Jakich formalności po zakupie nieruchomości należy dopełnić?

Podpisanie aktu notarialnego to nie ostatni etap transakcji. W zależności od sytuacji prawnej sprzedawanego mieszkania lub domu załatwienie formalności po zakupie nieruchomości ciąży zarówno na stronie kupującej, jak i sprzedającej. W tym tekście skupimy się na obowiązkach kupującego.

Podstawowe obowiązki nabywcy

W związku z przeniesieniem własności, to na nabywcę – czyli nowego właściciela – przechodzą wszelkie prawa i obowiązki. W związku z tym zobowiązany jest on dopełnić wszelkich formalności po zakupie nieruchomości, aby móc w pełni nią dysponować.

Podstawą jest wypełnienie i złożenie deklaracji od podatku od nieruchomości. Jest to formularz IN-1, na którego podstawie naliczana jest roczna opłata za podatek. Właściciel powinien wypełnić formularz zgodnie z danymi nieruchomości podanymi w akcie notarialnym oraz księdze wieczystej. Musi pamiętać również o uwzględnieniu wszystkich udziałów w gruncie. Deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni w urzędzie miasta lub gminy – osobiście, drogą pocztową, bądź przez platformę ePUAP. Przy okazji składania deklaracji nowy właściciel może również zameldować się pod nowym adresem.

W przypadku zakupu domu konieczne jest także złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kolejnym krokiem są formalności po przekazaniu nieruchomości nowemu właścicielowi. Z przekazania strony powinny sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy. Powinien zawierać on dokładne stany liczników – wody, ciepła, gazu i prądu. Na ich podstawie rozliczone zostaną dotychczasowe opłaty za media. W przypadku przekazania mieszkania nabywca powinien przedstawić protokół w spółdzielni lub wspólnocie zarządzającej budynkiem. Aby ułatwić proces przepisania mediów takich jak gaz czy prąd na nowego nabywcę warto skorzystać z gotowych protokołów dostępnych u dostawcy tych mediów.

Kredyt a formalności po zakupie nieruchomości

Gdy kupujący finansuje zakup nieruchomości środkami pochodzącymi z kredytu musi załatwić kilka dodatkowych spraw w banku. Wynikają one bezpośrednio z umowy kredytowej, dlatego istotne jest dokładne zapoznanie się z jej zapisami. Przede wszystkim nowy właściciel musi wpłacić pozostałą kwotę wkładu własnego na konto strony sprzedającej oraz udać się do banku z aktem notarialnym, w celu uruchomienia środków z kredytu. Dokładny termin, w jakim czynności te muszą być wykonane określa umowa kredytowa i są one dodatkowo zapisane w umowie sprzedaży. W związku z poddaniem się egzekucji co do realizacji zapisów w akcie notarialnym, niedotrzymanie terminów upoważnia sprzedającego do podjęcia kroków prawnych, które mogą spowodować poniesienie dodatkowych kosztów.

Podatek od nieruchomości

 Właściciele nieruchomości opłacają podatek wynikający z posiadania domów, mieszkań, lub gruntów. Sprawdźmy, czym jest podatek od nieruchomości i w jaki sposób ustalana jest jego wysokość?

Podatek od nieruchomości – co to ?

Podatek od nieruchomości zaliczany jest do grupy podatków majątkowych. W praktyce oznacza to, opodatkowaniu podlega posiadanie określonych składników majątku, w tym przypadku nieruchomości. Jest to rodzaj podatku lokalnego, dlatego organem wykonawczym jest gmina.  Podatkiem objęte są  grunty, które nie są gruntami rolnymi lub lasem, budynki, a także mieszkania lub lokale użytkowe, które posiadają księgę wieczystą.

Do kiedy należy zapłacić?

Podatek należy opłacić w 4 ratach rozłożonych proporcjonalnie: do 15marca, do 15 maja, do 15 września, oraz 15 listopada. W przypadku osób prawnych podatek uiszcza się raz w miesiącu , do 15 dnia każdego miesiąca. Podatnik zobowiązany jest do złożenia odpowiedniej deklaracji na druku IN- 1, który stanowi informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Deklarację najwygodniej jest rozliczyć online korzystając z kalkulatora deklaracji. Dzięki niemu można poznać stawki, przygotować dokument dla urzędu, wysłać go, a także uiścić określoną kwotę przez internet.

Jak obliczyć stawkę?

Chcąc obliczyć wysokość podatku, należy pomnożyć stawkę przez powierzchnię mieszkania, budynku lub gruntu.  Stawka podatku od nieruchomości jest ustalana przez rady poszczególnych gmin. Ich maksymalny poziom jest jednak ograniczony ustawowo.  Minister Finansów co roku przedstawia kwoty, które nie mogą zostać przekroczone.

W roku 2022 przewidziano następujące stawki:

Podatek od gruntów:

  •  1,03 zł za mkw w przypadku gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  •  5,17 zł za 1 ha powierzchni w przypadku gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych;
  •  0,54 zł za mkw w przypadku gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego;
  • 3,40 zł za mkw w przypadku gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy,

Podatek od budynków lub ich części:

  • 0,89 zł za mkw powierzchni użytkowej w przypadku budynków mieszkalnych;
  • 25,74 zł za mkw powierzchni użytkowej w przypadku budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
  • 12,04 zł za mkw powierzchni użytkowej w przypadku budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym;
  • 5,25 zł za mkw powierzchni użytkowej w przypadku budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
  • 8,68 zł za mkw powierzchni użytkowej w przypadku budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie, w przypadku domów jednorodzinnych maksymalna stawka będzie mogła wynosić 0,89 za mkw, natomiast za grunt pod domem zapłacimy maksymalnie 0,54 za mkw.

Jeżeli grunt, budynek lub budowla stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.