Sprzedaż działki rolnej osobie nie będącej rolnikiem

Sprzedaż działki rolnej osobie nie będącej rolnikiem

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ma za zadanie wspierać polskich rolników, a także wszelkie podmioty, które funkcjonują w sektorze rolno-żywnościowym, zapewniając jednocześnie pełną i rzetelną obsługę swoich interesantów. Jedną z kwestii do rozstrzygnięcia przez wyżej opisywaną instytucję jest sprzedaż gruntów rolnych osobom, które nie są rolnikami. Jak wygląda procedura i czy jest to możliwe? O tym poniżej.

Kiedy zgoda nie jest wymagana?

Zgoda Dyrektora Generalnego KOWR na nabycie nieruchomości rolnej nie jest wymagana w każdym przypadku.

 1. Do nabycia nieruchomości rolnej:
  • o powierzchni mniejszej niż 1 ha,
  • w wyniku dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego,
  • na podstawie art. 151 lub art. 231 Kodeksu cywilnego,
  • w toku postępowania restrukturyzacyjnego w ramach postępowania sanacyjnego,
  • na podstawie art. 118 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym     rolników,
  • na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
  • na podstawie art. 125 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  • na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze,
  • w toku postępowania egzekucyjnego i upadłościowego,
  • w wyniku zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa oraz działu spadku,
  • w wyniku podziału albo łączenia spółek handlowych, położonych na obszarze górniczym lub terenie górniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze,
  • na potrzeby budowy morskiej farmy wiatrowej w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu tej ustawy,
  • w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy albo spółki cywilnej w spółkę handlową na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

2. Jeśli nabywcą nieruchomości rolnej jest:

 • rolnik indywidualny w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,
 • osoba bliska zbywcy (tj. zstępni, wstępni, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonek, rodzice małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione, ojczym, macocha oraz pasierbowie),
 • jednostka samorządu terytorialnego,
 • Skarb Państwa lub działający na jego rzecz KOWR,
 • spółka handlowa, której wyłącznym udziałowcem albo akcjonariuszem jest Skarb Państwa, oraz spółka handlowa, która jest operatorem systemu dystrybucyjnego gazowego zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, w przypadku nabycia nieruchomości rolnej na cele związane z budową, modernizacją lub rozbudową systemu dystrybucyjnego gazowego,
 • spółka kapitałowa lub grupa kapitałowa, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych, w przypadku zakupu nieruchomości rolnej na cele związane z budową, modernizacją lub rozbudową mienia określonego w art. 1 ust. 2 tej ustawy,
 • osoba prawna działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i  związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
 • park narodowy, w przypadku nabycia nieruchomości rolnych na cele związane z ochroną przyrody,
 • osoba, która zbyła nieruchomość rolną na cele związane z realizacją Inwestycji lub Inwestycji Towarzyszącej w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym  – w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy – albo została z niej wywłaszczona na te same cele,
 • Spółka Celowa, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym,
 • spółdzielnia produkcji rolnej,
 • członek spółdzielni produkcji rolnej, mający wkład gruntowy w tej spółdzielni, w przypadku zbycia na jego rzecz wkładu gruntowego przez innego członka tej samej spółdzielni,
 • podmiot, który zbył nieruchomość rolną na cele związane z budową morskiej farmy wiatrowej w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu art. 3 pkt 13 tej ustawy
 • osoba, która zbyła nieruchomość rolną na cele związane z realizacją inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej lub inwestycji towarzyszącej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, lub została wywłaszczona na cele określone w tej ustawie – jeżeli nabywa nieruchomość rolną o powierzchni nie większej niż 150% powierzchni zbytej nieruchomości rolnej w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy zbycia lub w okresie 3 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości rolnej stała się ostateczna,
 • inwestor, o którym mowa w art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Wniosek Zbywcy

 Nabycie nieruchomości rolnej wiąże się złożeniem do właściwego organu odpowiednich dokumentów.

Wydanie zgody na wniosek zbywcy może nastąpić, jeżeli:

 1. wykaże on, że nie było możliwości sprzedaży nieruchomości rolnej rolnikowi indywidualnemu, chyba że nabycie tej nieruchomości ma nastąpić na podstawie innej niż sprzedaż czynności prawnej,
 2. nabywca nieruchomości rolnej zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej na nabywanej nieruchomości rolnej,
 3. w wyniku nabycia nieruchomości rolnej nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych,
 4. cena sprzedaży nieruchomości rolnej nie jest niższa niż 95% ceny zawartej w ogłoszeniu o zamiarze sprzedaży nieruchomości rolnej.

E- rolnik, czyli jak zamieścić właściwe ogłoszenie?

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa udostępnił system teleinformatyczny umożliwiający zamieszczanie nieodpłatnie ogłoszenia o zamiarze sprzedaży nieruchomości rolnych oraz odpowiedzi rolników indywidualnych na te ogłoszenia.

Każde publikowane ogłoszenie o zamiarze sprzedaży takiej nieruchomości powinno zawierać co najmniej:

 1. oznaczenie sprzedawanej nieruchomości rolnej z podaniem danych z ewidencji gruntów i budynków dotyczących jej oznaczenia, powierzchni, klasy bonitacyjnej i rodzaju użytków rolnych oraz numeru księgi wieczystej albo zbioru dokumentów prowadzonego dla tej nieruchomości,
 2. opis budynków i innych składników majątkowych wchodzących w skład sprzedawanej nieruchomości rolnej,
 3. informację o przeznaczeniu sprzedawanej nieruchomości rolnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w miejscowym planie odbudowy, a w przypadku ich braku – informację o lokalizacji inwestycji celu publicznego ustalonej w ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, informację o sposobie zagospodarowania terenu i warunkach zabudowy ustalonych w ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy; w przypadku braku ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – profil funkcjonalny strefy planistycznej obejmującej nieruchomość w planie ogólnym gminy;
 4. cenę nieruchomości rolnej;
 5. termin składania odpowiedzi na ogłoszenie o nieruchomości rolnej, który nie może być krótszy niż 30 dni, licząc od dnia zamieszczenia go na ww. portalu.

Należy wykazać, że nie było możliwości sprzedaży nieruchomości rolnej rolnikowi indywidualnemu. Taki warunek uznaje się za spełniony, jeżeli:

 1. żaden rolnik indywidualny nie złożył odpowiedzi na ogłoszenie o nieruchomości rolnej zamieszczone na udostępnionym przez KOWR portalu przez zbywcę nieruchomości albo przez oddział terenowy KOWR właściwy ze względu na położenie nieruchomości rolnej (na pisemny wniosek złożony do tego oddziału terenowego przez zbywcę nieruchomości rolnej), oraz
 2. podana w ogłoszeniu o nieruchomości rolnej cena nieruchomości rolnej niezabudowanej lub bez nasadzeń nie przewyższa o 50% lub więcej średniej ceny sprzedaży gruntów ornych za 1 ha w obrocie prywatnym w danym województwie podanej przez Główny Urząd Statystyczny za kwartał poprzedzający dzień publikacji ogłoszenia, chyba że zbywca nieruchomości rolnej dysponuje operatem szacunkowym, z którego wynika, że wartość nieruchomości rolnej przewyższa określony w powyższy sposób próg,
 3. okoliczności wskazują, że składający odpowiedź na ogłoszenie o nieruchomości rolnej utracił zainteresowanie nabyciem nieruchomości rolnej.

Nabywca nieruchomości rolnej składa również oświadczenie, że zobowiązuje się do prowadzenia działalności rolniczej na nabywanej nieruchomości rolnej. Niezbędnym będzie złożenie przez nabywcę oświadczenia o powierzchni wszystkich nieruchomości rolnych, których jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem oraz dzierżawcą. Cena sprzedaży nieruchomości rolnej wskazana w załączonym do wniosku oświadczeniu zbywcy nie może być niższa niż 95% ceny zawartej w ogłoszeniu o zamiarze sprzedaży tej nieruchomości zamieszczonym na udostępnionym przez KOWR portalu. Stronami postępowania administracyjnego dotyczącego zgody na nabycie nieruchomości rolnej są zbywca i nabywca nieruchomości rolnej.

Złożenie wniosku

Przepisy ustawy nie nakładają obowiązku posługiwania się sformalizowanym drukiem, czy ściśle określonym wzorem wniosku.

Niemniej jednak, wniosek powinien zawierać:

 1. oznaczenie zbywcy i nabywcy nieruchomości rolnej z podaniem ich adresów zamieszkania albo siedziby oraz w przypadku osoby fizycznej – numer identyfikacyjny PESEL zbywcy i nabywcy nieruchomości rolnej, jeżeli został nadany, natomiast jeżeli osoba fizyczna nie posiada obywatelstwa polskiego – kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości,
 2. oznaczenie zbywanej nieruchomości rolnej według ewidencji gruntów i budynków,
 3. uzasadnienie wniosku zawierające w szczególności cel, dla którego nieruchomość rolna jest nabywana, oraz przewidywany sposób jej wykorzystania. Dokumentami, które składa się wraz z wnioskiem są wypis z ewidencji gruntów i budynków dla zbywanej nieruchomości rolnej, zaświadczenie o przeznaczeniu zbywanej nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie wydane na podstawie zbioru dokumentów prowadzonego dla zbywanej nieruchomości rolnej, lub informacja o numerze z księgi wieczystej dostępnej w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.

Do wniosku dołącza się również oświadczenie zbywcy nieruchomości rolnej o

– braku możliwości sprzedaży nieruchomości rolnej na rzecz rolnika indywidualnego,

– ustalonej z nabywcą nieruchomości rolnej cenie sprzedaży nieruchomości rolnej.

Do wniosku należy także załączyć potwierdzenie opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł. Wniosek powinien być złożony w oryginale w Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwym ze względu położenie nieruchomości. Dokumenty załączone do wniosku powinny być złożone w oryginale, bądź w formie odpisów poświadczonych z oryginałem przez notariusza.

źródło: https://www.gov.pl/web/kowr/zgody-na-nabycie-nieruchomosci-rolnych

Zagraniczny adres – czy może być wskazany przez najemcę?

Dobrze spisana umowa najmu okazjonalnego to podstawa do egzekwowania swoich praw. Jednym z jej elementów jest wskazanie przez najemcę miejsca, gdzie będzie mógł wyprowadzić się w razie nakazu eksmisji. Czy zagraniczny adres może być do tego wykorzystany?

Zasady najmu okazjonalnego

Najem okazjonalny to rodzaj umowy, który w pewien sposób zabezpiecza prawa właściciela. Przepisy dotyczące wynajmu lokali w głównej mierze ochraniają lokatorów, dlatego ważne jest, aby odpowiednio zabezpieczyć swoje interesy w umowie. Najem okazjonalny różni się od zwykłej umowy tym, że niezbędne jest dołączenie do niej dodatkowych dokumentów:

 • oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji;
 • oświadczenie najemcy, w którym wskaże adres, gdzie będzie mógł zamieszkać w przypadku eksmisji;
 • oświadczenie właściciela (lub wszystkich właścicieli)wskazanego lokalu, w którym wyrażają zgodę na zamieszkanie w nim najemcy.

Oświadczenie, w którym najemca dobrowolnie poddaje się egzekucji zgodnie z par. 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego sprawi, że proces eksmisji będzie znacznie przyspieszony. Właściciel nieruchomości – w przypadku problemów najemcy z płatnościami lub wykorzystywaniu nieruchomości niezgodnie z zapisami umowy – może wykorzystać podpisane oświadczenie i zawnioskować do sądu rejonowego o nadanie mu klauzuli wykonalności. Pozwala to uniknąć długotrwałych procesów sądowych, ponieważ sąd powinien wydać decyzję w przeciągu 3 dni. Akt notarialny z taką klauzulą będzie podstawą do rozpoczęcia postępowania eksmisyjnego, a najemca będzie zobowiązany wyprowadzić się pod wskazany wcześniej adres.

Przeczytaj więcej o najmie okazjonalnym w naszym artykule: https://www.miastorama.pl/baza-wiedzy/najem-okazjonalny/

Czy najemca może wskazać w oświadczeniu zagraniczny adres?

Najemca jako adres, gdzie wyprowadzi się w razie eksmisji może podać nieruchomość mieszczącą się w tym samym lub innym mieście. Może to być nieruchomość, którą jest jego własnością. Jeśli podaje lokal należący do kogoś innego, musi dodatkowo zdobyć zgodę właścicieli i oświadczenie, że przyjmą najemcę w sytuacji, gdy jego umowa najmu stanie się nieważna.

Problem może pojawić się w przypadku zawierania umowy z obcokrajowcem. Zagraniczny adres nie może zostać wskazany w umowie, jako miejsce ewentualnej eksmisji. Zgodnie z prawem komornik sądowy może działać wyłącznie na terenie Polski, więc nie będzie miał możliwości przeprowadzić skutecznie postępowania egzekucyjnego.

Jeśli masz problem z najemcą, który nie posiada możliwości wskazania adresu w Polsce – skontaktuj się z nami. Mamy na to rozwiązanie.

Ceny mieszkań w Katowicach

Katowice  to największe miasto w województwie śląskim i z pewnością jedno z najprężniej rozwijających się, dlatego wiele osób decyduje się na przeprowadzkę. Jak kształtują się ceny nieruchomości w tym obszarze kraju?

Najdroższe i najtańsze dzielnice

Najdroższą dzielnicą w Katowicach w miesiącu lipcu jest Podlesie. Cena mieszkania w tej okolicy wynosi 9638 zł. Drugie miejsce pod kątem najwyższej ceny zajmuje Brynów, a dokładnie położona na nim Osiedle Zgrzebnioka, gdzie cena mieszkania za metr kwadratowy wynosi 8019 zł. Trzecie miejsce zostało zarezerwowane dla dzielnicy Dąb, gdzie ceny kształtują się na poziomie 7757zł za metr kwadratowy. Z kolei najtańszą dzielnicą Katowic w miesiącu lipcu okazał się Janów – Nikiszowiec. Cena za metr kwadratowy na tym obszarze wynosi 4956zł. Kolejną dzielnicą, którą charakteryzuje mniejsza popularność pod kątem zakupu nieruchomości jest Załęże. W tym przypadku cena za 1 metr kwadratowy mieszkania wynosi 5273 zł. Trzecie miejsce w zestawieniu najtańszych dzielnic Katowic zajmują Murcki. Tu za 1 metr mieszkania musimy zapłacić 5516 zł.

Najdroższe ulice Katowic w miesiącu lipcu to:

 • ulica Prowansalska, gdzie cena za metr kwadratowy wynosi 7584 zł /m2
 • ulica Szybowcowa 7575 zł / m2
 • ulica Generała Józefa Longina Sowińskiego 7531 zł/
 • Plac Rady Europy 7510/ m2

Podsumowując średnia cena mieszkania w Katowicach kształtuje się na poziomie 6496zł. Obecnie  najwięcej ofert znajdziemy w Śródmieściu.

Dlaczego warto mieszkać w Tarnowskich Górach?

Tarnowskie Góry to niezwykle urokliwe miasto w południowej- zachodniej części kraju. Za sprawą swojej historii i zabytkowej architektury wyróżnia się na tle pozostałych miast aglomeracji śląskiej.

Unesco

9 lipca 2017 r. w Krakowie zapadła decyzja i na liście Światowego Dziedzictwa Unesco znalazło się 28 zabytków  obiektów pogórniczych leżących głównie w Tarnowskich Górach,  w części Bytomia i gminie Zbrosławice. Zarówno pod względem historycznym jak i technicznym tworzą one jedną całość, związaną z wydobyciem rud srebra, ołowiu i cynku oraz systemami odwadniania podziemi i wykorzystaniem wody pogórniczej do celów spożywczych. 

Miasto w liczbach

Tarnowskie Góry zajmują blisko 84 kilometry kwadratowe i składają się z 11 dzielnic. Liczba mieszkańców wynosi ok. 60 tys. osób. Obecnie powstaje 11,5 km dróg rowerowych, a także 6,2 km dróg dla rowerów i pieszych. Dobrą komunikację zapewniają drogi krajowe numer 11 i 78, bliskość autostrady A1 oraz portu lotniczego Katowice w Pyrzowicach.

Duży potencjał

Deweloperzy chętnie  lokują swoje inwestycje  w Tarnowskich Górach. Głównie skupiają się na domach szeregowych, nie brakuje też jednak apartamentowców. Oprócz prywatnego segmentu deweloperskiego w niedalekiej przyszłości w jednej z dzielnic, w Lasowicach powstaną również budynki mieszkalne. Jeden budynek czterokondygnacyjny, a także dwa budynki sześciokondygnacyjne z garażami podziemnymi.  Warto dodać, że miasto posiada największy węzeł kolejowy w Polsce. Dzięki niemu i różnego rodzaju sieciom komunikacyjnym lokowanie swoich inwestycji właśnie na tym terenie ma szerokie uzasadnienie ekonomiczne. Gmina Tarnowskie Góry posiada również tereny inwestycyjne, które można nabyć w drodze przetargu. Działki znajdują się na obszarze takich dzielnic jak Bobrowniki, Lasowice, Opatowice, Sowice, oraz w obszarze Obwodnicy DK11.

Miejsce do życia

Przyjezdni, którzy chcą spędzić w Tarnowskich Górach więcej czasu mogą korzystać z szerokiej bazy mieszkaniowej,  zaplecza edukacyjnego, oraz  medycznego.  W mieście nie brakuje również miejsc do aktywnego wypoczynku i relaksu, takich jak  park miejski, ściana wspinaczkowa, czy park wodny z pewnością zapewnią dużo atrakcji.

WIBOR – dlaczego tak ważny?

  Dynamika wzrostu rat za kredyt w ostatnich miesiącach nie pozwoliła o sobie zapomnieć. Prawie każdy kredytobiorca odczuł podwyżki na własnej skórze. Żeby zrozumieć na jakiej podstawie ustalany jest koszt kredytu należy zapoznać się z parametrem o nazwie WIBOR. Od czego zależy i dlaczego jest tak ważny dla polskich kredytobiorców ?

Warsaw Interbank Offered Rate, bo tak brzmi pełna nazwa, to wysokość oprocentowania kredytów, jakimi operują instytucje finansowe na polskim rynku międzybankowym. Administratorem procesu ustalania poziomu WIBORU-u, czyli tak zwanego fixingu jest GPW Benchmark S.A.. Stawka ma zmienną wartość, a wyznacza ją średnia arytmetyczna wartość oprocentowania lokat w największych bankach.

  Stopy procentowe, a WIBOR

Związek WIBOR-u ze stopami procentowymi wynika z tego, że stawki, na podstawie których jest wyliczany, muszą mieścić się w określonym zakresie. Zakres ten jest wyznaczany przez dwie stopy, a mianowicie przez stopę depozytową i stopę lombardową. Kwoty podawane przez banki, które biorą udział w fixingu muszą mieścić się w przedziale między tymi dwoma stopami. Zakres ten z kolei zależy od  Rady Polityki Pieniężnej, która decyduje o wysokości stóp procentowych. Banki komercyjne ustalając WIBOR  starają się przewidzieć decyzje banku centralnego. Można więc przyjąć,  że parametr ten jest prognozą zmian poziomu stóp procentowych. Obecnie ze względu na wciąż rosnącą inflację Rada Polityki Pieniężnej zmieniła politykę monetarną.  Regularnie zaczęto podnosić stopy procentowe. To z kolei miało bezpośredni wpływ na wzrost wartości WIBORU i analogicznie – kosztów kredytów.

WIBOR, a koszt kredytu

Składową raty kredytu jest  kwota kapitałowa, którą spłacane jest zadłużenie, a także oprocentowanie, które pokrywa odsetki. Kredyty ze zmiennym oprocentowaniem dzielimy na WIBOR i marżę. Na WIBOR nie mamy wpływu, gdyż jest on elementem polityki państwa, natomiast marżę można negocjować, gdyż podlega ona polityce cenowej danego banku. Co do WIBORU możemy dowiedzieć się, jaki wariant został zastosowany. W przypadku kredytów hipotecznych banki stosują WIBOR 3Mlub WIBOR 6M, co oznacza, że aktualizacja odbywa się raz na 3 lub 6 miesięcy. Wybór kredytu ze stałym oprocentowaniem zabezpiecza raty przed wpływem WIBORU. W Polsce jednak z tej możliwości można skorzystać jedynie przez pewien okres zawarty w umowie.

Czy zastąpienie WIBORU będzie możliwe?

Nasz Rząd zadeklarował prace nad zmianą dotychczasowego wskaźnika. Premier Morawiecki zapowiedział, że w ramach ,,Tarczy skierowanej dla kredytobiorców,, 1 stycznia 2023 roku zostanie przedstawione stabilne rozwiązanie. Tego dowiemy się jednak dopiero za jakiś czas.

 

Z perspektywy klienta, czyli jakie korzyści płyną z wynajmu mieszkania z agencją?

 

Twoje mieszkanie  na wynajem jest już w pełni gotowe. Teraz pozostaje kwestia znalezienia odpowiedniego najemcy. Samodzielne wynajmowanie jest związane z szeregiem wyzwań, któremu musi podołać przyszły wynajmujący. Doświadczony agent pomoże w całym procesie wynajmu, dzięki czemu możesz czuć się bezpiecznie. Jakie korzyści niesie za sobą współpraca z biurem?

Osoby zajmujące się rynkiem nieruchomości w sposób profesjonalny  rozpoczynają swoja pracę od przygotowania mieszkania do sesji zdjęciowej.  Doskonałe zdjęcia mogą zdziałać cuda i okazać się kluczem do sukcesu. Następnie na podstawie uzyskanych informacji powstaje szczegółowy opis, z uwzględnieniem stanu technicznego i jakości wyposażenia. Oferta trafia do sieci na różnego rodzaju portale ogłoszeniowe. Gdy telefony zaczynają dzwonić, pośrednicy już na tym etapie prowadzą wstępną selekcję potencjalnego najemcy. Mając na uwadze oczekiwania właściciela, dopytują o ważne kwestie. Przeprowadzanie prezentacji również należy do zadań agentów. Zaoszczędzisz w ten sposób sporo czasu i energii. Kiedy na horyzoncie pojawi się odpowiedni najemca pośrednik przechodzi do tworzenia umowy najmu. Nierzadko jest ona konstruowana pod okiem prawnika. W ten sposób masz pewność, że wszystkie ustalenia są zgodne z literą prawa i zabezpieczają interesy dwóch stron. W przypadku samodzielnego przygotowania umowy konieczna będzie wizyta u notariusza, a to również generuje dodatkowy koszt. Oczywiście w internecie znajdziesz wiele bezpłatnych wzorów do ściągnięcia, ale wynajmujący, któremu zależy na odpowiednim zabezpieczeniu, powinien unikać takich rozwiązań. Po podpisaniu umowy, obecnie najpopularniejszą formą jest umowa okazjonalnego, pozostaje kwestia protokołów. Dzięki nim najemcy mogą przepisać media i otrzymać klucze.

Korzyści ze współpracy z biurem jest wiele. Najważniejszy jest jednak spokój i bezpieczeństwo, jakie są w stanie zapewnić profesjonalni agenci czuwając nad przebiegiem całego procesu wynajmu. Masz pewność, że Twoja nieruchomość trafiła w dobre ręce.

 

 

Uwaga na CEEB! Nowe przepisy od 1 lipca

Od 1 lipca tego roku wchodzą w życie nowe przepisy. Od dzisiaj Polacy są zobowiązani zgłosić deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczącą tego, z jakich źródeł ciepła korzystają w budynku.

Po co jest deklaracja?

Głównym celem ewidencji jest zgromadzenie informacji o źródłach ogrzewania budynków. Ma to pomóc w dążeniu do wymiany pieców starego typu, szkodliwych dla środowiska. Ułatwi to walkę ze smogiem i wpłynie na ograniczenie go. Złożone deklaracje będą podlegały weryfikacji i kontroli poprzez inwentaryzowanie budynków.

Kogo obowiązują nowe przepisy?

Obowiązek spoczywa na właścicielach zarówno budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Należy zgłosić wszystkie wykorzystywane źródła ciepła. W przypadku budynków jednorodzinnych deklarację złożyć musi właściciel nieruchomości. W przypadku budynków wielorodzinnych obowiązek dotyczy zarządcy budynku –deklarację składa więc spółdzielnia, bądź wspólnota. Wyjątkiem są lokale posiadające indywidualne ogrzewanie, wówczas należy samodzielnie złożyć dokumenty.

Gdzie i kiedy złożyć deklarację?

Wypełnioną deklarację należy dostarczyć do Urzędu Miasta lub Gminy. Można zrobić to osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, lub online – warunkiem jest posiadanie profilu zaufanego lub e-dowód. Termin złożenia deklaracji to 12 miesięcy dla wybudowanych już budynków. W przypadku budynków, których budowa dopiero się zakończy – termin jest znacznie krótszy. Wynosi on tylko 14 dni od momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Co ważne – Urząd Miasta lub Gminy nie będzie przypominał właścicielom o konieczności złożenia deklaracji. Ważne żeby o tym pamiętać, ponieważ niedopełnienie tego obowiązku grozi karą grzywny do 5000 tysięcy złotych.

Ład przestrzenny- co to takiego  i dlaczego jest ważny?

Należy go rozumieć, w ujęciu całościowym. Ład przestrzenny, bo o nim mowa tworzy  przestrzenną racjonalność, funkcjonalność, czytelność struktur zharmonizowanych z otoczeniem, a także wysoką użyteczność i efektywność w skali krajowej, regionalnej, lokalnej.  Jest to sposób ukształtowania przestrzeni  w harmonijną całość, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania miasta. Przyjrzyjmy się temu.

Ład przestrzenny wpływa na to w jaki sposób  postrzegamy daną okolicę. Zastanówmy się, np. przy sprzedaży domu potencjalny nabywca bardziej doceni fakt, że nieruchomość jest położona w logicznie przemyślanej przestrzeni niż w takiej, w której będzie miał problem z przemieszczaniem się. Warto wiedzieć, że do utrzymania ładu przestrzennego pomaga nam Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który określa zasady, co i w jaki sposób może być wybudowane na danym obszarze. To pomaga

A  kiedy zapanuje chaos …

Bez ładu przestrzennego w mieście panowałby chaos przestrzenny, który działa bardzo niekorzystnie na wszystkich użytkowników miasta. Może powodować trudności w życiu codziennym człowieka np. Przy rozproszeniu ważnych instytucji administracyjnych czas załatwienia sprawy się wydłuża i tworzą się dodatkowe koszty związane z transportem. Przez takie trudności komunikacyjne i prawdopodobny wzrost kosztów miasto może stać się mniej atrakcyjne dla potencjalnych mieszkańców oraz inwestorów. Długo trwający chaos przestrzenny może doprowadzić do dewastacji krajobrazu przyrodniczego i kulturowego.

Podstawę ładu przestrzennego stanowią zasady, które mają na celu optymalizować jakość życia, wydajność ekonomiczną, zmniejszyć istniejące dysfunkcje, ograniczyć konflikty przestrzenne, a także nie dopuścić do degradacji środowiska przyrodniczego.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. nr 45, 2006r. jednolity tekst, poz. 319 s.2/39, ład przestrzenny to takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno–gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno–estetyczne.

Kolory wnętrz, a nasze samopoczucie

Kolory odgrywają ogromną rolę w naszym codziennym życiu. Podobnie jest z ich zastosowaniem w domowych wnętrzach. Niektóre z nich działają kojąco, natomiast inne wręcz przeciwnie, motywują do działania. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Intensywna czerwień

Ten odcień z całą pewnością odpowiada za dynamikę. Bardzo dobrze sprawdzi się w salonie, czy kuchni. Warto zastanowić się czy nie pomalować na przykład jednej ściany w danym pomieszczeniu.  Tak intensywna barwa w nadmiarze może mieć skutek odwrotny do zamierzonego i  zmęczyć domowników.

Spokojna zieleń

Kolor zielony kojarzony jest ze spokojem i wyciszeniem. Odpowiednio dobrany odcień znajdzie swoje zastosowanie w pomieszczeniach służących do wypoczynku. Świetnie sprawdzi się w sypialni . Pomoże się odprężyć i  zebrać myśli po stresującym dniu.

Słoneczny żółty

Żółty sprawia, że poprawia nam się koncentracja i jesteśmy bardziej zmotywowani do działania. Taki kolor będzie dobrym rozwiązaniem w pokoju dziecięcym, który  często jest miejscem przeznaczonym do nauki.

Intrygujący fiolet

Istnieje bardzo wiele odcieni fioletu. Wnętrza z tym kolorze będą kojarzyć się z elegancją i magią. Warto zadbać o dodatki w tej kolorystyce, gdyż nadmiar tej barwy może spowodować, że będziemy czuli się przytłoczeni.

Nieskazitelna biel

Kolor biały przede wszystkim kojarzy się z czystością i sprawia, że pomieszczenia wydają się większe. Świetnie odbija światło i działa na nas w sposób łagodzący. Znajdzie zastosowanie praktycznie w każdym z pomieszczeń.

Stonowany szary

Odcienie szarości cechuje neutralność. Nie powodują zbyt intensywnej motywacji do działania, a także nie będą wywoływać nadmiernego uczucia spokoju. Są świetnym tłem dla pozostałych kolorów i świetnie się z nimi łączą.

Zanim zabierzemy się do malowania ścian, warto przemyśleć kolory, które będą odpowiadały naszym wnętrzom, nie tylko pod katem wizualnym. Ważne jest również, aby korzystnie  wpływały na nasze dobre samopoczucie.

 

5 argumentów by przekonać klienta do pracy z pośrednikiem w dobie pandemii

Pandemia koronawirusa wymusiła na wielu z nas zmiany, które musimy wdrożyć, aby  prawidłowo funkcjonować na podłożu zawodowym. Dotyczy to również biur nieruchomości. Mimo wielu ograniczeń, do których musimy się dostosować z uwagi na niebezpieczeństwo, ludzie wciąż poszukują swoich wymarzonych mieszkań, czy domów. Pośrednicy robią wszystko, aby sprostać tym oczekiwaniom i w trosce o bezpieczeństwo swoich klientów i swoje poszukują nowych rozwiązań.

Spotkanie…

Spotkanie w dzisiejszym świecie nabiera nowego znaczenia. Agenci dbają o to, aby zachowywać bezpieczną odległość i  jeśli to możliwe ograniczają ilość umawianych osób w jednym miejscu do minimum. To pozwala zniwelować ryzyko

Wirtualna rzeczywistość

Wirtualna prezentacja nieruchomości to kolejna odpowiedź agentów na walkę z koronawirusem . Podczas takiego spotkania mogą uczestniczyć  zarówno sprzedający, jak i klienci.  Pośrednik prezentuje walory nieruchomości na żywo, co pozwala na zadawanie pytań i rozwiewanie wątpliwości osób zainteresowanych zakupem.

Negocjacje przez kamerkę

Kolejnym aspektem jest przenoszenie  rozmów do internetu,  ograniczając tym samym kontakt fizyczny. Wiadomo, że zanim uda nam się sprzedać naszą nieruchomość musimy przeprowadzić wiele rozmów z potencjalnymi klientami. Pośrednik dzięki telekonferencjom video jest w stanie przeprowadzić wiele takich spotkań. Pamiętajmy, że doświadczony agent posiada umiejętności negocjacyjne, które pozwolą na uzyskanie jak najlepszej ceny.

Bogactwo technologii

Wykorzystanie technologii jest kolejnym argumentem, który przemawia za współpracą z pośrednikiem w dobie pandemii wirusa. Profesjonalna sesja zdjęciowa, spacer wirtualny, czy filmy nagrywane dronem, które świetnie sprawdzą się przy sprzedaży  działek to tylko niektóre z możliwości, jakie oferuje nam pośrednik. Te działania bez wątpienia sprawią, że nasze nieruchomości staną się atrakcyjniejsze dla kupującego, a my zaoszczędzimy swój czas i zadbamy o nasze bezpieczeństwo.

Sprawy urzędowe

Sprzedaż nieruchomości wiąże się również z pozyskiwaniem, a także dostarczaniem  dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia transakcji. Pośrednik zadba o ten aspekt osobiście lub z pomocą dostępu do platform, które umożliwiają korespondencję, oraz kontakt  pomiędzy instytucjami, a sprzedającym.

Doświadczenie  i wiedza pośrednika  w  dobie pandemii umożliwi nam nie tylko bezpieczne przeprowadzenie transakcji. Jego wsparcie pomoże nam  spojrzeć na całą sytuację bez emocji i zmniejszy stres, który jak wiadomo nie jest dobrym doradcą.