Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo energetyki będzie obowiązywało od 23 kwietnia 2023 roku. Będzie wymagane zarówno dla nowo powstałych zabudowań, jak również tych, które zostały wzniesiono znacznie wcześniej. Certyfikat energetyczny będzie zawierał informacje w zakresie zużycia energii danej nieruchomości. Jak uzyskać takie świadectwo i jak powinno wyglądać – podpowiadamy poniżej.

Co to za dokument?

Certyfikat charakterystyki energetycznej będzie informował nas o zapotrzebowaniu na energię, która wykorzystywana jest do oświetlenia, ogrzewania, podgrzewania wody, wentylacji, a także klimatyzacji w danej nieruchomości. Do niedawana świadectwa energetyki były obowiązkowe dla właścicieli domów, które powstały po 2009 roku. Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy Prawo budowlane, które wejdą w życie w kwietniu 2023 roku sprawią, że posiadanie świadectw będzie wymagane również dla starszych nieruchomości. Nowe przepisy nakładają obowiązek również na inwestorów, którzy będą musieli dołączyć taki dokument do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Świadectwo energetyki będzie również wymagane podczas sprzedaży nieruchomości lub przy jej wynajmie.

Kto może wydać certyfikat?

Osoba, która będzie sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej budynku musi spełnić określone warunki, a także posiadać odpowiednie uprawnienia. Audytor musi:

  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych
  • nie może zostać skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe
  • posiadać uprawnienia budowlane (o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane)

lub ukończyć:

  • studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera, lub
  • studia wyższe inne niż wymienione powyżej oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii
  • uzyskać wpis do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.

Szczegółowo…

Certyfikat energetyczny będzie mógł wydać audytor, który posiada uprawnienia do projektowania w budownictwie (uprawienia projektowe, wykończeniowe, instalacyjne etc.). Każda z tych osób przed wręczeniem certyfikatu, wykona badanie, które polega na sprawdzeniu pieca używanego w domu, wszystkich instalacji, okien i drzwi pod kątem ich parametrów izolacyjnych oraz ustawienia ścian. Sprawdzi również i zanotuje datę oddania budynku do użytku, jego kubaturę, liczbę kondygnacji i technologię, w jakiej został wzniesiony. Przed audytem należy skompletować niezbędną do sprawdzenia dokumentację dotyczące domu np. projekt budowlany. Za przeprowadzenie badania, które zakończy się wystawieniem dokumentu w największych polskich miastach trzeba zapłacić od 400 do1000 zł. 

Co dokładnie zawiera świadectwo?

Certyfikat wydany przez audytora będzie zawierać przede wszystkim wskaźnik EP (nieodnawialna energia pierwotna), czyli roczne zapotrzebowanie energii w przeliczeniu na metr kwadratowy. Na świadectwie znajdą się także informacje dotyczące średniego współczynnika przenikania ciepła i zapotrzebowania budynku na energię końcową (EK). Świadectwo dokładnie określi wysokość energii niezbędnej do standardowego użytkowania budynku. Wskazuje więc zużycie energii potrzebnej do podgrzania wody, ogrzania nieruchomości, klimatyzacji, wentylacji oraz oświetlenia. Wszystkie parametry będą podane w kWh/metr kwadratowy/rok. 

Każdy certyfikat charakterystyki energetycznej jest określony prawnie i będzie zawierał dokładnie ten sam zakres informacji, które trafią do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Świadectwo ważne jest przez okres 10 lat. Jeśli w tym czasie zostanie przeprowadzony remont ze zmianami mającymi wpływ na zużycie energii, będziemy zmuszeni wystąpić o nowy certyfikat.

Świadectwo charakterystyki energetycznej – czy jest to niezbędne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej czasami nazywane jest też certyfikatem energetycznym lub paszportem energetycznym. Jest to dokument określający zapotrzebowanie energetyczne nieruchomości wymagane do prawidłowego ogrzania, podgrzania wody, oświetlenia, wentylacji, klimatyzacji. Określa również źródło energii oraz ilość dwutlenku węgla jaka jest emitowana przez budynek.

Obowiązek posiadania certyfikatu energetycznego został wprowadzony w 2009r. Od tego czasu każda nowo budowana nieruchomość musi mieć sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej. Dla nieruchomości wybudowanych wcześniej certyfikat wymagany był tylko w przypadku zawarcia umowy sprzedaży. W 2015r. przepisy się zmieniły i dla inwestorów indywidualnych, budujących nieruchomość na własny użytek certyfikat nie był wymagany.

Obecnie sejm ustanowił nowe przepisy, według których certyfikat energetyczny będzie obowiązkowy dla każdej nieruchomości. Nowe przepisy mają wejść w życie od 2023r.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez okres 10 lat. Jeśli w tym czasie zostały dokonane zmiany w instalacjach, które mogą mieć wpływ na zużycie energii – właściciel zobowiązany jest zaktualizować dokument.

 

Co zawiera świadectwo charakterystyki energetycznej?

Certyfikat energetyczny musi zawierać następujące informacje:

– podstawowe dane o budynku lub jego części (adres, rok budowy, wymiary, kubatura, powierzchnia użytkowa, parametry techniczne)

– dokładną charakterystykę energetyczną budynku, lub jego części – wskaźniki EU (zapotrzebowania na energię użytkową), EK (zapotrzebowanie na energię końcową) i EP (zapotrzebowanie na nieodnawialna energie pierwotna);

– zalecenia odnośnie poprawy charakterystyki energetycznej budynku, lub jego części, np. wymiana instalacji;

 

Po co jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Głównym założeniem certyfikatu energetycznego jest poprawa zużycia energii, ograniczenie kosztów eksploatacyjnych, a co za tym idzie zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i ochrona środowiska.

Dokument pozwala również określić szacowane koszty utrzymania nieruchomości. Dzieki niemu można sprawdzić, które elementy wymagają naprawy lub wymiany, aby stały się bardziej energooszczędne.