Jakich formalności po zakupie nieruchomości należy dopełnić?

Podpisanie aktu notarialnego to nie ostatni etap transakcji. W zależności od sytuacji prawnej sprzedawanego mieszkania lub domu załatwienie formalności po zakupie nieruchomości ciąży zarówno na stronie kupującej, jak i sprzedającej. W tym tekście skupimy się na obowiązkach kupującego.

Podstawowe obowiązki nabywcy

W związku z przeniesieniem własności, to na nabywcę – czyli nowego właściciela – przechodzą wszelkie prawa i obowiązki. W związku z tym zobowiązany jest on dopełnić wszelkich formalności po zakupie nieruchomości, aby móc w pełni nią dysponować.

Podstawą jest wypełnienie i złożenie deklaracji od podatku od nieruchomości. Jest to formularz IN-1, na którego podstawie naliczana jest roczna opłata za podatek. Właściciel powinien wypełnić formularz zgodnie z danymi nieruchomości podanymi w akcie notarialnym oraz księdze wieczystej. Musi pamiętać również o uwzględnieniu wszystkich udziałów w gruncie. Deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni w urzędzie miasta lub gminy – osobiście, drogą pocztową, bądź przez platformę ePUAP. Przy okazji składania deklaracji nowy właściciel może również zameldować się pod nowym adresem.

W przypadku zakupu domu konieczne jest także złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kolejnym krokiem są formalności po przekazaniu nieruchomości nowemu właścicielowi. Z przekazania strony powinny sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy. Powinien zawierać on dokładne stany liczników – wody, ciepła, gazu i prądu. Na ich podstawie rozliczone zostaną dotychczasowe opłaty za media. W przypadku przekazania mieszkania nabywca powinien przedstawić protokół w spółdzielni lub wspólnocie zarządzającej budynkiem. Aby ułatwić proces przepisania mediów takich jak gaz czy prąd na nowego nabywcę warto skorzystać z gotowych protokołów dostępnych u dostawcy tych mediów.

Kredyt a formalności po zakupie nieruchomości

Gdy kupujący finansuje zakup nieruchomości środkami pochodzącymi z kredytu musi załatwić kilka dodatkowych spraw w banku. Wynikają one bezpośrednio z umowy kredytowej, dlatego istotne jest dokładne zapoznanie się z jej zapisami. Przede wszystkim nowy właściciel musi wpłacić pozostałą kwotę wkładu własnego na konto strony sprzedającej oraz udać się do banku z aktem notarialnym, w celu uruchomienia środków z kredytu. Dokładny termin, w jakim czynności te muszą być wykonane określa umowa kredytowa i są one dodatkowo zapisane w umowie sprzedaży. W związku z poddaniem się egzekucji co do realizacji zapisów w akcie notarialnym, niedotrzymanie terminów upoważnia sprzedającego do podjęcia kroków prawnych, które mogą spowodować poniesienie dodatkowych kosztów.

Gwarantowany kredyt mieszkaniowy – dla kogo?

Gwarantowany kredyt mieszkaniowy –  to nowa ustawa, która wchodzi w życie z końcem maja. Na czym polega? Kto skorzysta?

Głównym założeniem ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym jest poprawa sytuacji mieszkaniowej Polaków. Umożliwi ona zaciągnięcie kredytu bez wkładu własnego. Wkład własny będzie kwotą objętą gwarancją przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Będzie to wsparcie dla osób prowadzących gospodarstwo domowe w Polsce lub poza jej granicami (warunkiem jest posiadanie polskiego obywatelstwa. Gwarantowany kredyt mieszkaniowy będzie udzielany w złotówkach, na okres co najmniej 15 lat. Co najważniejsze – osoby ubiegające się o kredyt gwarantowany muszą mieć zdolność kredytową.

Środki z udzielonego kredytu musza zostać przeznaczone na pokrycie części lub całości kosztów związanych z:

– nabyciem prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub nieruchomości gruntowej,

– budową i wykończeniem domu jednorodzinnego,

– wkładem budowlanym.

Gwarantowany kredyt mieszkaniowy zostanie udzielony osobom, które nie są właścicielami i nie przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, lub domu jednorodzinnego. W przypadku rodzin z dziećmi możliwe jest posiadanie prawa własności lokalu lub domu, jednak jego powierzchnia nie może przekraczać:

– dwójka dzieci – 50m2,

– trójka dzieci – 75m2,

– czworo dzieci – 90m2,

– pięcioro lub więcej dzieci – nie ma minimalnej powierzchni.

O kredyt nie mogą ubiegać się osoby:

– którym udzielono innego gwarantowanego kredytu mieszkaniowego

– które 5 lat przed złożeniem wniosku zbyły prawo własności do lokalu w drodze darowizny osobie z I lub II grupy podatkowej (czyli ogólnie rodzinie).

Cena lokalu, na który będzie zaciągany kredyt, musi mieścić się w określonym zakresie ceny za metra kwadratowy z uwzględnieniem lokalizacji.

Kwota objęta gwarancją nie może być niższa niż 10% oraz wyższa niż 20% wydatków, na które udzielany jest kredyt. Nie może ona przekroczyć kwoty 100 000zł.

Zakupiony lokal, bądź dom nie może być miejscem wykonywania działalności gospodarczej.

Należy liczyć się z tym, że koszt takiego kredytu będzie wyższy, ponieważ ustawa przedwiduje gwarancję wkłądu własnego, a nie jego spłatę, bądz finansowanie. Dodatkowo Bank Gospodarstwa Krajowego pobiera opłatę prowizyjną w wysokości 1.0%. Możliwe jest jednak ubieganie się o spłatę rodzinną po spełnieniu warunków opisanych w ustawie.

 

Zakup nieruchomości w Polsce przez cudzoziemców

Zakup nieruchomości w Polsce przez cudzoziemców zdarza się coraz częściej. Polska staje się coraz częściej odwiedzanym krajem przez osoby pochodzące z innych krajów. Również ruch turystyczny na przestrzeni ostatnich lat mocno się rozwinął. Dostępność kilkunastu linii lotniczych, połączeń kolejowych czy autobusowych sprawia, że nasz kraj zyskał na popularności. Również dużo młodych osób przyjeżdża tu studiować, a w późniejszym czasie często znajdują tu pracę i wynajmują mieszkanie. W związku z tym na ulicach wielu miast można spotkać coraz więcej cudzoziemców. A co w przypadku, gdy obcokrajowiec zdecyduje się kupić nieruchomość w Polsce? Jak wygląda procedura?

Zakup nieruchomości w Polsce przez cudzoziemców – zasady

Według polskiego prawa nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wiąże się z otrzymaniem zezwolenia. Zezwolenie wydawane jest przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji po uprzednim rozpatrzeniu złożonego wniosku.

Wniosek zawiera podstawowe informacje, takie jak: dane i status prawny wnioskodawcy, oznaczenie nabywanej nieruchomości, oznaczenie zbywcy, forma prawna nabycia, ce i możliwość nabycia nieruchomości.

Zezwolenie wydawane jest, gdy zakup nieruchomości nie narusza bezpieczeństwa i ochronności Państwa, oraz gdy cudzoziemiec przedstawi okoliczności potwierdzające więzi z Polską. Może to być np. posiadanie polskiego pochodzenia, związek małżeński z obywatelem polskim lub posiadanie zezwolenia na pobyt (czasowy, stały, bądź rezydenta długoterminowego UE).

Istnieją również okoliczności, gdy zezwolenie nie jest wymagane. Dotyczy to m.in.

– cudzoziemców mieszkających w Polsce co najmniej 5 lat od otrzymania pozwolenia na pobyt,

– cudzoziemców będących małżonkiem polskiego obywatela i mieszkających w Polsce co najmniej 2 lata od otrzymania pozwolenia na pobyt,

– sytuacji, gdy cudzoziemiec uprawniony jest do dziedziczenia nieruchomości, a zbywca był jej właścicielem co najmniej przez 5 lat).

Powyższe zasady nie dotyczą osób pochodzących z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej. Dla tych osób zezwolenie nie jest wymagane.

Jeżeli chodzi o osoby prawne przepisy są trochę inne, jednak o tym napiszemy innym razem.

BIK a kredyt hipoteczny

Co to jest BIK?

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej gromadzi dane o wszystkich osobach, które zaciągnęły kredyt lub pożyczkę w banku lub SKOKu. O tym, jak istotne są to informacje przekonają się wszyscy ci, którzy będą chcieli kiedyś zaciągnąć kredyt hipoteczny.

Podczas rozpatrywania wniosku kredytowego bank bada zdolność kredytową wnioskodawcy, aby sprawdzić, czy jego możliwości finansowe pozwolą na regularną spłatę rat. Bank sprawdza przy okazji, jak dotychczas wyglądało wywiązywanie się wnioskodawcy ze swoich zobowiązań finansowych. Ważne jest czy pożyczkobiorca spłacał wcześniej zaciągnięte pożyczki regularnie oraz czy nie jest aktualnie dłużnikiem jakiejś instytucji finansowej.

Dlaczego historia w BIK jest ważna?

BIK gromadzi dane związane z zaciągniętym kredytem lub pożyczką. Trafiają tam informacje o przebiegu spłaty kredytu, w tym terminowości opłacanych rat. Na tej podstawie bank określa scoring, który jest punktową oceną zdolności kredytowej. Informacje te przechowywane są w BIK przez cały okres spłacania pożyczki, a jeśli w międzyczasie pojawią się problemy z płatnościami, okres ten może być wydłużony o 5 lat. Do bazy trafiają informacje o zwłoce w spłacie, która przekroczy 60 dni.

Należy mieć na uwadze, że terminowa spłata zobowiązań jest równie ważna, co ich zaciągnięcie. Jeśli bowiem BIK nie odnotuje żadnej informacji o kredytobiorcy, wówczas bank może odmówić przyznania kredytu uznając, że ryzyko jest w tym przypadku zbyt duże.
Gdy nie potrzebujemy pożyczki gotówkowej, warto przynajmniej dokonać jakiegoś zakupu na raty, aby móc wykazać, że jest się solidnym i finansowo wydolnym. W innym przypadku możemy stracić szansę na otrzymanie kredytu, albo otrzymać go na gorszych warunkach. Trzeba pamiętać, że w przypadku zaciągania kredytu przez małżeństwo, bank bierze pod uwagę historię kredytową każdego z nich z osobna. Zła historia jednego z małżonków może negatywnie wpłynąć na decyzję banku.

Informacje na swój temat można sprawdzić w bazie BIK za pośrednictwem instytucji finansowej. Jeśli nie mieliśmy zaległości ani opóźnień w spłacie zobowiązań, warto nie wycofywać zgody na przetwarzanie danych, aby były one widoczne dla banku rozpatrującego kolejny wniosek kredytowy.

O pozytywną historię kredytową należy dbać na długo przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny. Polecamy w tej kwestii skonsultować się z doświadczonym doradcą finansowym, który podpowie, jakie kroki należy wykonać w celu złożenia takiego wniosku.