Błędy w księdze wieczystej?

Księga wieczysta powinna zawierać informacje zgodne ze stanem faktycznym nieruchomości. Niestety zdarza się, że występują w niej błędy. Należy wówczas dokonać odpowiednich poprawek. Jest to bardzo ważne, zwłaszcza podczas sprzedaży. Kupujący mogą wystraszyć się kwestii, które będą dla nich niejasne i odstąpić od transakcji.

Łatwy dostęp

Mając odpowiedni numer księgi wieczystej możemy sprawdzić jej zawartość nie wychodząc z domu. Istnieje elektroniczny system ksiąg wieczystych, który jest zupełnie darmowy. Jeśli okaże się, że w księdze widnieje błąd warto dopilnować, aby skorygować go odpowiednio wcześnie. W przypadku niewielkich pomyłek zawarcie transakcji jest możliwe. Notariusz opisuje zaistniałą sytuację w akcie, a sąd nanosi odpowiednie poprawki. Jeśli jednak występujące błędy są na tyle poważne i uciążliwe dla strony kupującej, notariusz może odmówić i nie dopuścić do aktu.

Rodzaj pomyłek

Do poważnych błędów w księdze wieczystej zaliczamy kilka merytorycznych kwestii.  Jedną z nich jest brak informacji o istniejącym prawie. Dzieje się tak wtedy, gdy na przykład nie została ujawniona informacja o współwłaścicielu. Kolejnym aspektem jest błędnie wpisane prawo, zamiast aktualnego nazwiska właściciela w księdze widnieje nazwisko poprzedniego. Równie poważnym problemem jest wpis obciążenia, którego już nie ma. Może dotyczyć to hipoteki, która została już spłacona. Niektóre z błędów są efektem niedopatrzenia właścicieli i wynikają z niewiedzy. W przypadku wpisów dotyczących hipotek, służebności czy prawa dożywocia właściciel musi złożyć odpowiedni wniosek o wykreślenie, gdyż wpisy tego typu nie ulegają usunięciu z urzędu. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający zaistnienie danej przesłanki. Błąd może wystąpić także w momencie przeniesienia danych z dokumentu podstawowego, jaki jest na przykład akt notarialny. W takim przypadku należy zwrócić się do odpowiedzialnej za to osoby bądź instytucji, która złoży wniosek w celu poprawienia.

Błędny metraż lokalu

Korekta metrażu w księdze wieczystej jest łatwa. Zastosowanie znajduje tu art. 27 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. 1982 nr 19 poz. 147). Sprostowania może dokonać sąd po porównaniu informacji z księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków. Jeśli jednak urząd nie naniesie odpowiedniej korekty, złożenie wniosku  będzie należało do właściciela nieruchomości.

Dbałość właściciela nieruchomości o zgodność zapisów w księdze wieczystej ze stanem prawnym nieruchomości przyczynia się do uniknięcia wielu problemów w przyszłości, zwłaszcza, gdy chcemy zbyć nieruchomość.

Księgi wieczyste – co można z nich wyczytać?

Wiedza na temat funkcjonowania i korzystania z ksiąg wieczystych jest niezwykle pomocna dla osób posiadających nieruchomości, zajmujących się obrotem nieruchomości lub uczestniczących w procesie finansowania ich zakupu.

Dział I – O: „Oznaczenie nieruchomości” znajdziemy tu opis położenia nieruchomości tj. numer działki, nazwę miejscowości i ulicy wraz z numerem domu i/lub lokalu. W tym dziale znajdziemy również informację na temat podstawy nabycia danej nieruchomości.
Dział I – Sp: „Spis praw związanych z własnością” dowiemy się jakie prawa związane są z prawem własności danej nieruchomości. W przypadku lokalu dowiemy się o udziale związanym z własnością lokalu w częściach wspólnych.

Dział II: „Własność” dział mówi nam o tym, do kogo należy nieruchomość. Uwzględniając przy tym informacje tak jak numer pesel, imiona rodziców, natomiast w przypadku osób prawnych nazwa firmy, siedziby oraz REGON.
Dział III: „Prawa, roszczenia i ograniczenia” zawiera informacje o prawach, roszczeniach i ograniczeniach istniejących względem nieruchomości. W tym dziale uwzględnia się wszelkie prawa ciążące na nieruchomości (np. prawo dożywocia, prawa osób trzecich, zapisy, prawa pierwokupu czy dzierżawy).

Dział IV: “Hipoteka” wszelkie zapisy dotyczące hipoteki. Tak więc, czy dana nieruchomość posiada hipotekę do spłaty?  Jeśli tak, to jaki rodzaj hipoteki został ustanowiony, w jakiej wysokości, a także w jakiej walucie.  Znajdziemy również informacje dotyczące nazwy banku, oraz numeru umowy kredytowej. Mogą również pojawić się tutaj wpisy dotyczące roszczeń o przeniesienie na opróżnione miejsce hipoteczne, oraz wpisy hipotek przymusowych.

Ważne !

Podczas zakupu działki, która nie posiada Księgi Wieczystej sprzedawca ma jedynie akt własności ziemi. Może być on niewystarczający do ustalenia stanu prawnego. W takim przypadku  warto zażądać od właściciela założenia księgi wieczystej przed nabyciem nieruchomości.

Jak założyć księgę wieczystą nieruchomości?

W sądzie rejonowym prowadzącym wydział ksiąg wieczystych  należy złożyć wniosek na formularzu KW-ZAL i uiścić opłatę sądową w wysokości 100 złotych. Niezbędne będzie dołączenie do wniosku kilku dokumentów potwierdzających prawo własności do nieruchomości, oraz wypis z rejestru gruntów i/lub wyrys z mapy ewidencyjnej. W przypadku, gdy mieszkanie stanowi zabezpieczenie kredytu hipotecznego, trzeba również wypełnić formularz KW-ZAD.

Księgi wieczyste są szczególnie przydatne dla osób, które zamierzają zakupić nieruchomość. Potencjalni nabywcy znajdą tam niezbędne informacje, które pomogą ustalić  wartość , sprawdzić rzeczywistą ilość osób będących właścicielami, oraz dowiedzieć się, czy osoby trzecie nie mają  prawa do nieruchomości.

 

 

 

 

Księga wieczysta

    Każdy z nas słyszał o księgach wieczystych. Jednak, czy dokładnie wiemy w jakim celu są prowadzone i jak ważną rolę odgrywają? Otóż, okazuje się, że bardzo dużą. Zapewniają nam bowiem bezpieczeństwo podczas obrotu nieruchomościami. Księga wieczysta jest rejestrem dotyczącym danej nieruchomości i prowadzona jest w celu  ustalenia stanu prawnego. Warto się temu dokładniej przyjrzeć, gdyż nie możemy zasłaniać się nieznajomością ich treści, ponieważ są one jawne.

Księga Wieczysta – co to takiego ?

Z treścią Księgi Wieczystej do niedawna mogliśmy się zapoznać w odpowiednim dla danego rejonu Wydziale Ksiąg Wieczystych w sądzie rejonowym. To właśnie do tej instytucji należy prowadzenie ksiąg, natomiast czynności  w ich zakresie dokonują sędziowie, a także referendarze sądowi. Dzięki rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym, dostęp do ksiąg został udostępniony on -line na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.  Zapoznanie się z treścią księgi  jest bezpłatne. Opłaty należy wnieść przy założeniu księgi wieczystej, dokonaniu zmian we wpisie lub przy wydawaniu zwykłego lub zupełnego odpisu danej księgi.

Działy ksiąg – co nam mówią?

Dział I-0 to oznaczenie geodezyjne nieruchomości, I-Sp to spis praw jakie przysługują tej nieruchomości wobec nieruchomości sąsiednich;

Dział II – dotyczy prawa własności;

Dział III – prawa, roszczenia i ograniczenia, obejmuje wszelkie obciążenia dotyczące tej konkretnej nieruchomości, tzw. prawa obciążające nieruchomość ale także prawa osobiste obciążające właściciela (współwłaściciela) nieruchomości;

Dział IV dotyczy hipotek obciążających tą konkretną nieruchomość.

Rękojmia wiary publicznej

Księga wieczysta reguluje przepisy ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece.  W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym  wprowadzono tzw. rękojmie wiary publicznej ksiąg wieczystych. Pozwala ona rozstrzygnąć na korzyść tego, kto przez czynność prawną według treści księgi nabył własność lub inne prawo.

Wzmianki budzące niepokój

Każda wzmianka umieszczona w II, III lub IV  dziale powinna wzbudzić naszą czujność, gdyż nie możemy w tym przypadku  powoływać się na rękojmie wiary publicznej ksiąg wieczystych. Każda sygnatura zamieszczona w jednym z wyżej wymienionych działów musi zostać poddana weryfikacji sądowej, aby bez przeszkód móc nabyć nieruchomość.

 Zakup mieszkania bez  księgi wieczystej

Każda ze stron, a także notariusz są zobowiązani do złożenia wniosku do sądu, gdyż w Polsce istnieje obowiązek zakładania księgi wieczystej dla każdej nieruchomości. Wyjątek stanowi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Należy również pamiętać, że według polskiego prawa odrębna własność powstaje dopiero z chwilą założenia księgi. Sytuacje, w których następuje nabycie prawa jeszcze przed założeniem księgi dotyczą dwóch przypadków. Po pierwsze umowy z deweloperem, w której jednocześnie wydzielana jest odrębność i następuje przeniesienie własności na nabywcę. Druga kwestia to sądowne lub umowne zniesienie współwłasności. Strony dokonują podziału nieruchomości, jednak również nie są zwolnieni ze złożenia wniosku do sądu w celu założenia odpowiedniej księgi.

Przeglądanie ksiąg

Zapoznanie się z treścią księgi jest bardzo proste. Możemy to robić w sposób bezpłatny na stronie ministerstwa sprawiedliwości pod adresem ekw.ms.gov.pl. Jedynym warunkiem, jaki musimy spełnić to znać numer danej księgi, gdyż sąd nie udzieli nam takiej informacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rękojmia Wiary Publicznej Ksiąg wieczystych – co znaczy dla kupującego ?

Każda osoba decydująca się na zakup nieruchomości powinna zapoznać się z jej księgą wieczystą. Dostarczają nam bowiem niezbędną wiedzę na temat, kto jest właścicielem, czy nieruchomość jest obciążona, jakie jest jej  dokładne położenie, a także wiele innych cennych informacji, od których zależy, czy  powinniśmy dokonać zakupu. W większości przypadków zapisy w księgach wieczystych pokrywają się z obecnym stanem prawnym. Co jednak w momencie, gdy na tych dwóch płaszczyznach występuje niezgodność i zapis różni się od faktycznego stanu prawnego? Ochronie bezpieczeństwa potencjalnych nabywców ma posłużyć przede wszystkim rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych. Obejmuje swym działaniem tylko nieruchomości z urządzoną księga wieczystą.  Wyjątek stanowią jedynie art. 83 par 2 i 1028 kodeksu cywilnego. Rękojmia ma za zadanie przede wszystkim chronić nabywcę od strony prawnej.

Co to oznacza ?

Przez stan prawny nieruchomości rozumiemy roszczenia, oraz prawa wpisane w dziale II- IV ksiąg wieczystych.  Pamiętajmy również, że rękojmia nie obejmuje swoimi regulacjami działu 1- O, w których podstawą wpisu jest ewidencja gruntów i budynków. Jeśli przy zakupie okaże się, że powierzchnia nie zgadza się z zapisem w księdze wieczystej, nowy nabywca nie może skorzystać z prawa rękojmi, aby się bronić. Należy mieć również na uwadze, że rękojmia nie zadziała w przypadku takiej formy nabycia , jak dziedziczenie, darowizna, czy przysądzenie własności nieruchomości poprzez postępowanie egzekucyjne.

W ustawie z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece zawarto definicje dotyczące rękojmi  Zgodnie z art. 5 czytamy:

 „W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym, treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe (rękojmia wiary publicznej ksiąg

wieczystych)”.

 Wszystkie regulacje dotyczące  rękojmi będą chroniły tylko i wyłącznie osoby, których działania będą podejmowane w dobrej wierze.  Według ustawy taką osobą będzie nabywca, który wie, że zawartość księgi wieczystej jest niezgodna ze stanem prawnym  lub będzie mógł tego dowieść bez większych problemów.

 

 

Ujawnienie budynku niebędącego odrębnym przedmiotem własności w księdze wieczystej urządzonej dla działki budowlanej.

By móc odnieść się do powyższego stwierdzenia dotyczącego ujawnienia budynku niebędącego odrębnym przedmiotem własności,  należy zwrócić uwagę na kilka kwestii. Mianowicie w momencie zakupu działki zabudowanej domem jednorodzinnym, musimy  zdawać sobie sprawę, że kupujemy działkę z domem, a nie na odwrót. Jest to częsty błąd.

Z punktu ekonomicznego płacimy za budynek. Jednak w rzeczywistości o cenie decyduje jeden bardzo ważny czynnik. Jest nim lokalizacja. Budynek usytuowany na danym terenie zawsze możemy zburzyć i wybudować nowy obiekt. Natomiast na umiejscowienie działki nie mamy żadnego wpływu.

Jakie to ma odzwierciedlenie w księgach wieczystych?

Z prawnego punktu widzenia kupujemy działkę ze wszystkim, co się na niej znajduje, poza instalacjami, a także mediami. One nie są naszą własnością. W księdze wieczystej budynek zostanie ujawniony w kilku przypadkach, a mianowicie:

– gdy stanowi odrębny przedmiot własności

– gdy wyodrębniono znajdujące się w nim lokale

– gdy znajdują się w nim lokale będące przedmiotem spółdzielczego własnościowego  prawa do lokalu

Co z księgami elektronicznymi ?

W strukturach ksiąg elektronicznych grunt stanowiący odrębny przedmiot prawa własności, zabudowany budynkiem jednorodzinnym, będzie traktowany jako „nieruchomość gruntowa, czyli działka budowlana. Zatem w tym przypadku wniosek o ujawnienie budynku nie przyniesie żadnego efektu, gdyż przedmiotem prawa własności, który jest zbywalny jest w tym przypadku grunt, a nie sam budynek.Wyjątek od zasady jedna księga dla jednej nieruchomości występuje w przypadku  gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste i budynku będącego własnością użytkownika a znajdującego się na tym gruncie. Tutaj prowadzona jest tylko jedna księga wieczysta dla dwóch praw.

Działka zabudowana domem jednorodzinnym, będąca przedmiotem prawa własności jest objęta jedną księgą wieczystą prowadzoną dla gruntu i nie ma konieczności ujawniania w niej budynku. Sprzedajemy grunt z budynkiem, a nie budynek z gruntem. W umowie, którą sporządzi notariusz pojawi się wzmianka o budynku, który znajduje się na działce. Jednak umowa będzie dotyczyć tylko gruntu i jego przeniesienia własności. Natomiast z gruntem oddanym w użytkowanie wieczyste będzie podobnie. Budynek będzie również związany z gruntem. Jeśli chcemy uzyskać zaświadczenie o oddaniu budynku do użytkowania musimy zgłosić się w tym celu do nadzoru budowlanego lub do wydziału geodezji.

 

Ustalenie numeru księgi wieczystej

W przypadku znajomości numeru księgi wieczystej w formie papierowej bez żadnych przeszkód możemy ja przeglądać w sądach. W przypadku ksiąg wieczystych elektronicznych sprawa wydaje się być jeszcze łatwiejsza, ponieważ sprawdzimy jej zawartość nie wychodząc z domu, przed komputerem. Jednak co w przypadku, gdy tego numeru nie posiadamy? Jak wygląda ustalenie numeru  księgi wieczystej.

Problemy pojawiają  się w momencie, gdy nie znamy numeru księgi wieczystej, a jesteśmy zainteresowani na przykład zakupem danej nieruchomości lub działki. Co zrobić, aby ustalić numer księgi i sprawdzić stan prawny? Istnieje kilka możliwości.

Pierwszą z nich jest złożenie odpowiedniego wniosku  do jednej z  dwóch instytucji. W zależności, od obszaru, w którym znajduje się nieruchomość lub działka, wniosek powinien trafić do Sądu Rejonowego, a konkretnie do Wydziału Ksiąg Wieczystych, lub do Starostwa Powiatowego, do Wydziału Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku, jeśli nie jesteśmy właścicielami, warunkiem  uzyskania dokumentu będzie wykazanie interesu prawnego.

Interes prawny , co to takiego ?

Innymi słowy, aby wykazać interes prawny, należy znaleźć taki przepis prawa, na podstawie, którego można żądać czynności organu ze względu na swój interes. Chodzi tutaj   np. o chęć zakupu. Należy jednak pamiętać, że  nie zawsze to wystarcza przy rozpatrywaniu tego typu wniosków i często są urzędnicy odrzucają ten powód.

Poszukajmy  w sieci …

Kolejną metodą dotarcia do numeru księgi wieczystej jest internet. Znając adres nieruchomości lub w przypadku działek pełny adres administracyjny. W tym pomoże nam portal www.geoportal.gov.plNależy jednak pamiętać, że mapy,  które się tam znajdują dotyczą terenów należących do mniejszych miejscowości i nie są aktualizowane na bieżąco.  Z kolei większe  miasta często posiadają  własne portale z informacją przestrzenną i tam należy szukać potrzebnych nam informacji . Gdy już je uzyskamy z pomocą przychodzą wyszukiwarki ksiąg wieczystych. Należy pamiętać, że przy skorzystaniu z jednej, bądź drugiej możliwości trzeba dokonać opłaty.

 

Czy warto założyć księgę wieczystą dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ???

Nad odpowiedzią nie trzeba zbyt długo się zastanawiać. Z całą pewnością tak. Istnieje bowiem szereg powodów, dla których warto założyć księgę wieczystą.

Mieszkanie, dla którego została założona księga wieczysta przede wszystkim łatwiej sprzedać. Nabywca jest w takiej sytuacji chroniony przepisami o tzw. rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych. W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi wieczystej rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą ujawnioną według treści księgi wieczystej nabył własność lub inne prawo rzeczowe (art. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece). Lokal z założoną księgą wieczystą staje się atrakcyjniejszy dla osoby kupującej. Po pierwsze zainteresowany zakupem zostaje zwolniony ze żmudnego procesu, jakim kompletowanie całej potrzebnej dokumentacji, a  po drugie bez księgi bank nie udzieli kredytu pod zastaw mieszkania ( przepisy o księgach wieczystych i hipotece przewidują, że do powstania hipoteki potrzebny jest wpis w księdze wieczystej).

Ponadto trud włożony w założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie zostanie zmarnowany w przypadku przekształcenia tego prawa w odrębną własność. Księga wieczysta założona dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest nadal prowadzona dla nieruchomości przekształconej. Obowiązuje tutaj zasada kontynuacji.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie jest traktowane jak odrębna własność lokalu w księdze wieczystej, założonej dla gruntu, na którym usytuowany jest budynek. Wobec czego przeglądając  księgę dla gruntu i budynku nikt nie ustali numeru księgi wieczystej dla mieszkania  (spółdzielczego własnościowego).

Podsumowując, księga wieczysta ma bardzo wiele zalet. Przede wszystkim pozwala na bezpieczniejszy obrót daną nieruchomością. Uniemożliwia podjęcie niekorzystnych i niezgodnych z prawem działań, które mogły by zaszkodzić nowym nabywcom.

 

 

 

Czy zdążę z MDM?

Program Mieszkanie Dla Młodych polega na dofinansowaniu udzielanym przez rząd przy zakupie pierwszej nieruchomości, co ma pomóc w życiowym starcie osobom młodym, stojącym na progu dorosłego życia. Pierwotnie MDM obejmował wyłącznie nieruchomości z rynku pierwotnego i w pierwszych miesiącach swojego funkcjonowania nie cieszył się dużym zainteresowaniem, na pewno mniejszym niż zakładali jego pomysłodawcy. To spowodowało, że wymagania programu złagodzono, tak by więcej osób oraz nieruchomości spełniało kryteria do uzyskania pomocy finansowej. Odkąd w 2015 roku do programu włączono nieruchomości z rynku wtórnego zainteresowanie zwiększyło się na tyle, że wnioski na dany rok kończono przyjmować znacznie przed jego zakończeniem z powodu wyczerpania się przewidzianych na dany okres funduszy. Część banków już przestała przyjmować wnioski na rok bieżący.

W 2016 roku przewidziano pomoc w łącznej kwocie 730 milionów złotych, w roku 2017 będzie to 711 milionów i 761 milionów w roku 2018, wtedy też program ma przestać obowiązywać. Obecny rząd podjął decyzję o nieprzedłużaniu MDM, lokując pieniądze w innych inwestycjach z sektora budownictwa, tj. w Funduszu Mieszkań na Wynajem oraz budowaniu kas oszczędnościowo – budowlanych. Mimo zakończenia obowiązywania programu wsparcie dla osób kupujących nieruchomości ma więc funkcjonować.

Model kas funkcjonuje w innych krajach, jest to więc pomysł sprawdzony. Zakłada długoterminowe gromadzenie kapitału przez osoby fizyczne, a następnie przeznaczanie zdeponowanych kwot na udzielanie kredytów przeznaczonych na realizację celów mieszkaniowych. Takie produkty bankowe charakteryzuje niskie oprocentowanie.

Drugi pomysł, czyli Fundusz Mieszkań na Wynajem, polega na budowaniu przez państwo nieruchomości mieszkaniowych, które mają być później wynajmowane młodym osobom na preferencyjnych warunkach. Inwestycje w ramach Funduszu zostały już uruchomione w kilku miastach, między innymi Poznaniu i Gdańsku. Jednak wystarczy krótka analiza by przekonać się, iż atrakcyjność oferowanych w ramach programu mieszkań na wynajem pod względem ceny daleka jest od oczekiwań, a nawet od średnich cen rynkowych. Dodatkowo aby zakwalifikować się do wynajmu należy przejść określoną procedurę i dostarczyć dużo więcej dokumentów niż tego wymaga od przyszłego lokatora wolnorynkowy wynajmujący. Ten pomysł mimo szlachetnego celu jaki mu przyświecał z rzeczywistą pomocą ma więc niewiele wspólnego.

Do końca obowiązywania Mieszkania Dla Młodych pozostało jeszcze trochę czasu, być może pojawią się kolejne pomysły by wspomóc osoby kupujące swoją pierwszą nieruchomość, a tym samym krajowy rynek mieszkaniowy

Zakup nieruchomości

Przez lata wykonywania zawodu i zdobywania doświadczenia udało nam się wypracować pewien schemat postępowania, który uwzględnia niezbędne do wykonania czynności na każdym etapie ważnej transakcji jaką jest zakup nieruchomości. Przyjęte w naszej firmie zasady są wynikiem sprawdzenia różnych metod i wybrania tych, które gwarantują najlepszą obsługę, profesjonalizm i bezpieczeństwo. Dodatkowo nasi Klienci mogą szczegółowo poznać całą procedurę związaną z obrotem lub wynajmem nieruchomości, co również pozwala im lepiej się do niej przygotować.

Zakup nieruchomości – nasze postępowanie

1. Spotkanie i przedstawienie swoich oczekiwań.

Podczas pierwszej wizyty w biurze ustalamy jakie oczekiwania ma Kupujący względem kupowanej nieruchomości oraz pośrednika, a także jakie potrzeby i kryteria musi ona spełniać. Dodatkowo omawia się szczegóły takie jak: lokalizacja, cena, ilość pomieszczeń itp. Podczas wizyty sporządzamy kartę oczekiwań Klienta, co pozwala nam na precyzyjne dostosowanie, a następnie przedstawienie posiadanych w bazie ofert. Na tym etapie dochodzi do podpisania umowy z pośrednikiem.

2. Przedstawienie oferty, wstępna prezentacja nieruchomości, współpraca ze specjalistami.

Na tym etapie przedstawiamy Klientowi oferty nieruchomości, które w największym stopniu spełniają jego oczekiwania. Uwzględniamy przede wszystkim ich stan techniczny oraz prawny, a w razie potrzeby oferujemy pomoc specjalistów, z którymi współpracujemy, a którzy odpowiedzą na wszelkie pytania oraz sprawdzą, czy możliwa jest realizacja planów Klienta wobec nieruchomości, np. czy na danej działce można zbudować dom.

3. Zakup nieruchomości i podpisanie umowy przedwstępnej.

Zakup nieruchomości z reguły wiąże się z koniecznością podpisania umowy przedwstępnej. Pomoc profesjonalnego pośrednika na tym etapie jest nieoceniona, ponieważ w umowie takiej ustala się wszystkie szczegóły transakcji oraz treść i szczegóły głównej umowy sprzedaży. Nieznajomość obowiązujących przepisów prawnych w zakresie prawa budowlanego, deweloperskiego, podatkowego czy cywilnego może skutkować podpisaniem niekorzystnej umowy przedwstępnej, co oznacza dalsze negatywne konsekwencje finansowe czy prawne.

4. Wizyta u notariusza.

Zakup nieruchomości wiąże się z podpisaniem umowy, która dla swej ważności wymaga podpisania jej w formie aktu notarialnego. Dzięki współpracy ze specjalistami z tej branży możemy umówić Klienta na podpisanie takiej umowy, oferując jednocześnie korzystniejsze od rynkowych ceny. Pośrednik jest obecny przy tej czynności, sprawdzając jednocześnie prawidłowość spisanego dokumentu pod względem formalnym, a także by upewnić się, że umowa zawiera wszystkie postanowienia dokonane między Kupującym a Sprzedającym.

5. Odbiór nieruchomości.

Jest to ostatni etap dla Kupującego, który w przypływie emocji mógłby nie zwrócić uwagi na drobne niuanse, nad których prawidłowością czuwa obecny przy czynności pośrednik. Sprawdzi on czy nieruchomość posiada wszystkie cechy ujęte w umowie oraz czy zostały dotrzymane jej warunki, a także pomoże w sporządzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego. Następnie dochodzi do przepisania umów z dostawcami mediów na stronę kupującą i jest to moment, w którym można już cieszyć się własną nieruchomością.