Sprzedaż działki rolnej osobie nie będącej rolnikiem

Sprzedaż działki rolnej osobie nie będącej rolnikiem

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ma za zadanie wspierać polskich rolników, a także wszelkie podmioty, które funkcjonują w sektorze rolno-żywnościowym, zapewniając jednocześnie pełną i rzetelną obsługę swoich interesantów. Jedną z kwestii do rozstrzygnięcia przez wyżej opisywaną instytucję jest sprzedaż gruntów rolnych osobom, które nie są rolnikami. Jak wygląda procedura i czy jest to możliwe? O tym poniżej.

Kiedy zgoda nie jest wymagana?

Zgoda Dyrektora Generalnego KOWR na nabycie nieruchomości rolnej nie jest wymagana w każdym przypadku.

 1. Do nabycia nieruchomości rolnej:
  • o powierzchni mniejszej niż 1 ha,
  • w wyniku dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego,
  • na podstawie art. 151 lub art. 231 Kodeksu cywilnego,
  • w toku postępowania restrukturyzacyjnego w ramach postępowania sanacyjnego,
  • na podstawie art. 118 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym     rolników,
  • na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
  • na podstawie art. 125 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  • na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze,
  • w toku postępowania egzekucyjnego i upadłościowego,
  • w wyniku zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa oraz działu spadku,
  • w wyniku podziału albo łączenia spółek handlowych, położonych na obszarze górniczym lub terenie górniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze,
  • na potrzeby budowy morskiej farmy wiatrowej w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu tej ustawy,
  • w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy albo spółki cywilnej w spółkę handlową na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

2. Jeśli nabywcą nieruchomości rolnej jest:

 • rolnik indywidualny w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,
 • osoba bliska zbywcy (tj. zstępni, wstępni, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonek, rodzice małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione, ojczym, macocha oraz pasierbowie),
 • jednostka samorządu terytorialnego,
 • Skarb Państwa lub działający na jego rzecz KOWR,
 • spółka handlowa, której wyłącznym udziałowcem albo akcjonariuszem jest Skarb Państwa, oraz spółka handlowa, która jest operatorem systemu dystrybucyjnego gazowego zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, w przypadku nabycia nieruchomości rolnej na cele związane z budową, modernizacją lub rozbudową systemu dystrybucyjnego gazowego,
 • spółka kapitałowa lub grupa kapitałowa, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych, w przypadku zakupu nieruchomości rolnej na cele związane z budową, modernizacją lub rozbudową mienia określonego w art. 1 ust. 2 tej ustawy,
 • osoba prawna działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i  związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
 • park narodowy, w przypadku nabycia nieruchomości rolnych na cele związane z ochroną przyrody,
 • osoba, która zbyła nieruchomość rolną na cele związane z realizacją Inwestycji lub Inwestycji Towarzyszącej w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym  – w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy – albo została z niej wywłaszczona na te same cele,
 • Spółka Celowa, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym,
 • spółdzielnia produkcji rolnej,
 • członek spółdzielni produkcji rolnej, mający wkład gruntowy w tej spółdzielni, w przypadku zbycia na jego rzecz wkładu gruntowego przez innego członka tej samej spółdzielni,
 • podmiot, który zbył nieruchomość rolną na cele związane z budową morskiej farmy wiatrowej w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu art. 3 pkt 13 tej ustawy
 • osoba, która zbyła nieruchomość rolną na cele związane z realizacją inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej lub inwestycji towarzyszącej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, lub została wywłaszczona na cele określone w tej ustawie – jeżeli nabywa nieruchomość rolną o powierzchni nie większej niż 150% powierzchni zbytej nieruchomości rolnej w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy zbycia lub w okresie 3 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości rolnej stała się ostateczna,
 • inwestor, o którym mowa w art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Wniosek Zbywcy

 Nabycie nieruchomości rolnej wiąże się złożeniem do właściwego organu odpowiednich dokumentów.

Wydanie zgody na wniosek zbywcy może nastąpić, jeżeli:

 1. wykaże on, że nie było możliwości sprzedaży nieruchomości rolnej rolnikowi indywidualnemu, chyba że nabycie tej nieruchomości ma nastąpić na podstawie innej niż sprzedaż czynności prawnej,
 2. nabywca nieruchomości rolnej zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej na nabywanej nieruchomości rolnej,
 3. w wyniku nabycia nieruchomości rolnej nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych,
 4. cena sprzedaży nieruchomości rolnej nie jest niższa niż 95% ceny zawartej w ogłoszeniu o zamiarze sprzedaży nieruchomości rolnej.

E- rolnik, czyli jak zamieścić właściwe ogłoszenie?

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa udostępnił system teleinformatyczny umożliwiający zamieszczanie nieodpłatnie ogłoszenia o zamiarze sprzedaży nieruchomości rolnych oraz odpowiedzi rolników indywidualnych na te ogłoszenia.

Każde publikowane ogłoszenie o zamiarze sprzedaży takiej nieruchomości powinno zawierać co najmniej:

 1. oznaczenie sprzedawanej nieruchomości rolnej z podaniem danych z ewidencji gruntów i budynków dotyczących jej oznaczenia, powierzchni, klasy bonitacyjnej i rodzaju użytków rolnych oraz numeru księgi wieczystej albo zbioru dokumentów prowadzonego dla tej nieruchomości,
 2. opis budynków i innych składników majątkowych wchodzących w skład sprzedawanej nieruchomości rolnej,
 3. informację o przeznaczeniu sprzedawanej nieruchomości rolnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w miejscowym planie odbudowy, a w przypadku ich braku – informację o lokalizacji inwestycji celu publicznego ustalonej w ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, informację o sposobie zagospodarowania terenu i warunkach zabudowy ustalonych w ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy; w przypadku braku ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – profil funkcjonalny strefy planistycznej obejmującej nieruchomość w planie ogólnym gminy;
 4. cenę nieruchomości rolnej;
 5. termin składania odpowiedzi na ogłoszenie o nieruchomości rolnej, który nie może być krótszy niż 30 dni, licząc od dnia zamieszczenia go na ww. portalu.

Należy wykazać, że nie było możliwości sprzedaży nieruchomości rolnej rolnikowi indywidualnemu. Taki warunek uznaje się za spełniony, jeżeli:

 1. żaden rolnik indywidualny nie złożył odpowiedzi na ogłoszenie o nieruchomości rolnej zamieszczone na udostępnionym przez KOWR portalu przez zbywcę nieruchomości albo przez oddział terenowy KOWR właściwy ze względu na położenie nieruchomości rolnej (na pisemny wniosek złożony do tego oddziału terenowego przez zbywcę nieruchomości rolnej), oraz
 2. podana w ogłoszeniu o nieruchomości rolnej cena nieruchomości rolnej niezabudowanej lub bez nasadzeń nie przewyższa o 50% lub więcej średniej ceny sprzedaży gruntów ornych za 1 ha w obrocie prywatnym w danym województwie podanej przez Główny Urząd Statystyczny za kwartał poprzedzający dzień publikacji ogłoszenia, chyba że zbywca nieruchomości rolnej dysponuje operatem szacunkowym, z którego wynika, że wartość nieruchomości rolnej przewyższa określony w powyższy sposób próg,
 3. okoliczności wskazują, że składający odpowiedź na ogłoszenie o nieruchomości rolnej utracił zainteresowanie nabyciem nieruchomości rolnej.

Nabywca nieruchomości rolnej składa również oświadczenie, że zobowiązuje się do prowadzenia działalności rolniczej na nabywanej nieruchomości rolnej. Niezbędnym będzie złożenie przez nabywcę oświadczenia o powierzchni wszystkich nieruchomości rolnych, których jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem oraz dzierżawcą. Cena sprzedaży nieruchomości rolnej wskazana w załączonym do wniosku oświadczeniu zbywcy nie może być niższa niż 95% ceny zawartej w ogłoszeniu o zamiarze sprzedaży tej nieruchomości zamieszczonym na udostępnionym przez KOWR portalu. Stronami postępowania administracyjnego dotyczącego zgody na nabycie nieruchomości rolnej są zbywca i nabywca nieruchomości rolnej.

Złożenie wniosku

Przepisy ustawy nie nakładają obowiązku posługiwania się sformalizowanym drukiem, czy ściśle określonym wzorem wniosku.

Niemniej jednak, wniosek powinien zawierać:

 1. oznaczenie zbywcy i nabywcy nieruchomości rolnej z podaniem ich adresów zamieszkania albo siedziby oraz w przypadku osoby fizycznej – numer identyfikacyjny PESEL zbywcy i nabywcy nieruchomości rolnej, jeżeli został nadany, natomiast jeżeli osoba fizyczna nie posiada obywatelstwa polskiego – kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości,
 2. oznaczenie zbywanej nieruchomości rolnej według ewidencji gruntów i budynków,
 3. uzasadnienie wniosku zawierające w szczególności cel, dla którego nieruchomość rolna jest nabywana, oraz przewidywany sposób jej wykorzystania. Dokumentami, które składa się wraz z wnioskiem są wypis z ewidencji gruntów i budynków dla zbywanej nieruchomości rolnej, zaświadczenie o przeznaczeniu zbywanej nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie wydane na podstawie zbioru dokumentów prowadzonego dla zbywanej nieruchomości rolnej, lub informacja o numerze z księgi wieczystej dostępnej w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.

Do wniosku dołącza się również oświadczenie zbywcy nieruchomości rolnej o

– braku możliwości sprzedaży nieruchomości rolnej na rzecz rolnika indywidualnego,

– ustalonej z nabywcą nieruchomości rolnej cenie sprzedaży nieruchomości rolnej.

Do wniosku należy także załączyć potwierdzenie opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł. Wniosek powinien być złożony w oryginale w Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwym ze względu położenie nieruchomości. Dokumenty załączone do wniosku powinny być złożone w oryginale, bądź w formie odpisów poświadczonych z oryginałem przez notariusza.

źródło: https://www.gov.pl/web/kowr/zgody-na-nabycie-nieruchomosci-rolnych