Opis i zdjęcia

Cena: 158000.00 zł

256.91 zł/m²

Atuty:
- zielona i spokojna okolica
- w pobliżu jezioro Świerklaniec oraz lasy
- bardzo szybki wyjazd na autostradę A1 (1km)

Szczegóły:
- powierzchnia: 615 m2,
- wymiary działki: szerokość:23, długość:27 m
- media: prąd, woda w drodze dojazdowej, gaz w drodze głównej
- jedna z ostatnich działek na sprzedaż w tej okolicy

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działkę oznaczono symbolem 3MN. Ustalenia szczegółowe dla terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania:

1.Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem od 1MN do 18MN ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) lokale użytkowe wbudowane w budynki mieszkalne, przeznaczone pod usługi: - społeczne, - konsumpcyjne, - administracyjno - biurowe, - zdrowia.
b) miejsca do parkowania,
c) dojazdy, dojścia,
d) ciągi piesze, pieszo - rowerowe, rowerowe,
e) zieleń urządzona,
f) zieleń izolacyjna,
g) infrastruktura techniczna.
2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30%;
3) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 50% terenu działki budowlanej;
4) wskaźnik intensywności zabudowy:
a) minimalny: 0,01,
b) maksymalny 0,6;
5) wysokość zabudowy:
a) wysokość budynków: nie więcej niż 10,5 m,
b) wysokość garaży, budynków gospodarczych: nie więcej niż 6 m,
c) wysokość pozostałych obiektów budowlanych: nie więcej niż 12 m;
6) kształt dachu: dachy płaskie lub dachy dwu lub wielospadowe, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 12° do 45°;
7) kolorystyka dachów: tonacja czerwieni, brązu, szarości i czerni;
8) kolorystyka elewacji: tynki białe oraz o barwach o nasyceniu - piaskowego, beżu, szarości, kremowego lub w naturalnych kolorach materiałów budowlanych (drewno, kamień, cegła, beton).
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) minimalna wielkość powierzchni działki:
a) dla zabudowy wolnostojącej: 600 m2 ,
b) dla zabudowy bliźniaczej: 400 m2 ;
c) dla zabudowy szeregowej: 300 m2 ;
2) minimalna szerokość frontu działki:
a) dla zabudowy wolnostojącej: 18 m,
b) dla zabudowy bliźniaczej: 12 m;
c) dla zabudowy szeregowej: 7 m;
3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego - prostopadły, z dopuszczeniem odstępstwa do 20o .

Warto zobaczyć filmik z drona:
 https://www.youtube.com/watch?v=NAyxKrcauPg

Zapraszam serdecznie :)

Agent prowadzący:
Paulina Śliwakowska