Jakich formalności po zakupie nieruchomości należy dopełnić?

Podpisanie aktu notarialnego to nie ostatni etap transakcji. W zależności od sytuacji prawnej sprzedawanego mieszkania lub domu załatwienie formalności po zakupie nieruchomości ciąży zarówno na stronie kupującej, jak i sprzedającej. W tym tekście skupimy się na obowiązkach kupującego.

Podstawowe obowiązki nabywcy

W związku z przeniesieniem własności, to na nabywcę – czyli nowego właściciela – przechodzą wszelkie prawa i obowiązki. W związku z tym zobowiązany jest on dopełnić wszelkich formalności po zakupie nieruchomości, aby móc w pełni nią dysponować.

Podstawą jest wypełnienie i złożenie deklaracji od podatku od nieruchomości. Jest to formularz IN-1, na którego podstawie naliczana jest roczna opłata za podatek. Właściciel powinien wypełnić formularz zgodnie z danymi nieruchomości podanymi w akcie notarialnym oraz księdze wieczystej. Musi pamiętać również o uwzględnieniu wszystkich udziałów w gruncie. Deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni w urzędzie miasta lub gminy – osobiście, drogą pocztową, bądź przez platformę ePUAP. Przy okazji składania deklaracji nowy właściciel może również zameldować się pod nowym adresem.

W przypadku zakupu domu konieczne jest także złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kolejnym krokiem są formalności po przekazaniu nieruchomości nowemu właścicielowi. Z przekazania strony powinny sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy. Powinien zawierać on dokładne stany liczników – wody, ciepła, gazu i prądu. Na ich podstawie rozliczone zostaną dotychczasowe opłaty za media. W przypadku przekazania mieszkania nabywca powinien przedstawić protokół w spółdzielni lub wspólnocie zarządzającej budynkiem. Aby ułatwić proces przepisania mediów takich jak gaz czy prąd na nowego nabywcę warto skorzystać z gotowych protokołów dostępnych u dostawcy tych mediów.

Kredyt a formalności po zakupie nieruchomości

Gdy kupujący finansuje zakup nieruchomości środkami pochodzącymi z kredytu musi załatwić kilka dodatkowych spraw w banku. Wynikają one bezpośrednio z umowy kredytowej, dlatego istotne jest dokładne zapoznanie się z jej zapisami. Przede wszystkim nowy właściciel musi wpłacić pozostałą kwotę wkładu własnego na konto strony sprzedającej oraz udać się do banku z aktem notarialnym, w celu uruchomienia środków z kredytu. Dokładny termin, w jakim czynności te muszą być wykonane określa umowa kredytowa i są one dodatkowo zapisane w umowie sprzedaży. W związku z poddaniem się egzekucji co do realizacji zapisów w akcie notarialnym, niedotrzymanie terminów upoważnia sprzedającego do podjęcia kroków prawnych, które mogą spowodować poniesienie dodatkowych kosztów.

Niezbędne dokumenty do sprzedaży nieruchomości – część 1

Sprzedaż nieruchomości to wieloetapowy proces. Jednym z nich, oprócz sesji zdjęciowej, publikacji oferty i prezentacji konieczne jest także określenie jakie dokumenty do sprzedaży nieruchomości należy zapewnić.

Przykład – sprzedaż mieszkania

Przygotowując się do sprzedaży nieruchomości należy dokładnie zbadać jej stan prawny. Pozwoli to prawidłowo określić dokumenty niezbędne do sprzedaży oraz w porę wyeliminuje wszelkie nieprawidłowości, które mogą uniemożliwić przeprowadzenie transakcji*.

Jeśli sprzedajesz mieszkanie:

 • które kupiłaś/eś temu razem z żoną/mężem,
 • za które zapłaciłaś/eś gotówką i nie zakładałaś/eś na nim żadnej hipoteki,
 • które nie jest obciążone żadną służebnością

do sprzedaży musisz przygotować:

 1. Akt notarialny poświadczający prawo własności do nieruchomości – czyli umowę sprzedaży, którą podpisałaś/eś w dniu zakupu. Niezbędny jest oryginał.
 2. Zaświadczenie z urzędu miasta lub gminy o braku osób zameldowanych – jednocześnie musisz zgłosić wymeldowanie wszystkich osób z nieruchomości. Najlepiej jest zrobić to na kilka dni przed transakcją.
 3. Zaświadczenie ze spółdzielni lub wspólnoty o braku zaległości w opłatach czynszowych – przed złożeniem wniosku upewnij się, że wszelkie zaległości są spłacone. Podobnie jak w przypadku zaświadczenia o braku osób zameldowanych załatw zaświadczenie kilka dni przed transakcją.

Do transakcji potrzebne będą też dokumenty tożsamości – aktualny dowód osobisty lub paszport. Upewnij się, że dokumenty mają odpowiednią datę ważności. Jeśli jeden z właścicieli nie będzie mógł stawić się osobiście na akcie notarialnym, może wcześniej udzielić pełnomocnictwa (wyłącznie w formie notarialnej!) bliskiej osobie do podpisania umowy w jego imieniu.

Kto przygotowuje dokumenty do sprzedaży nieruchomości?

Obowiązek zapewnienia dokumentów do transakcji spoczywa na właścicielu. Wynika to z faktu, że to on nadal posiada prawo do dysponowania nieruchomością. Akt notarialny to dokument, który właściciel otrzymał w kancelarii notarialnej po podpisaniu umowy. Z uwagi na to, że z dokumentu korzysta się stosunkowo rzadko, może zdarzyć się, że właściciel będzie miał problem z jego odnalezieniem. Aby zdobyć odpis wystarczy udać się do kancelarii notarialnej, w której był on podpisywany. Notariusz wyda nowy egzemplarz, jeśli nie minęło jeszcze 10 lat od przeprowadzenia transakcji. Jeśli transakcja odbyła się wcześniej – konieczne będzie złożenie wniosku do archiwum sądu rejonowego.

Z kolei zdobycie odpowiednich zaświadczeń wymaga wizyty w urzędzie oraz siedzibie spółdzielni czy wspólnoty. Możliwe jest także złożenie wniosków za pomocą platformy internetowej ePUAP. W przypadku współpracy z pośrednikiem – właściciel nie musi się tym zajmować osobiście. Na podstawie pełnomocnictwa pośrednik ma prawo do złożenia wniosków oraz odbioru niezbędnych zaświadczeń.

*Należy pamiętać, że każda transakcja jest inna i wymaga indywidualnego określenia niezbędnych do sprzedaży dokumentów.

Sprzedaż nieruchomości po rozwodzie bez podziału majątku

Rozwód jest definitywnym zakończeniem małżeństwa. Nie zawsze jednak kończy wszystkie sprawy pomiędzy byłymi małżonkami. Co w przypadku kiedy oboje chcą sprzedać mieszkanie bez podziału majątku? Czy jest to możliwe? O tym w artykule poniżej.

Podział majątku w definicji

W momencie zawarcia związku małżeńskiego, o ile nie zostanie podpisana intercyza, powstaje wspólność majątkowa. Oznacza to, że wszelkiego rodzaju dobra materialne oraz wszelkie dochody stają się własnością obojga małżonków. Podział majątku może być ustalony przez sąd lub dobrowolnie przez małżonków. Jeśli nie są w stanie dojść do porozumienia mogą zwrócić się o pomoc do sądu i pozostawić decyzję jego orzekaniu.

Sprzedaż nieruchomości – czy jest możliwa bez podziału majątku?

Już w trakcie rozwodu małżeństwo, które nie ma rozdzielności majątkowej może sprzedać nieruchomość. Warunkiem jest jednak obustronna zgoda obojga małżonków. W przypadku gdy jeden z małżonków wyraziłby sprzeciw sprzedaż lokalu nie będzie możliwa. Po rozwodzie można z powodzeniem sprzedać  nieruchomość lub tylko swoje udziały jeśli lokal pozostaje we własności obydwu osób. Sprzedaż mieszkania po rozwodzie możliwa jest w kilku przypadkach:

 • gdy jeden z małżonków spłaci drugiego lub całkowicie zrzeknie się praw do nieruchomości
 • w momencie gdy osoby posiadające udziały w lokalu sprzedadzą je w ramach umowy sprzedaży udziałów
 • gdy byłe małżeństwo dojdzie porozumienia sprzeda lokal dzieląc się wspólnie zyskiem

Podsumowując

 Rozwód wiąże się z koniecznością podziału majątku, w tym także nieruchomości. Zdarza się, że strony postanawiają sprzedać nieruchomość bez dokonywania wcześniejszego podziału majątku. Taka decyzja może wynikać z obawy przed długotrwałym procesem związanym z podziałem. Sprzedaż nieruchomości po rozwodzie wymaga od obydwu stron współpracy i umiejętności komunikacji, ale przede wszystkim świadomego planowania. Kluczowe jest osiągnięcie porozumienia nie tylko w kwestiach finansowych, ale także zapewnienie odpowiedniej dokumentacji prawnej. Korzystanie ze sprawdzonych źródeł informacji i pomocy profesjonalistów pomoże przejść byłym małżonkom przez ten trudny etap.

Meldunek – fikcja czy obowiązek ?

W 2015 roku z chwilą usuwania adresów z dowodów osobistych istniało przeświadczenie,  że wraz ze zmianą uchylono obowiązek meldunkowy. Tak się jednak nie stało, gdyż ustawa o ewidencji ludności nadal nakłada taki obowiązek. Przepis budzi szereg wątpliwości, a jak wygląda to w praktyce?

Obowiązek meldunkowy

Ustawa przewiduje trzy możliwości w zakresie obowiązku meldunkowego, a mianowicie:

 • zameldowanie na pobyt czasowy lub stały,
 • wymeldowanie z pobytu czasowego lub stałego,
 • zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy i powrót z niego.

Formalności możemy dokonać za pośrednictwem platformy ePUPAP, elektronicznie lub osobiście poprzez wizytę w urzędzie. Obowiązek meldunkowy spoczywa również na cudzoziemcach, którym grożą sankcje karne za brak medlunku.  W przypadku Polaków takie kary nie obowiązuja. Obywatele lub członkowie rodziny obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Norwegii, Liechtensteinu, Islandii oraz Szwajcarii, którzy planują pobyt dłuższy niż 3 miesiące, mają 30 dni na dopełnienie formalności. Natomiast pozostali powinni zameldować się w ciągu 4 dni od przyjazdu, jeśli planują przebywać w Polsce ponad 30 dni. W tym przypadku niezbędna będzie osobista wizyta w urzędzie. Należy pamiętać, że nie można być zameldowanym w kilku miejscach jednocześnie. Jedyną możliwością jest posiadanie jednego  meldunku stałego i jednego na pobyt czasowy, przez który rozumiemy pobyt w jednym miejscu nie dłuższy niż 3 miesiące.

Meldunek – czy naprawdę jest konieczny ?

Obowiązek meldunkowy w świetle prawa istnieje, jednak jego brak nie niesie za sobą poważnych konsekwencji. Powstaje więc pytanie, czy tak ważne jest, aby o nim pamiętać? Okazuje się, że tak. Otóż posiadanie meldunku niesie za sobą pewne możliwości. Adres zameldowania umożliwi nam znalezienie się na liście wyborców i daje możliwość głosowania. Większość banków podczas ubiegania się o kredyt będzie wymagało podania adresu stałego zameldowania. Ponadto posiadanie stałego meldunku umożliwi zapisanie dziecka do przedszokola, które podczas naboru uwględnia rejonizację danego obszaru. Włodarze niektórych miast proponują osobom zameldowanym zniżki cen biletów komunikacji miejskiej lub tańszy wstęp do instytucji kultury.

Meldunek, a prawo do lokalu

Zameldowanie osoby w danym konkretnym miejscu nie daje jej żadnego tytułu do lokalu, ani żadnych przywilejów. Nie chroni również przed eksmisją czy na przykład rozwiązaniem umowy najmu. Mimo to meldunek nadal odgrywa pewną rolę w praktyce obrotu nieruchomościami. Podczas sprzedaży mieszkań czy domów osoby dokonujące zakupu oczekują, że z lokalu zostaną wymeldowani wszyscy, którzy przed dokonaniem transakcji byli tam zameldowani. W tym celu proszą o stosowane zaświadczenie, za które będzie nalezy

Ile kosztuje zameldowanie? 

Zameldowanie się nic nie kosztuje.  Wyrobienie pierwszego zaświadczenia na pobyt stały jest bezpłatne, natomiast każde kolejne zaświadczenie to już 17 zł, podobnie jak w przypadku dokumentu na pobyt czasowy.

Zniesienie współwłasności

Zniesienie współwłasności

Współwłasność  występuje w sytuacji, gdy prawo własności tej samej nieruchomości przysługuje niepodzielnie kilku osobom. Czasem jednak wykonywanie prawa własności przez kilku współwłaścicieli nieruchomości może okazać się trudne do pogodzenia, a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwe. Wówczas nie pozostaje nic innego jak rozwiązanie stosunku współwłasności i jej zniesienie.

Jakie mamy możliwości ?

Istnieje kilka sposobów, dzięki którym możemy znieść współwłasność. Jednym z nich jest sprzedaż rzeczy i podział uzyskanych środków adekwatnie do wielkości udziałów każdego z właścicieli. Kolejną możliwością jest podział rzeczy wspólnej, np. jednej działki na kilka mniejszych.  Można również przyznać nieruchomość jednemu z właścicieli, który zobowiąże się do spłaty pozostałych właścicieli. Pozostaje jeszcze licytacja komornicza. Jest jednak najmniej korzystną z możliwości dla współwłaścieli.

Sądowe zniesienie współwłasności

Zniesienia współwłasności nieruchomości można dokonać w kancelarii za pomocą przeprowadzenia aktu notarialnego. Jeśli jednak pomiędzy współwłaścicielami wystąpi brak porozumienia w tej kwestii, jedynym słusznym rozwiązaniem może okazać się wystąpienie na drogę sądową. Wniosek może zostać złożony przez każdego z współwłaścicieli nieruchomości. Sąd rozstrzyga również kwestię nakładów finansowych które zostały przeznaczone przez na rzecz wspólna nieruchomości przez współwłaścicieli.

Wniosek o zniesienie współwłasności powinien zawierać następujące informacje:

– oznaczenie sądu, do którego wniosek jest skierowany;

– imiona i nazwiska, dane stron;

– oznaczenie rodzaju pisma;

– dokładnie określone żądanie;

– wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek;

– podpis strony, przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

– wymienienie załączników;

– oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresów stron albo w przypadku, gdy strona jest przedsiębiorcą

– adresu do korespondencji, oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy przedstawicieli ustawowych i pełnomocników stron;

– numer PESEL lub NIP wnioskodawcy będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go, nie mając takiego obowiązku, lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;

– oznaczenie wartości przedmiotu sporu;

– informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto – wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

We wniosku o zniesienie współwłasności należy dokładnie określić, jak ma wyglądać podział, oraz jego zakres. Należy również przedstawić dowody prawa własności.

Zakup mieszkania – co jest ważne?

Zakup mieszkania to duże przedsięwzięcie i jedna z poważniejszych życiowych decyzji. Gdy już jednak się zdecydujemy musimy przede wszystkim zastanowić się w jakim celu chcemy dokonać zakupu. Inne czynniki będą nami kierowały, gdy będziemy inwestować w nieruchomość, którą docelowo sprzedamy, a innego lokalu będziemy poszukiwać na wynajem.

Analiza rynku

Zawsze kluczowa jest cena zakupu, to ona powinna nami kierować. Aby wiedzieć, jakie są średnie ceny nieruchomości w danej okolicy, należy przeprowadzić analizę. W tym obszarze pomocne będą strony biur nieruchomości, ale przede wszystkim bezpośredni kontakt  z doświadczonym agentem, który rozwieje nasze wszelkie wątpliwości.

Rodzaj nieruchomości

Nieruchomość w kamienicy czy niskim bloku, a może wieżowiec? To kolejna kwestia, o której musimy zadecydować. To zawęzi nasz obszar, a tym samym ułatwi poszukiwania.  Większość osób zainteresowanych mieszkaniami na wynajem nie będą poszukiwały kamienic. Podobnie osoby starsze nie będą szukać mieszkań na wysokich piętrach z widokiem na panoramę miast. Wszystko jednak zależy od indywidalnych preferencji, dlatego tak ważne jest, aby rozważyć wszytskie za i przeciw.

Na co jeszcze zwrócić uwagę ?

Często poszukując wymarzonych nieruchomości martwimy się, czy dane mieszkanie będzie odpowednio wyciszone. Okazuję się, że można to określić na podstawie projketu budowlanego lub poprzez bezpośredni pomiar w mieszkaniu za pomocą specjalistycznego sprzętu. Istnieją na rynku firmy, które zajmują się terenowymi pomiarami izolacyjności akustycznej. Kolejnym równie ważnym aspektem jest termomodernizacja budynku lub jej brak, co wpływa na wartość nieruchomości.

Otoczenie

Lokalizacja nieruchomości, a przede wszystkim jej bliskie otoczenie jest jednym z kluczowych elementów, które powinniśmy brać pod uwagę podczas zakupu nieruchomości. Istotna będzie tu bliskość punktów usługowych, aptek, sklepów, obiektów sportowych, ale przede wszystkim poziom bezpieczeństwa panujący w danej lokalizacji. W przypadku zakupu mieszkań pod wynajem, na przykład dla studentów, czy pracowników należy ocenić odległości od uczelni, obiektów przemysłowych, a także przystanków komunikacji miejskiej.

Myśląc o zakupie nieruchomości musimy odpowiedzieć sobie na wiele pytań i przejść przez wiele formalności, zwłaszcza gdy zakup będzie finansowany z kredytu. Aspektów, które należy wziąć pod uwagę podczas zakupu wymarzonego lokum jest naprawdę wiele. Decyzja o zakupie powinna być jednak przemyślana, a do tego poparta analizą w oparciu o aktualne dane z rzetelnych źródeł.

Sprzedajemy garaż

Duże aglomeracje oznaczają duże problemy z parkowaniem. Coraz więcej miast wprowadza płatne strefy parkowania. Zatem chętnych do zakupu miejsc parkingowych nie brakuje. Co z osobami, które chcą sprzedać swój garaż. Na co zwrócić uwagę? O tym poniżej.

Kiedy sprzedawać i jak się do tego zabrać?

Na rynku pierwotnym deweloperzy wychodzą naprzeciw potrzebom swoich klientów i proponują miejsca parkingowe do sprzedaży. Często zdarza się jednak, że liczba miejsc nie jest proporcjonalna do liczby mieszkańców. Wówczas zaczynamy szukać własnego garażu do zakupu.  Najlepszym porą do sprzedaży tego typu obiektów jest jesień. Perspektywa zimnych miesięcy zbliżających się do nas wielkimi krokami niewątpliwie mobilizuje do poszukiwań. Podstawowym krokiem jest dokładna weryfikacja dokumentacji, oraz prawa jakie obowiązuje na danym terenie, na którym postawiono obiekt. Jeśli garaż znajduje się na prywatnym terenie powinien posiadać odrębną księgę wieczystą, do której podczas sprzedaży notarialnie zostaną wprowadzone zmiany. W przypadku dzierżawy od gminy należy przeanalizować możliwości związane z przepisaniem umowy na inną osobę.

Ogłoszenie

Garaże nie posiadają zazwyczaj walorów estetycznych, o których warto by wspomnieć. Dlatego podczas tworzenia takiego ogłoszenia należy skupić się na zaletach wynikających z użytkowania takiego obiektu, jak na przykład duża powierzchnia, czy dostęp do mediów. Atutem będzie również lokalizacja. Warto w takim ogłoszeniu zamieścić również zdjęcie zrobione w świetle dziennym, przy ładnej pogodzie. Podczas sprzedaży miejsc parkingowych w garażach podziemnych warto dodać informację o monitoringu.

Umowa

Gdy już znajdzie się zdecydowany klient można przystąpić do podpisania umowy. Będą potrzebne wszystkie dane osobowe sprzedającego i kupującego, kwota transakcji, data i miejsce sprzedaży, a także podpisy jednej i drugiej strony. W umowie powinny znaleźć się również informacje na temat powierzchni, materiału, a także stanu technicznego obiektu. Większość umów sprzedaży tego typu powinno odbyć się w kancelarii notarialnej. Dzięki temu mamy pewność, że cała transakcja przebiegła zgodnie z prawem.

Grunty rolne –  jak wycenić  ?

Wycena gruntów rolnych jest nieoceniona w przypadku sprzedaży lub zakupu. Jednym z czynników wpływających na wartość jest ich lokalizacja.  Według statystyk najdroższe z gruntów znajdują się na Podlasiu, Opolszczyźnie, a także w Wielkopolsce. Natomiast najtańsze w województwie podkarpackim lubuskim, oraz zachodniopomorskim.

Kiedy zlecić wycenę?

Profesjonalna wycena gruntu pomaga nie tylko w sytuacji zakupu lub sprzedaży. Ustalenie odpowiedniej wartości ma duże znaczenie również w przypadku kredytu, gdzie stanowi formę zabezpieczenia. Wówczas należy złożyć do banku operat szacunkowy, który będzie zawierał szczegółową wycenę gruntu.  Kolejnym ważnym powodem do profesjonalnej wyceny jest rozwód i podział majątku wspólnego. Dzięki temu strony będą znały wartość gruntu, a co za tym idzie podział będzie sprawiedliwy jeśli jedno z małżonków będzie musiało spłacić drugiego. Ocena wartości gruntu przydaje się również w sytuacji, gdy chcemy ustalić wysokość opłat za dzierżawę , oraz podatek rolny.

Kto i w jaki sposób wycenia?

Wycena gruntu przeprowadzana jest przez rzeczoznawców majątkowych, którzy posiadają do tego odpowiednie uprawnienia. Taka osoba musi być wpisana do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych, który prowadzi Minister Rozwoju i Technologii. Możemy sprawdzić, czy rzeczoznawca, która ma zająć się nasza wyceną widnieje w rejestrze, gdyż jest on ogólnodostępny. Dzięki temu mamy pewność, że nasza wycena będzie mieć moc prawną. Wycena przeprowadzana jest zazwyczaj na dwa sposoby, porównawczy, a także dochodowy. Pierwszy z nich opiera się na analizie lokalnego rynku pod kątem położenia, oceny jakości gleby, a także wielkości podobnych terenów znajdujących się na tym obszarze. Wycena przeprowadzana w sposób dochodowy  polega na zestawieniu wysokości opłat za dzierżawę. Dzięki temu cena gruntu ustalana jest na podstawie dochodu uzyskanego z prowadzenia gospodarstwa.

Od czego zależy wartość ?

Na cenę ziemi rolnej wpływa wiele czynników. Jednym z nich jest lokalizacja gruntów. Najlepiej wyceniane są ziemie znajdujące się na obszarach, na których rolnictwo jest popularne, a także tereny znajdujące się w bliskim sąsiedztwie miast. Kolejnym aspektem, który reguluje cenę gruntu jest ilość plonów, jaki możemy uzyskać na danym terenie. To z kolei zależy przede wszystkim od żyzności gleb, warunków wodnych, a także od płaskiego ukształtowania. Zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem cieszą się tereny rolnicze położone w górach lub blisko morza. Największe uznanie stanowią grunty o powierzchni do 0,3 ha. Należy pamiętać, że obszary rolne o dużej powierzchni może zakupić jedynie osoba będąca rolnikiem lub prowadząca działalność o takim charakterze.

Chcę sprzedać zadłużone mieszkanie – czy to możliwe?

W przypadku zadłużonej nieruchomości sprzedaż jest możliwa. Bardzo często dzięki uzyskanym środkom można spłacić zobowiązanie finansowe i uniknąć dalszych kłopotów. Proces tego typu różni się nieco od sprzedaży nieruchomości wolnych od obciążeń. Jest to jednak realne rozwiązanie.

Dług w spadku

Nie zawsze spadek oznacza korzyści majątkowe dla spadkobierców. Czasami dziedziczymy długi, które stają się dla nas sporym problemem. W myśl obecnej ustawy odpowiedzialność za należności tego typu jest równa wysokości dziedziczonego majątku. Są jednak sytuacje, kiedy spadkobiercy zdają sobie sprawę z tego, że w skład majątku mogą wchodzić długi, dlatego tak ważne jest, aby podjąć właściwe kroki i wybrać odpowiednie rozwiązanie. Jednym z nich jest prawo do odrzucenia spadku. Podczas tak zwanego postępowania spadkowego należy złożyć stosowne oświadczenie nie później niż sześć miesięcy od dnia śmierci spadkodawcy przed sądem lub w kancelarii notarialnej przed notariuszem.

Licytacja komornicza, czy samodzielna sprzedaż?

Wszczęcie egzekucji komorniczej wiąże się dodatkowymi kosztami, którymi obciążeni są dłużnicy. Należy również pamiętać, że w drodze postępowania egzekucyjnego cena sprzedaży nieruchomości jest znacznie niższa od ceny rynkowej, dlatego samodzielna sprzedaż jest korzystniejszym rozwiązaniem.

Zajęcie nieruchomości, a sprzedaż

Każdy komornik po zajęciu nieruchomości zleca wycenę biegłemu sądowemu. Na podstawie uzyskanego operatu zostaje ustalona cena sprzedaży. Podczas pierwszej licytacji cena wywoławcza wynosi trzy czwarte ceny szacunkowej. Jeśli podczas pierwszej licytacji nie dojdzie do sprzedaży, komornik wyznacza kolejny termin, gdzie cena wywoławcza wynosi dwie trzecie ceny. W jednym i drugim przypadku cena sprzedaży może być znacznie wyższa, jeśli znajdzie się większa ilość chętnych do zakupu.

Zadłużona nieruchomość z hipoteką

Nieruchomości obciążone niespłacaną hipoteką to kolejny rodzaj obciążenia finansowego. Sprzedaż w tym przypadku wygląda nieco inaczej, gdyż najpierw należy uzyskać zgodę banku. Akceptacja skutkuje wystawieniem dokumentu zwanego promesą. Dokument jest ważny 30 dni i zawiera zobowiązanie do spłaty należności. W tym czasie musi również dojść do zawarcia umowy kupna i sprzedaży.

Błędy w księdze wieczystej?

Księga wieczysta powinna zawierać informacje zgodne ze stanem faktycznym nieruchomości. Niestety zdarza się, że występują w niej błędy. Należy wówczas dokonać odpowiednich poprawek. Jest to bardzo ważne, zwłaszcza podczas sprzedaży. Kupujący mogą wystraszyć się kwestii, które będą dla nich niejasne i odstąpić od transakcji.

Łatwy dostęp

Mając odpowiedni numer księgi wieczystej możemy sprawdzić jej zawartość nie wychodząc z domu. Istnieje elektroniczny system ksiąg wieczystych, który jest zupełnie darmowy. Jeśli okaże się, że w księdze widnieje błąd warto dopilnować, aby skorygować go odpowiednio wcześnie. W przypadku niewielkich pomyłek zawarcie transakcji jest możliwe. Notariusz opisuje zaistniałą sytuację w akcie, a sąd nanosi odpowiednie poprawki. Jeśli jednak występujące błędy są na tyle poważne i uciążliwe dla strony kupującej, notariusz może odmówić i nie dopuścić do aktu.

Rodzaj pomyłek

Do poważnych błędów w księdze wieczystej zaliczamy kilka merytorycznych kwestii.  Jedną z nich jest brak informacji o istniejącym prawie. Dzieje się tak wtedy, gdy na przykład nie została ujawniona informacja o współwłaścicielu. Kolejnym aspektem jest błędnie wpisane prawo, zamiast aktualnego nazwiska właściciela w księdze widnieje nazwisko poprzedniego. Równie poważnym problemem jest wpis obciążenia, którego już nie ma. Może dotyczyć to hipoteki, która została już spłacona. Niektóre z błędów są efektem niedopatrzenia właścicieli i wynikają z niewiedzy. W przypadku wpisów dotyczących hipotek, służebności czy prawa dożywocia właściciel musi złożyć odpowiedni wniosek o wykreślenie, gdyż wpisy tego typu nie ulegają usunięciu z urzędu. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający zaistnienie danej przesłanki. Błąd może wystąpić także w momencie przeniesienia danych z dokumentu podstawowego, jaki jest na przykład akt notarialny. W takim przypadku należy zwrócić się do odpowiedzialnej za to osoby bądź instytucji, która złoży wniosek w celu poprawienia.

Błędny metraż lokalu

Korekta metrażu w księdze wieczystej jest łatwa. Zastosowanie znajduje tu art. 27 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. 1982 nr 19 poz. 147). Sprostowania może dokonać sąd po porównaniu informacji z księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków. Jeśli jednak urząd nie naniesie odpowiedniej korekty, złożenie wniosku  będzie należało do właściciela nieruchomości.

Dbałość właściciela nieruchomości o zgodność zapisów w księdze wieczystej ze stanem prawnym nieruchomości przyczynia się do uniknięcia wielu problemów w przyszłości, zwłaszcza, gdy chcemy zbyć nieruchomość.