Zmiana przepisów budowlanych ułatwi prowadzenie inwestycji

Kilka dni temu Sejm przyjął ustawę, która ma ułatwić realizację inwestycji budowlanych, między innymi poprzez możliwość budowania bez zezwolenia. Co się zmieni?

Uproszczona zostanie procedura uzyskiwania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych. Zmiany obejmą także zasady sporządzania projektu budowlanego, samowole budowlane, przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę, nielegalne użytkowanie obiektu. Niejasne zapisy ustawy prawo budowlane zostały ponadto doprecyzowane. Ułatwiony zostanie także proces przyłączenia do sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Celem wszystkich tych zmian jest ułatwienie procedur, a tym samym przyspieszenie procesu inwestycyjnego, co ma się przełożyć bezpośrednio na większą liczbę budowanych i oddawanych do użytku mieszkań.

Deregulacja

W nowelizacji, za którą odpowiedzialne jest Ministerstwo Rozwoju, wprowadzona zostanie również deregulacja. Oznacza to, że niektóre inwestycje nie będą wymagały uzyskania pozwolenia na budowę. Mowa tu między innymi o instalacji bankomatów, paczkomatów i podobnych urządzeń.

Legalizacja budynków sprzed lat

Nowe przepisy zezwalają również na legalizację budynków, które powstały w ramach samowoli budowlanej co najmniej 20 lat temu. Procedura legalizacji zyska uproszczoną formę i będzie bezpłatna. Do jej dokonania konieczne będzie przedstawienie ekspertyzy technicznej, która potwierdzi, że obiekt można bezpiecznie użytkować. Niezbędne będzie także przedłożenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Pozwolenia na budowę

Odtąd pozwolenie na budowę nie będzie wymagane między innymi przy budowaniu instalacji gazowych wewnętrznych i zewnętrznych, stacji regazyfikacji LNG ze zbiornikiem magazynowania gazu nie większym niż 10 m3, urządzeń melioracji wodnej oraz stawów i zbiorników wodnych, jeśli ich powierzchnie nie będzie większa niż 1 tys. m2, a głębokość nie przekroczy 3m i będą się one znajdować na gruntach rolnych.

Decyzję o pozwoleniu na budowę i pozwoleniu na użytkowanie można będzie uznać za nieważną w czasie 5 lat. Oznacza to, że po pięciu latach od doręczenia lub ogłoszenia decyzji będzie ona niepodważalna. W dotychczas obowiązującym porządku prawnym decyzję taką można było podważyć nawet wiele lat po zakończeniu budowy, co wiązało się z ryzykiem i niemałymi problemami po stronie inwestorów.

Koniec z pobieraniem opłat

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne nie będą mogły odtąd pobierać opłat za wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci. Zwiększy się także bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynków, szczególnie takich, w których następuje zmiana przeznaczenia, np. gdy mieszkanie zmieniane jest w przedszkole, a piwnica w pokój zagadek, tzw. escape room. Jest to pokłosie wydarzenia sprzed roku, kiedy to wskutek zaniedbań i braku odpowiednich przepisów przeciwpożarowych, doszło do tragedii, w której zginęło pięć nastolatek. Rząd dotrzymał więc obietnicy i wprowadził przepisy, które mają zapobiegać takim sytuacjom w przyszłości.

Czy jednak zmiany wpłyną odczuwalnie na zwiększenie inwestycji i ilości budowanych mieszkań, przekonamy się najwcześniej w przyszłym roku, kiedy to pojawią się dane o wynikach sprzedażowych i ilości wydawanych pozwoleń na budowę.

 

Prace remontowe – czy wiesz które należy zgłosić?

Planując remont mieszkania raczej nie zastanawiamy się nad tym, że niektóre prace remontowe należy zgłosić spółdzielni mieszkaniowej lub odpowiedniemu organowi. Dotyczy to również prac prowadzonych wewnątrz mieszkania. Które prace remontowe wymagają zgłoszenia?

Zgłoszenie prac remontowych według prawa budowlanego

Podczas planowania remontu należy ustalić, jakie prace remontowe mogą być wykonane od razu, a jakie wymagają specjalnego pozwolenia, lub zgłoszenia. Zgodnie z ustawą prawa budowlanego informować nie trzeba wyłącznie o bieżącej konserwacji. Dotyczy to niezbędnych czynności, aby stan techniczny lokalu pozostał niepogorszony, żeby zapewnione było jego bezpieczeństwo oraz użytkowanie zgodne z przeznaczeniem. W praktyce do czynności takich należy remont- modernizacja łazienki, kuchni, malowanie ścian, wymiana glazury, montaż Internetu, czy sytemu alarmowego. Zgłoszenia nie wymagają prace remontowe przeprowadzane wewnątrz mieszkania, o ile nie ingerują w strukturę części wspólnych budynku. Nie trzeba również zgłaszać prac remontowych polegających na wymianie kuchenek, sanitariów, grzejników i pieców.

Zgodnie z art. 3 pkt. 8 ustawy prawa budowlanego, poprzez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Przebudowa natomiast wskazana jest w art. 3 pkt. 7a, zgodnie z którym są to czynności, w wyniku których następuje zmiana paramentów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu, z wyjątkiem charakterystycznych wielkości jak kubatura, powierzchnia zabudowy, jego wysokość czy długość.

Jak wynika z przepisów ustawy, wszystkie prace remontowe, których zakres narusza części wspólne budynku, wymagają zgłoszenia, albo uzyskania pozwolenia na budowę. Dodatkowo w takim wypadku konieczne jest powiadomienie wspólnoty, czy spółdzielni mieszkaniowej, w której zasobach znajduje się mieszkanie. Warto również wcześniej przejrzeć regulamin wspólnoty lub spółdzielni, w którym powinny zostać wskazane zmiany w budynku, na które spółdzielnia lub wspólnota muszą wyrazić zgodę.

Podjęcie prac zdefiniowanych w ustawie jako remont, wymaga zgłoszenia. Zgłosić należy je we właściwym ze względu na położenie nieruchomości starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na prawach powiatu. Jeśli właściciel mieszkania planuje zmiany, polegające na przebudowie, a w efekcie na zmianie parametrów użytkowych lub technicznych budynku, w takim wypadku niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Wniosek w tym zakresie należy złożyć we właściwym starostwie powiatowym lub w urzędzie miasta.