Opis i zdjęcia

Cena najmu: 15000.00 zł

2.00 zł/m²


Atuty nieruchomości:
- doskonała lokalizacja
- duża powierzchnia 
- możliwość zagospodarowania terenu wedle własnego uznania

Szczegóły nieruchomości:
- powierzchnia działki 7500 mkw
- woda i kanalizacja w drodze 
- dostępne media: prąd

Koszty związane z ofertą:
- 15 000.00 zł netto miesięcznie
 
 W ofercie na wynajem działki o łącznej powierzchni 7500 mkw usytuowane w centrum Boronowa, przy ulicy Poznańskiej, w powiecie lublinieckim, w województwie śląskim. Istnieje możliwość wynajmu większej części terenu, którą można zagospodarować wedle uznania. Właściciel dopuszcza zabudowę terenu i najem długoterminowy.

Szczegółowe ustalenia planu dla symbolu 8 UU:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa, taka jak: obiekty handlowe - handel detaliczny, gastronomia, usługi biurowe, administracyjne, gabinety lekarskie, fryzjerstwo, kosmetyka, krawiectwo, rzemiosło wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu;
2) Nakazy:
a) wysokość zabudowy do 3 kondygnacji i do 12 metrów,
b) procent powierzchni biologicznie czynnej od 20%,
c) procent zabudowy do 70%,
d) minimalna intensywność zabudowy: 0,1,
e) maksymalna intensywność zabudowy: 0,8,
f) geometria dachów:
- dla obiektów usługowych: indywidualne,
- dla pozostałych obiektów: dachy płaskie,
g) realizacja przynajmniej 20% wymaganej powierzchni terenów biologicznie czynnych w formie zieleni
wysokiej, krzewów i żywopłotów,
h) lokalizacja w granicach działki budowlanej co najmniej 1 miejsca parkingowego lub garażu, dla każdych rozpoczętych 50m² powierzchni użytkowych, z wyłączeniem powierzchni pomocniczych, technicznych i gospodarczych,
i) minimalna nowa działka budowlana winna spełniać wymóg minimalnej szerokości oraz minimalnej powierzchni: co najmniej 10m i nie mniej niż 600m
;3) Zakazy:
a) zabudowy obiektami handlowymi, których powierzchnia sprzedaży przekracza powierzchnię określoną
na podstawie ustawy,
b) zagospodarowania i zabudowy tymczasowej;
4) Dopuszczenie realizacji lokali mieszkalnych.

Szczegółowe ustalenia planu dla symbolu 35 ZL:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu: lasy z występującymi polanami, drogami i ścieżkami śródleśnymi, stałymi i sezonowymi wodami powierzchniowymi wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu;
2) Nakazy:
a) ochrony i utrzymania lasów, ze względu na zachowanie różnorodności przyrodniczej, leśnych zasobów genetycznych i walorów krajobrazowych,
b) utrzymania istniejącego i rozbudowy systemu melioracyjnego;
3) Zakaz zabudowy, za wyjątkiem dopuszczonej na podstawie przepisów o lasach oraz wymienionej w pkt. 4;
4) Dopuszczenia:
a) realizacji tras turystycznych i rowerowych, ścieżek dydaktycznych i miejsc widokowych, dróg
wewnętrznych,
b) utrzymania istniejącej zabudowy letniskowej w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 5ZLz.

Serdecznie zapraszam na prezentację.

Agent prowadzący:
Ewelina Pindur