Opis i zdjęcia

Cena: 212480.00 zł

160.00 zł/m²

Działki budowlane w doskonałej lokalizacji, świetne połączenie z A1 i S1 - sąsiedztwo stanowi nowa zabudowa jednorodzinna.

Oferujemy na sprzedaż 8 działek, w pełni przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Działki usytuowane są w Wojkowicach Kościelnych, w gminie Siewierz.  Każda z nich posiada dostęp do drogi. 
Działki posiadają powierzchnię:
- 1328 m2
- 1123 m2
- 1124 m2
- 1127 m2
- 1130 m2
- 1134 m2
- 1134 m2
- 1085 m2
- 1313 m2

Media znajdują się w drodze.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla przedmiotowych działek wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami od 01MN1 do 37MN, przeznaczone są pod zabudowę jednorodzinną

Szczegółowe założenia miejscowego planu zagospodarowania: 
Dla symbolu 02MN1 ustala się:
1. Przeznaczenie terenów:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) uzupełniające - usługi nieuciążliwe.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) na terenach oznaczonych symbolami od 06MN1 do 11MN1, usługi dopuszcza się wyłącznie jako wbudowane w budynki z zakresu przeznaczenia podstawowego;
2) na terenach nie wymienionych w pkt 1, dopuszcza się lokalizowanie wolnostojących budynków
usługowych, przy czym maksymalna powierzchnia zabudowy tych budynków nie może przekroczyć 120 m2
3) maksymalny udział powierzchni użytkowej usług w stosunku do powierzchni użytkowej budynków w obrębie działki budowlanej - 30%;
4) wyłącznie na terenach oznaczonych symbolem od 01MN1 do 11MN1 dopuszcza się lokalizowanie zabudowy szeregowej i grupowej;
5) minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej:
a) dla zabudowy wolnostojącej - 700 m2
b) dla zabudowy szeregowej i grupowej - 300 m2
6) na obszarach o wysokim poziomie wód gruntowych, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
wymienionych w pkt 7, ustala się:
a) zakaz podpiwniczania budynków lub zastosowanie rozwiązań technicznych eliminujących zagrożenie
zalaniem kondygnacji podziemnych,
b) nakaz sytuowania parteru budynków mieszkalnych i usługowych nie mniej niż 0,5 m nad poziomem
bezpośrednio przyległego terenu;
7) ustalenie, o którym mowa w pkt 6 dotyczy:
a) całości terenów oznaczonych symbolem: 01MN1, 07MN1, od 12MN1 do 16MN1, 19MN1,
b) części terenów oznaczonych symbolem: 02MN1, 08MN1, 09MN1, 17MN1, 18MN1, 28MN1, 31MN1,
33MN1, 34MN1, 36MN1, 37MN1.
3. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) maksymalny wskaźnik zabudowy - 0,30;
2) intensywność zabudowy - od 0,05 do 0,60;
3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 40%.
4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
1) wysokość zabudowy:
a) maksymalna wysokość budynków, z zastrzeżeniem lit. d - 10,5 m,
b) maksymalna wysokość obiektów budowlanych z wyłączeniem obiektów łączności publicznej i obiektów
przesyłowych energetyki - 14 m,
c) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych, z zastrzeżeniem lit. d - 3
d) ustalenia lit. a i lit. c nie dotyczą budynków garażowych i gospodarczych, dla których ustala się:
- maksymalna wysokość budynków - 5,5 m,
- maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych - 1;
2) dachy płaskie lub spadziste symetryczne o kącie nachylenia połaci dachowych do 45°.
5. Zasady obsługi komunikacyjnej oraz standardy wyposażenia w miejsca postojowe:
1) obsługa komunikacyjna działek budowlanych bezpośrednio z przyległych dróg publicznych lub pośrednio
poprzez drogi wewnętrzne lub inne formy dostępu do drogi publicznej;
2) nakaz zapewnienia miejsc postojowych zgodnie z §13 ust.3.
6. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) minimalna powierzchnia wydzielanej działki:
a) 700 m2 - dla zabudowy wolnostojącej,
b) 300 m2 - dla zabudowy szeregowej i grupowej;
2) minimalna szerokość frontu wydzielanej działki:
Id: CA1F97CD-8FD0-4935-834A-EE9C4CFF537D. Podpisany Strona 12
a) 20 m - dla zabudowy wolnostojącej,
b) 7 m - dla zabudowy szeregowej i grupowej;
3) parametry, o których mowa w pkt 1 i pkt 2 nie dotyczą działek wydzielanych dla infrastruktury
komunikacyjnej i technicznej;
4) minimalna szerokość wydzielanych dróg wewnętrznych - 6 m;
5) kąt położenia granic działek w stosunku do przyległego pasa drogowego:
a) prostopadle z tolerancją ±5°, albo,
b) równolegle do działek bezpośrednio sąsiadujących.
§ 18
Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami od 01MN2 do 13MN2,
dla których ustala się:
1. Przeznaczenie terenów:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) dopuszczalne:
a) usługi użyteczności publicznej wyłącznie na terenach oznaczonych symbolem od 06MN2 do 10MN2
oraz 13MN2,
b) usługi handlu wyłącznie na terenach oznaczonych symbolem 01MN2, 04MN2, 05MN2, 07MN2,
13MN2,
c) usługi gastronomii i usługi turystyczne wyłącznie na terenach oznaczonych symbolem od 08MN2 do
12MN2;
3) uzupełniające - usługi nieuciążliwe.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) zakaz lokalizowania zabudowy szeregowej i grupowej;
2) maksymalny udział powierzchni użytkowej usług z zakresu przeznaczenia uzupełniającego w stosunku do
powierzchni użytkowej budynków w obrębie działki budowlanej - 50%;
3) powierzchnia użytkowa usług z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
może stanowić do 100% powierzchni użytkowej budynków w obrębie działki budowlanej;
4) minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej - 700m2
5) na obszarach o wysokim poziomie wód gruntowych, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
wymienionych w pkt 6, ustala się:
a) zakaz podpiwniczania budynków lub zastosowanie rozwiązań technicznych eliminujących zagrożenie
zalaniem kondygnacji podziemnych,
b) nakaz sytuowania parteru budynków mieszkalnych i usługowych nie mniej niż 0,5 m nad poziomem
bezpośrednio przyległego terenu;
6) ustalenie, o którym mowa w pkt 5 dotyczy:
a) całości terenów oznaczonych symbolem: od 09MN2 do 12MN2,
b) części terenów oznaczonych symbolem: 02MN2, 08MN2, 13MN2.
3. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) maksymalny wskaźnik zabudowy - 0,40;
2) intensywność zabudowy - od 0,05 do 0,80;
3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 30%.
4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
Id: CA1F97CD-8FD0-4935-834A-EE9C4CFF537D. Podpisany Strona 13
1) wysokość zabudowy:
a) maksymalna wysokość budynków, z zastrzeżeniem lit. d - 10,5 m,
b) maksymalna wysokość obiektów budowlanych z wyłączeniem obiektów łączności publicznej i obiektów
przesyłowych energetyki - 14 m,
c) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych, z zastrzeżeniem lit. d - 3,
d) ustalenia lit. a i lit. c nie dotyczą budynków garażowych i gospodarczych, dla których ustala się:
- maksymalna wysokość budynków - 5,5 m,
- maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych - 1;
2) dachy płaskie lub spadziste symetryczne o kącie nachylenia połaci dachowych do 45°.
5. Zasady obsługi komunikacyjnej oraz standardy wyposażenia w miejsca postojowe:
1) obsługa komunikacyjna działek budowlanych bezpośrednio z przyległych dróg publicznych klasy nie wyższej niż zbiorcza,
2) nakaz zapewnienia miejsc postojowych zgodnie z §13 ust.3.
6. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) minimalna powierzchnia wydzielanej działki - 700 m2
2) minimalna szerokość frontu wydzielanej działki - 20 m;
3) parametry, o których mowa w pkt 1 i pkt 2 nie dotyczą działek wydzielanych dla infrastruktury
komunikacyjnej i technicznej;
4) minimalna szerokość wydzielanych dróg wewnętrznych - 6 m;
5) kąt położenia granic działek w stosunku do przyległego pasa drogowego:
a) na terenach oznaczonych symbolem od 02MN2 do 10MN2 - prostopadle z tolerancją ±5°,
b) na terenach oznaczonych symbolem 01MN2, od 11MN2 do 13MN2:
- prostopadle z tolerancją ±5°, albo,
- równolegle do działek bezpośrednio sąsiadujących.

Zapraszamy na prezentację

Agent prowadzący:
Ewelina Pindur