Podział działki budowlanej

Każdy podział zabudowanej działki jest ściśle uwarunkowany wytycznymi, które znajdują się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w wydanej decyzji o warunkach zabudowy. Podziału dokonuje geodeta posiadający odpowiednie uprawnienia.

Od czego zacząć ?

Zanim przystąpimy do podziału geodezyjnego należy sprawdzić, czy dana działka ma dostęp do drogi publicznej. Bez tego nie będziemy mogli przeprowadzić  procesu wydzielenia innych działek.  W niektórych przypadkach konieczne będzie ustalenie służebności, oraz wyznaczenie dodatkowego obszaru, który posłuży jako droga wewnętrzna. Całą procedura musi zostać poprzedzona odpowiednim wnioskiem, który należy złożyć do właściwego organu, tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Przewidywany czas realizacji całego przedsięwzięcia to około 3 miesięcy. Tyle należy założyć na procedury administracyjne.

Wniosek – co musi zawierać?

Każda osoba ubiegająca się o podział działki budowlanej musi zawrzeć we wniosku następujące informacje:

 • tytuł prawny potwierdzający możliwość dysponowania daną nieruchomością gruntową;
 • wypis i wyrys z rejestru publicznego o gruntach i budynkach;
 • kopia mapy ewidencyjnej;
 • jeśli była wydana, decyzja o warunkach zabudowy;
 • wstępne założenia dotyczące podziału;
 • protokół dotyczący przyjęcia granic działki;
 • mapę z naniesionym projektem podziału;
 • jeśli obszar podlega ochronie zabytków, pozwolenie na podział wydane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków

Po otrzymaniu zlecenia geodeta występuje do starostwa o wydanie kopii mapy zasadniczej do celów opiniodawczych. Geodeta w ramach wstępnego projektu ustala następujące kwestie:

 • oznacza granice działki, która ma zostać podzielona;
 • oznacza nieruchomość gruntową zgodnie z danymi z rejestru gruntowego;
 • określa powierzchnię nowo powstałych działek;
 • określa propozycje dostępu nowych nieruchomości gruntowych do drogi publicznej;
 • gdy podział dotyczy działki z zabudowaniami określa linie ścian oddzielenia pożarowego wzdłuż wysokości

W kolejnym etapie władze gminne lub miejskie wydają postanowienie. Jeżeli sprawę rozstrzygnięto pozytywnie, oznacza to, że projekt podziału zostanie wdrożony w życie. Po wydanej zgodzie,  geodeta przystępuje do zgłoszenia prac w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, a następnie przechodzi do procedury przyjęcia granic, z której sporządza protokół. Po wydaniu decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości następuje wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowego przebiegu punktów granicznych.

Ile kosztuje podział ?

Koszt podziału działki jest uzależniony przede wszystkim od jej powierzchni. W przypadku podziału jednej działki  na dwie mniejsze cena za usługę zaczyna się od trzech tysięcy złotych. Jeżeli natomiast  w grę wchodzi wydzielenie kilku nieruchomości gruntowych, za każdą z nich trzeba będzie dopłacić kilkaset złotych. Koszt usługi geodezyjnej uzależniony jest od regionu kraju.

Działki – naprawdę wiele je różni

        Statystyki pokazują, że Polacy coraz częściej poszukują terenów pod zabudowę. Niestety nie wszędzie możemy wybudować dom, czy domek letniskowy. Jakie mamy rodzaje działek i czym się charakteryzują, przeczytaj uważnie poniżej.

Od czego zacząć… ?

Wyróżniamy sześć typów działek, a mianowicie budowlane, rolne, rekreacyjne, inwestycyjne, siedliskowe, a także leśne. Każda gmina dysponuje miejscowym planem zagospodarowania miejscowego. Dokument ten pozwala poznać przeznaczenie każdej z działek, która nas interesuje. Plan składa się z tekstu uchwały, a także mapy całego obszaru gminy z podziałami na działki, drogi, tereny zielone, a także inne obiekty. Treść miejscowego planu wraz z całą klasyfikacją gruntów jest dostępna dla każdego na stronie internetowej. Gmina ustala plan raz na kilka lat. Wtedy też wprowadza zmiany. Można na przykład złożyć odpowiedni wniosek o zmianę przeznaczenia danej działki. Niestety nie mamy gwarancji, że nasza prośba zostanie pozytywnie rozpatrzona. Kolejnym minusem tej procedury jest fakt, że urząd nie ma jasno określonego terminu wydania decyzji. Co w praktyce oznacza nawet kilka lat oczekiwania.

Działki budowlane

Z całą pewnością działki budowlane cieszą się największym powodzeniem, choć są też najdroższe. Według przepisów taka działka musi mieć zapewnioną możliwość uzbrojenia lub bezpośredniego podłączenia do budynku danej sieci. W miejscowym planie zagospodarowanie znajdziemy następujące oznaczenia mówiące o dopuszczonym na danej działce rodzaju zabudowy :

MN- zabudowa mieszkaniowa – jednorodzinna

MW- budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne

U- zabudowania usługowe

US- teren sportu i rekreacji

UC- obiekty handlowe o powierzchni ponad 2000 m2

Działki rolne

Zakup działki rolnej do 0,3 ha, czy siedliska do 0,5 ha nie stanowi większego problemu. Kłopoty pojawiają się z chwilą kiedy teren ma powyżej 1 ha, a kupiec nie jest rolnikiem. Wówczas transakcja jest możliwa tylko wtedy, kiedy uzyskamy zgodę Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Bez przejścia tej procedury nie będziemy mogli dokonać zakupu. Proces nabycia użytków rolnych jasno określa ustawa z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Na działkach rolnych nie wolno budować, chyba, że jest to obiekt zaliczany do siedliska, czyli domu mieszkalnego wraz z obiektami gospodarczymi tworzącymi całość.

Działki rekreacyjne

Nie istnieje zapis w polskim prawie mówiący o tym, czym dokładnie jest działka rekreacyjna. O możliwościach jej zabudowy możemy dowiedzieć z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Znajdziemy tam takie symbole jak US, czyli tereny sportu i rekreacji, a także ROD – rodzinne ogrody działkowe. Należy pamiętać, że te drugie możemy tylko dzierżawić, a budowa na nich całorocznych domów jest zabroniona. Dopuszczone są jedynie domki letniskowe o ściśle określonych normach.

Jak się okazuje, ani zakup, ani użytkowanie danej działki nie jest łatwym zadaniem.  Różnią się wielkością, ceną, a także lokalizacją. Wiąże się z nimi dużo formalności, z którymi trzeba się zmierzyć, jak się okazuje na każdym etapie.