Jakich formalności po zakupie nieruchomości należy dopełnić?

Podpisanie aktu notarialnego to nie ostatni etap transakcji. W zależności od sytuacji prawnej sprzedawanego mieszkania lub domu załatwienie formalności po zakupie nieruchomości ciąży zarówno na stronie kupującej, jak i sprzedającej. W tym tekście skupimy się na obowiązkach kupującego.

Podstawowe obowiązki nabywcy

W związku z przeniesieniem własności, to na nabywcę – czyli nowego właściciela – przechodzą wszelkie prawa i obowiązki. W związku z tym zobowiązany jest on dopełnić wszelkich formalności po zakupie nieruchomości, aby móc w pełni nią dysponować.

Podstawą jest wypełnienie i złożenie deklaracji od podatku od nieruchomości. Jest to formularz IN-1, na którego podstawie naliczana jest roczna opłata za podatek. Właściciel powinien wypełnić formularz zgodnie z danymi nieruchomości podanymi w akcie notarialnym oraz księdze wieczystej. Musi pamiętać również o uwzględnieniu wszystkich udziałów w gruncie. Deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni w urzędzie miasta lub gminy – osobiście, drogą pocztową, bądź przez platformę ePUAP. Przy okazji składania deklaracji nowy właściciel może również zameldować się pod nowym adresem.

W przypadku zakupu domu konieczne jest także złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kolejnym krokiem są formalności po przekazaniu nieruchomości nowemu właścicielowi. Z przekazania strony powinny sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy. Powinien zawierać on dokładne stany liczników – wody, ciepła, gazu i prądu. Na ich podstawie rozliczone zostaną dotychczasowe opłaty za media. W przypadku przekazania mieszkania nabywca powinien przedstawić protokół w spółdzielni lub wspólnocie zarządzającej budynkiem. Aby ułatwić proces przepisania mediów takich jak gaz czy prąd na nowego nabywcę warto skorzystać z gotowych protokołów dostępnych u dostawcy tych mediów.

Kredyt a formalności po zakupie nieruchomości

Gdy kupujący finansuje zakup nieruchomości środkami pochodzącymi z kredytu musi załatwić kilka dodatkowych spraw w banku. Wynikają one bezpośrednio z umowy kredytowej, dlatego istotne jest dokładne zapoznanie się z jej zapisami. Przede wszystkim nowy właściciel musi wpłacić pozostałą kwotę wkładu własnego na konto strony sprzedającej oraz udać się do banku z aktem notarialnym, w celu uruchomienia środków z kredytu. Dokładny termin, w jakim czynności te muszą być wykonane określa umowa kredytowa i są one dodatkowo zapisane w umowie sprzedaży. W związku z poddaniem się egzekucji co do realizacji zapisów w akcie notarialnym, niedotrzymanie terminów upoważnia sprzedającego do podjęcia kroków prawnych, które mogą spowodować poniesienie dodatkowych kosztów.

Protokół zdawczo – odbiorczy nieruchomości, dlaczego tak ważny ?

Podczas sprzedaży nieruchomości oprócz wielu koniecznych formalności warto również zadbać o sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego. Co to za dokument i do czego może się nam przydać? O tym poniżej.

Protokół – dlaczego taki ważny ?

Sporządzenie protokołu zdawczo- odbiorczego nie jest obowiązkowe. Jest jednak niezwykle przydatnym dokumentem, który potrafi zadbać o bezpieczeństwo zarówno kupujących, jak i sprzedających podczas przekazania nieruchomości. Każdy protokół powinien zawierać ustalenia jednej i drugiej strony odnośnie stanu technicznego nieruchomości, a także wyposażenia, które pozostanie w zakupionym mieszkaniu, czy domu. Warto również zadbać o dokumentację fotograficzną każdego pomieszczenia nieruchomości, zamieszczając ją jako załącznik do protokołu. Dzięki ustaleniu wyżej opisanych kwestii, strony nie będą miały w przyszłości podstaw do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń, chyba, że podane informacje będą niezgodne z prawdą. W protokole warto zamieścić również informację o zużyciu liczników znajdujących się w danej nieruchomości. Pozwoli to na dokładne oszacowanie zużycia do dnia przekazania, co będzie stanowiło podstawę do rozliczenia końcowych rachunków. Dla kupującego natomiast będzie to stanowiło zabezpieczenie przed wezwaniami w przypadku zaległych opłat. Podsumowując pamiętajmy, aby w protokole znalazły się:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • czytelne, własnoręczne podpisy obu stron,
 • informacja o tym, że sprzedawca przekazał nieruchomość nabywcy, a ten ją odebrał,
 • dokładny opis nieruchomości wraz z powołaniem się na akt notarialny
 • szczegółowy opis stanu nieruchomości – stan pomieszczeń, ich wyposażenie, oraz stopień zużycia, np. podłóg
 • dodanie dokumentacji fotograficznej nieruchomości,
 • spisanie stanów liczników wraz z ich numerami seryjnymi,
 • odnotowanie informacji na temat ilości kompletów kluczy wraz z dodatkowymi urządzeniami (np. pilot do bramy wjazdowej itp.),
 • adnotacja o pomieszczeniach przynależnych, takich jak piwnica, czy komórka lokatorska
 • informacja o budynkach gospodarczych, które również stanowią część nieruchomości,
 • przekazanie dokumentacji technicznej nieruchomości (np. projekt, karty gwarancyjne, instrukcje urządzeń itp.
 • dokument powinien być przygotowany w dwóch identycznych egzemplarzach

Końcowe podpisy stron pod takim protokołem zaświadczają, iż w chwili jego sporządzenia strony zaakceptowały stan nieruchomości i nie zgłaszają wad ukrytych.