danej nieruchomości. Oprócz powierzonych im zadań często doradzają w kwestiach dalszego rozwoju nieruchomości, nad którą sprawują pieczę. O tym kim jest zarządca i co należy do jego obowiązków przeczytamy poniżej.

W definicji

Definicja zarządcy nieruchomości zawarta jest w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z jej art. 184a zarządca nieruchomości to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu zarządzania nieruchomościami. Przedsiębiorstwo może być prowadzone w formie spółki osobowej, kapitałowej albo też jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a przedmiotem działalności tego przedsiębiorstwa będzie zarządzanie nieruchomościami.

Umową z zarządcą

Zakres działań związanych z zarządzaniem danej nieruchomości powinien zostać zawarty w umowie o zarządzanie nieruchomością. Stronami takiego dokumentu jest właściciel, wspólnota mieszkaniowa albo inna osoba lub jednostka organizacyjna, której przysługuje prawo do nieruchomości oraz zarządca nieruchomości. Umowa wymaga dla swojej ważności zachowania formy pisemnej lub elektronicznej zaopatrzonej w podpis kwalfikowany.

Obowiązki zarządcy

Zakres obowiązków zarządcy jest zazwyczaj bardzo obszerny. W dużej mierze sprowadza się jednak do podejmowania działań i czynności, które mają na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki nieruchomością. Do głównych obowiązków należa jednak:  

 • zapewnienie podstaw bezpieczeństwa mieszkańcom
 •  bieżące sprawy związane z administracją nieruchomości
 •  prowadzenie dokumentacji finansowej
 • prowadzenie dokumnetacji technicznej nieruchomości
 • przygotowywanie i wprowadzanie w życie uchwał w porozumieniu ze wspólnotą
 • prowadzenie działań windykacyjnych
 • przystosowywanie nieruchomości do przepisów prawa
 • zawieranie umów z mediami lub ochroną obiektu
 • utrzymanie nieruchomości w dobrym stanie
 • użytkowanie nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem
 • przeprowadzanie koniecznych napraw

Zarządca nieruchomości a OC

Zarządca podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywanymi zadaniami i posiadanymi uprawnieniami. Jeżeli zarządca korzysta z pomocy innych osób działających pod jego nadzorem, musi zostać objęty ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób.

W chwili podpisywania umowy z zarządcą wymagane jest okazanie kopii polisy,  która stanowi jeden z załączników.

Czy można odwołać zarządce nieruchomości?

Zarządcę nieruchomości można odwołać z wielu powodów. Jednym z nich jest nie wywiązywanie się należycie z powierzonych mu obowiązków, czyli na przykład gdy zgłaszane przez lokatorów usterki nie są naprawiane. Warto również pamiętać, że zarządca powinien współpracować z mieszkańcami. Zatem jeśli taka osoba jest konfliktowa lub działa na szkodę, to również jest to podstawa do zwolnienia jej z zajmowanego stanowiska.

Fundacja rodzinna – z myślą o rodzinnych firmach

Fundacja rodzinna powstała z myślą o przedsiębiorcach, którzy chcą przekazać majątek swoim następcom, na  przykład swoim dzieciom. W celu ułatwienia tego procesu wprowadzono właśnie istytucję fundacji rodzinnej, która oferuje korzyści podatkowe, oraz ochronę majątku prywatnego. Czy to unikatowe narzędzie zyskuje na znaczeniu? O tym poniżej.

Definicja

,, Fundacja rodzinna to instytucja prawna zarządzająca majątkiej rodzinnym, której celem jest jego ochrona i sukcesja międzypokoleniowa,,

Jak wygląda prcedura ?

Fundację rodzinną może założyć osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, tak zwany fundator.  Jest odpowiedzialny nie tylko za powołanie fundacji, ale także za określenie jej statutu,  celów, planu działania oraz sposobu zarządzania majątkiem. Fundacja rodzinna może zostać ustanowiona za pomocą aktu notarialnego lub testamentu. Pierwszą czynnością, której dokonuje fundator to sporządzenie aktu założycielskiego, w którym należy zawrzeć oświadczenie o wniesieniu majątku o minimalnej wartości 100 000.00zł. Kwota może obejmować różne aktywa, w tym również nieruchomości czy na przykład papiery wartościowe. Kolejnym krokiem fundatora jest sporządzenie spis mienia należącego do fundacji, który określa rodzaj i wartość majątku.  Następnie fundację należy zgłosić do rejestru fundacji rodzinnych prowadzonego przez sąd okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim. Wpis do rejestru trwa od  2 do 4 miesięcy od momentu złożenia wniosku.

Podatki

Założenie fundacji rodzinnej i przekazanie na jej rzecz majątku nie powoduje naliczenia żadnego podatku PCC czy CIT. Inaczej wygląda opodatkowanie w kwestii beneficjentów otrzymujących środki z fundacji. Osoby fizyczne będące podatnikami PIT mogą zostać zwolnione z takiego podatku, czyli na przykład fundator oraz jego najbliższa rodzina. Pozostali beneficjenci są zobowiązani do uiszczenia podatku PIT w wysokości 15%. Obowiązek podatkowy CIT w wysokości 15 % jest nałożony na fundację z chwilą, gdy środki są przekazywane  beneficjentom.

Dlaczego warto?

Korzyści płynące z założenia fundacji :

 •  fundator ma możliwość wycofania się z prowadzenia biznesu bez utraty dochodów
 • zabezpieczenie finansowe członków rodziny
 • odseparowanie spraw biznesowych i rodzinnych
 • ochrona majątku i utrzymanie go w jednych rękach
 • zapewnienie pomonożania majątku
 • zaplanowanie sukcesji w perspektywie wielu pokoleń

Siedziba fundacji będzie mogła się znajdować wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Będzie mogła być tworzona na czas określony lub na czas nieokreślony. Zadaniem fundacji rodzinnej jest ograniczenie ryzyka i nieudanej sukcesji, dzięki której będzie można zapewniać zadowalającą kontynuację działalności rodzinnych firm.

Odlesienie działki – na czym polega ?

Niektórzy z nas poszukują idealnej  działki pod budowę domu. Co jednak w przypadku, kiedy nasz wymarzony kawałek ziemi znajduje się w lesie?  Czy wybudowanie nieruchomości na takim obszarze jest w ogóle możliwe? O tym w artykule poniżej.

Działka leśna w definicji

 Zgodnie z Ustawą o lasach z dnia 28 września 1991 r. działka leśna to zwarty grunt o minimalnej powierzchni 0,1 ha, pokryty roślinnością leśną lub jej przejściowo pozbawiony, przeznaczony do produkcji leśnej lub stanowiący rezerwat przyrody, wchodzący w skład parku narodowego bądź wpisany do rejestru zabytków. Do gruntów o charakterze leśnym zaliczamy również wszelkie grunty związane z gospodarką leśną, zajęte przez budynki i budowle wykorzystywane dla jej potrzeb, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, parkingi leśne itp. Istotną kwestią jest również fakt, ze sama obecność drzew czy roślinności charakterystycznej dla lasów nie jest wyznacznikiem działki leśnej. Decyduje o tym wpis w rejestrze gruntów , oraz przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Kiedy można przeprowadzić odlesienie działki?

Odlesienie działki, czyli przekształcenie gruntów leśnych na cele nieleśne, oraz wyłączenie z produkcji leśnej nie zawsze jest możliwe. Jeśli działka została zakwalifikowana jako las zabudowanie jej domem jest praktycznie niemożliwe. Można jednak podjąć odpowiednie starania w celu przekształcenia działki leśnej w budowlaną. Wymaga to zmiany przeznaczenia gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a cała procedura wymaga uzyskania wielu zgód, co nie zawsze kończy się sukcesem. Przede wszystkim należy wystąpić do marszałka województwa o zgodę na zmianę przeznaczenia działki. Aby taka zgoda mogła zostać wydana, należy wykazać, że taka zmiana nie wpłynie niekorzystnie na gospodarkę leśną. W tym celu potrzebna będzie opinia izby rolniczej. W sytuacji, w której nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego należy starać się o uzyskanie warunków zabudowy.

Zdarza się również, że działka usytuowana jest w bliskim sąsiedztwie lasu, ale oznaczona jest jako budowlana. Wówczas możemy na niej budować bez większych przeszków. Szansa na budowę istnieje równieżw przypadku, jeśli działkę oznaczono jako nieużytek, sad, pastwisko, teren zakrzewiony czy zalesiony.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Warunki zabudowy wydawane są w przypadku działki, która spełnia następujące wymagania:

 • znajduje się w terenie już zabudowanym, lub przynajmniej jedna, lub kilka sąsiednich działek są zabudowane,
 • posiada dostęp do drogi publicznej i może to odbywać się bezpośrednio, lub poprzez drogi wewnętrzne, czy tereny prywatne, ale w tym wypadku należy dodatkowo przedłożyć dokument w formie aktu notarialnego, czy służebności, stwierdzający możliwość przejazdu;
 • zapewnienia o warunkach dla budowy mediów, uzbrojenia terenu

Następnym krokiem jest złożenie wniosku do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych o wyłączenie działki z produkcji leśnej. Dokumenty, które trzeba dołączyć do wniosku:

 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ze zgodą na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne; w razie braku planu, decyzję o warunkach zabudowy;
 • wypis z rejestru gruntów;
 • tytuł prawny do gruntu (akt noatarialny)
 • opis taksacyjny lasu w miejscu wyłączenia (z informacjami o wieku i gatunku drzewostanu, typie siedliskowym lasu, zadrzewieniu, klasie bonitacyjnej oraz zaliczeniu do lasów ochronnych);
 • plan wyłączenia, czyli projekt zagospodarowania działki na podstawie mapy projektowej.

Kolejną krokiem jest usunięcie drzew z działki. Jest ono konieczne, by można było przystąpić do budowy. W tym przypadku może być konieczne uzyskanie pozwolenia na wycinkę. 

Koszt odlesienia  

Opłata za odlesienie działki jest obliczana na podstawie powierzchni wyłączenia z produkcji leśnej, a także współczynnika zależnego od typu siedliskowego lasu. Zwykle opłata ta wynosi ok. 500 – 1000 zł za 1 ha odlesionej działki. Jest to opłata jednorazowa, ale obowiązują także opłaty roczne w wysokości 10% opłaty jednorazowej. Opłaty za odlesienie działki nie obowiązują, gdy wyłącznie z produkcji odbywa się pod cele budownictwa mieszkaniowego.

Czy warto?

Odlesienie działki to z całą pewnością czasochłonna procedura, oraz wymagająca dopełnienia wielu formalności. Należy mieć na uwadze, że może skończyć się niepowodzeniem, dlatego warto przed podjęciem decyzji przeanalizować wszystkie za i przeciw, aby zminimalizować ryzyko do minimum.

Niezbędne dokumenty do sprzedaży nieruchomości – część 1

Sprzedaż nieruchomości to wieloetapowy proces. Jednym z nich, oprócz sesji zdjęciowej, publikacji oferty i prezentacji konieczne jest także określenie jakie dokumenty do sprzedaży nieruchomości należy zapewnić.

Przykład – sprzedaż mieszkania

Przygotowując się do sprzedaży nieruchomości należy dokładnie zbadać jej stan prawny. Pozwoli to prawidłowo określić dokumenty niezbędne do sprzedaży oraz w porę wyeliminuje wszelkie nieprawidłowości, które mogą uniemożliwić przeprowadzenie transakcji*.

Jeśli sprzedajesz mieszkanie:

 • które kupiłaś/eś temu razem z żoną/mężem,
 • za które zapłaciłaś/eś gotówką i nie zakładałaś/eś na nim żadnej hipoteki,
 • które nie jest obciążone żadną służebnością

do sprzedaży musisz przygotować:

 1. Akt notarialny poświadczający prawo własności do nieruchomości – czyli umowę sprzedaży, którą podpisałaś/eś w dniu zakupu. Niezbędny jest oryginał.
 2. Zaświadczenie z urzędu miasta lub gminy o braku osób zameldowanych – jednocześnie musisz zgłosić wymeldowanie wszystkich osób z nieruchomości. Najlepiej jest zrobić to na kilka dni przed transakcją.
 3. Zaświadczenie ze spółdzielni lub wspólnoty o braku zaległości w opłatach czynszowych – przed złożeniem wniosku upewnij się, że wszelkie zaległości są spłacone. Podobnie jak w przypadku zaświadczenia o braku osób zameldowanych załatw zaświadczenie kilka dni przed transakcją.

Do transakcji potrzebne będą też dokumenty tożsamości – aktualny dowód osobisty lub paszport. Upewnij się, że dokumenty mają odpowiednią datę ważności. Jeśli jeden z właścicieli nie będzie mógł stawić się osobiście na akcie notarialnym, może wcześniej udzielić pełnomocnictwa (wyłącznie w formie notarialnej!) bliskiej osobie do podpisania umowy w jego imieniu.

Kto przygotowuje dokumenty do sprzedaży nieruchomości?

Obowiązek zapewnienia dokumentów do transakcji spoczywa na właścicielu. Wynika to z faktu, że to on nadal posiada prawo do dysponowania nieruchomością. Akt notarialny to dokument, który właściciel otrzymał w kancelarii notarialnej po podpisaniu umowy. Z uwagi na to, że z dokumentu korzysta się stosunkowo rzadko, może zdarzyć się, że właściciel będzie miał problem z jego odnalezieniem. Aby zdobyć odpis wystarczy udać się do kancelarii notarialnej, w której był on podpisywany. Notariusz wyda nowy egzemplarz, jeśli nie minęło jeszcze 10 lat od przeprowadzenia transakcji. Jeśli transakcja odbyła się wcześniej – konieczne będzie złożenie wniosku do archiwum sądu rejonowego.

Z kolei zdobycie odpowiednich zaświadczeń wymaga wizyty w urzędzie oraz siedzibie spółdzielni czy wspólnoty. Możliwe jest także złożenie wniosków za pomocą platformy internetowej ePUAP. W przypadku współpracy z pośrednikiem – właściciel nie musi się tym zajmować osobiście. Na podstawie pełnomocnictwa pośrednik ma prawo do złożenia wniosków oraz odbioru niezbędnych zaświadczeń.

*Należy pamiętać, że każda transakcja jest inna i wymaga indywidualnego określenia niezbędnych do sprzedaży dokumentów.

Zagraniczny adres – czy może być wskazany przez najemcę?

Dobrze spisana umowa najmu okazjonalnego to podstawa do egzekwowania swoich praw. Jednym z jej elementów jest wskazanie przez najemcę miejsca, gdzie będzie mógł wyprowadzić się w razie nakazu eksmisji. Czy zagraniczny adres może być do tego wykorzystany?

Zasady najmu okazjonalnego

Najem okazjonalny to rodzaj umowy, który w pewien sposób zabezpiecza prawa właściciela. Przepisy dotyczące wynajmu lokali w głównej mierze ochraniają lokatorów, dlatego ważne jest, aby odpowiednio zabezpieczyć swoje interesy w umowie. Najem okazjonalny różni się od zwykłej umowy tym, że niezbędne jest dołączenie do niej dodatkowych dokumentów:

 • oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji;
 • oświadczenie najemcy, w którym wskaże adres, gdzie będzie mógł zamieszkać w przypadku eksmisji;
 • oświadczenie właściciela (lub wszystkich właścicieli)wskazanego lokalu, w którym wyrażają zgodę na zamieszkanie w nim najemcy.

Oświadczenie, w którym najemca dobrowolnie poddaje się egzekucji zgodnie z par. 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego sprawi, że proces eksmisji będzie znacznie przyspieszony. Właściciel nieruchomości – w przypadku problemów najemcy z płatnościami lub wykorzystywaniu nieruchomości niezgodnie z zapisami umowy – może wykorzystać podpisane oświadczenie i zawnioskować do sądu rejonowego o nadanie mu klauzuli wykonalności. Pozwala to uniknąć długotrwałych procesów sądowych, ponieważ sąd powinien wydać decyzję w przeciągu 3 dni. Akt notarialny z taką klauzulą będzie podstawą do rozpoczęcia postępowania eksmisyjnego, a najemca będzie zobowiązany wyprowadzić się pod wskazany wcześniej adres.

Przeczytaj więcej o najmie okazjonalnym w naszym artykule: https://www.miastorama.pl/baza-wiedzy/najem-okazjonalny/

Czy najemca może wskazać w oświadczeniu zagraniczny adres?

Najemca jako adres, gdzie wyprowadzi się w razie eksmisji może podać nieruchomość mieszczącą się w tym samym lub innym mieście. Może to być nieruchomość, którą jest jego własnością. Jeśli podaje lokal należący do kogoś innego, musi dodatkowo zdobyć zgodę właścicieli i oświadczenie, że przyjmą najemcę w sytuacji, gdy jego umowa najmu stanie się nieważna.

Problem może pojawić się w przypadku zawierania umowy z obcokrajowcem. Zagraniczny adres nie może zostać wskazany w umowie, jako miejsce ewentualnej eksmisji. Zgodnie z prawem komornik sądowy może działać wyłącznie na terenie Polski, więc nie będzie miał możliwości przeprowadzić skutecznie postępowania egzekucyjnego.

Jeśli masz problem z najemcą, który nie posiada możliwości wskazania adresu w Polsce – skontaktuj się z nami. Mamy na to rozwiązanie.

Mieszkanie na start – czy program ułatwi zakup nieruchomości?

Mieszkanie na start – to program rządowy, który ma być następcą popularnego w drugiej połowie 2023r. Bezpiecznego Kredyty 2%. Zasady są zbliżone, jednak wprowadzone pewne zmiany.

Mieszkanie na start zamiast Bezpiecznego Kredytu 2%

Zakup nieruchomości w wielu przypadkach wiąże się z koniecznością zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Niestety dla wielu Polaków stanowi to duży kłopot. Z pomocą kolejny raz przychodzi rząd. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie ostatnim programem – Bezpieczny Kredyt 2%, środki na jego finansowanie wyczerpały się wraz z końcem 2023r. Nowy rząd szybko rozpoczął prace nad kolejnym programem. Ma on wystartować już w połowie tego roku. Jego najważniejsze założenia się nie zmieniły. Program ma ułatwiać zakup pierwszej nieruchomości oraz polegał będzie na dopłatach przez okres 10 lat finansowanych ze środków. Zmienią się jednak kryteria przyznawania kredytu.

Jakie będą zasady nowego programu rządowego?

Mieszkanie na start to program kierowany głównie dla rodzin i to dla nich przewidziane są najbardziej preferencyjne warunki.

 • Jako definicję gospodarstwa domowego program uznaje „dwie osoby, niezależnie od płci czy aktu małżeństwa (np. dwie osoby dorosłe lub kobieta z dzieckiem)”.
 • Dla gospodarstw kilkuosobowych nie obowiązuje limit wiekowy. Z kolei single mogą ubiegać się o kredyt na preferencyjnych warunkach tylko przed ukończeniem 35 r.ż.
 • Nie ustalono maksymalnej wartości kredytu, ale dopłaty będą obowiązywały wyłącznie do ustalonej kwoty kredytu. Ewentualna pozostała kwota będzie zaciągnięta na standardowych warunkach kredytowych.
 • Oprocentowanie kredytu będzie różnić się w zależności od wielkości gospodarstwa domowego.

Podstawowe różnice między programami

Bezpieczny kredyt 2%Mieszkanie na start
– dla każdej osoby poniżej 45 r.ż.– dla singli do 35 r.ż. / gospodarstwa wieloosobowe – bez limitu wiekowego
– brak kryterium dochodowegomaksymalne miesięczne dochody brutto
– singiel – do 10.000 zł
– para – 18.000 zł
– para + dziecko – 23.000 zł
– para + 2 dzieci – 28.000 zł
– para + 3 lub więcej dzieci – 33.000 zł
– oprocentowanie 2% + marża bankuoprocentowanie
– singiel lub para – 1,5%
– para + dziecko – 1%
– para+ 2 dzieci – 0,5%
– para + 3 lub więcej dzieci – 0%
kwota kredytu objęta dopłatą
– single – 500.000 zł
– 600.000 zł dla małżeństw i par z dziećmi
kwota kredytu objęta dopłatą
– singiel – 200.000 zł
– para – 400.000 zł
– para + dziecko – 450.000 zł
– para + 2 dzieci – 500.000 zł
– para + 3 dzieci – 600.00 zł
a każde kolejne dziecko + 100.000 zł
maksymalna wysokość zaciąganego kredytu
– single – 500.000 zł
– małżeństwa i pary z dziećmi – 600.000 zł
brak ustalonej kwoty
maksymalna wartość nieruchomości
– single – 700.000 zł
– małżeństwa i pary z dziećmi – 800.000 zł
brak ustalonej kwoty

Bez wątpienia Mieszkanie na start w wielu przypadkach ułatwi zakup mieszkania czy budowę wymarzonego domu. Musimy jednak liczyć się z tym, że – podobnie jak poprzedni program – może on spowodować wzrost cen i zachwiać rynkiem nieruchomości.

Sosnowiec – jak kształtują się ceny ?

Sosnowiec to największe pod względem ludności miasto Zagłębia Dąbrowskiego. Usytuowane pomiędzy Katowicami i Będzinem głównie kojarzony jest z przemysłem. Ma do zaoferowania jednak dużo więcej. Mnogość zabytków i ciekawych miejsc sprawia, że warto przyjrzeć się  temu miejscu na mapie Śląska. Jak wobec tego kreują się tu ceny mieszkań? O tym poniżej.

Na początku września cena za metr mieszkania w Sosnowcu oscylowała w  na poziomie 4819,0 zł. W porównaniu z ubiegłym miesiącem wrześniem, ceny za metr kwadratowy w Sosnowcu spadły o 0,6 %. Natomiast cena od początku roku wzrosła o 132 zł.

Najdroższe ulice w Sosnowcu :

 • Św. Maksymiliana Kolbe 5442 zł/m 2
 • Mjr Henryka Sucharskiego 5438 zł/ m2
 • Walerego Wróblewskiego 5423 zł / m2
 • Górnicza 5422 zł /m2

Najtańsze ulice w Sosnowcu:

 • Piotrkowska 4969 zł /m2
 • Barbary 4985 zł /m2
 • Ludmiła 4994 zł/m2

Do najpopularniejszych ulic należą natomiast  między innymi ulica Ostrogórska, gdzie ceny kształtują się na poziomie 5133 zł, ulica Anieli Urbanowicz 5117 zł/ m2, a także  ulica Bohaterów Monte Cassino 5349 zł/m2.  Najtańsze mieszkanie dostępne w sprzedaży w rejonie Sosnowca kosztuje 107 000 zł.

Na przykładzie …

Na ulicy Niweckiej znajduje się 12 budynków, znajdują się do 3 km w linii prostej od centrum miasta. Mieszkania przy tej ulicy są droższee o 8,54 % od sugerowanej ceny za m2 w Sosnowcu, która wynosi 4 790 zł.

 • Niwecka 1 5128 zł / m 2
 • Niwecka 1 A 5238 zł/ m2
 • Niwecka 16 5187 zł /m2
 • Niwecka 18 5187 zł/m2
 • Niwecka 18 A 5187 zł/m2
 • Niwecka 20 5187 zł /m2
 • Niwecka 22 5238 zł/ m2
 • Niwecka 22/I 5242 zł/m2
 • Niwecka 24 /I 5242 zł/m2
 • Niwecka 24/II 5242 zł/m2
 • Niwecka 26 5242 zł/m2

Prognoza ceny za m² mieszkania w Sosnowcu na koniec roku 2023 wynosi 5148 zł.

Popularne dzielnice

Osoby poszukujące wymarzonej nieruchomości chcą mieszkać w ładnych i przestronnych wnętrzach w modnych częściach miasta. Do najpopularniejszych osiedli Sosnowca należą:

 • Hello Zagórze w doskonałej lokalizacji
 • Apartamenty Słoneczne na Klimontowie z dala od miejskiego zgiełku
 • Zielone Tarasy ekologiczne i bardzo komfortowe osiedle w południowej części miasta Niwce
 • Nowe Zagórze, które charakteryzują tereny zielone, a jednocześnie bliskość infrastruktury związanej z handlem

Ceny mieszkań w Katowicach

Katowice  to największe miasto w województwie śląskim i z pewnością jedno z najprężniej rozwijających się, dlatego wiele osób decyduje się na przeprowadzkę. Jak kształtują się ceny nieruchomości w tym obszarze kraju?

Najdroższe i najtańsze dzielnice

Najdroższą dzielnicą w Katowicach w miesiącu lipcu jest Podlesie. Cena mieszkania w tej okolicy wynosi 9638 zł. Drugie miejsce pod kątem najwyższej ceny zajmuje Brynów, a dokładnie położona na nim Osiedle Zgrzebnioka, gdzie cena mieszkania za metr kwadratowy wynosi 8019 zł. Trzecie miejsce zostało zarezerwowane dla dzielnicy Dąb, gdzie ceny kształtują się na poziomie 7757zł za metr kwadratowy. Z kolei najtańszą dzielnicą Katowic w miesiącu lipcu okazał się Janów – Nikiszowiec. Cena za metr kwadratowy na tym obszarze wynosi 4956zł. Kolejną dzielnicą, którą charakteryzuje mniejsza popularność pod kątem zakupu nieruchomości jest Załęże. W tym przypadku cena za 1 metr kwadratowy mieszkania wynosi 5273 zł. Trzecie miejsce w zestawieniu najtańszych dzielnic Katowic zajmują Murcki. Tu za 1 metr mieszkania musimy zapłacić 5516 zł.

Najdroższe ulice Katowic w miesiącu lipcu to:

 • ulica Prowansalska, gdzie cena za metr kwadratowy wynosi 7584 zł /m2
 • ulica Szybowcowa 7575 zł / m2
 • ulica Generała Józefa Longina Sowińskiego 7531 zł/
 • Plac Rady Europy 7510/ m2

Podsumowując średnia cena mieszkania w Katowicach kształtuje się na poziomie 6496zł. Obecnie  najwięcej ofert znajdziemy w Śródmieściu.