Opis i zdjęcia

Cena: 129000.00 zł

134.52 zł/m²

Atuty:
- zagospodarowany teren,
- zielona i spokojna okolica,
- działka w pełni budowlana.

Szczegóły:
- powierzchnia 959 m2,
- media: prąd, kanalizacja, woda
- internet

W ofercie na sprzedaż zagospodarowana działka budowlana o powierzchni 959 m2, usytuowana w Kaletach, w powiecie tarnogórskim. Działka sprzedawana jest wraz z udziałem w drodze.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działkę oznaczono symbolem 1MN85.
Szczegółowe założenie planu:
1. Ustala się następujące minimalne powierzchnie działek do zabudowy, jeżeli ustalenia dla danego terenu nie stanowią inaczej:
1). jednorodzinnej w jednostkach MN:
- wolnostojącej - 400 m2,
- bliźniaczej - 300 m2,
- zwartej ( szeregowej )- 200 m2/ mieszkanie
2. Szkielet układu komunikacyjnego miasta- w części zachodniej stanowią:
- ulice kl. Z (ciągi ulic 1 Maja, Lublinieckiej, Ks. Drozdka.
3. Ogólne zasady lokalizacji zabudowy i pozostałego zainwestowania:
1). Ustala się następujące nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy dla nowych i rozbudowywanych budynków:
a) w obrębie istniejącej zabudowy, jeżeli ustalenie dla danego terenu nie stanowi inaczej, wymóg nawiązania do istniejącej linii zabudowy, z tolerancją 1,0m.
b) na nowych terenach, jeżeli ustalenie dla danego terenu nie stanowi inaczej- co najmniej w odległości od drogi określonej w przepisach ustawy o drogach publicznych, nie dalej jednak niż ta odległość powiększona  o 5,0 2,
c) przy granicy lasu zgodnie z przepisami prawa budowlanego; dopuszcza się adaptacje nadziemnych elementów zainwestowania istniejących w chwili wejścia planu w życie, usytuowanych bliżej niż dopuszczają przepisy, z możliwością remontów i modernizacji ale bez prawa rozbudowy,
d) minimum 20 od granicy wód, rozumianej jako linia brzegowa- istniejąca lub projektowana,
e)  w sąsiedztwie sieci infrastruktury technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,
2). Dopuszcza się, oprócz sytuacji przewidzianych w prawie budowlanym, lokalizację i rozbudowę budynków w granicy działki, jeżeli kształt i powierzchnia działki oraz istniejące zainwestowanie nie pozwalają na inne ich zlokalizowanie.
3). W granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi obok przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego można zawsze zlokalizować, jako zainwestowanie uzupełniające, o ile z przepisu nie wynika inaczej;
a) sieci i urządzenia uzbrojenia terenu.
b) tereny zieleni,
c) tereny dróg, dojazdów i miejsc postojowych,
d) obiekty małej architektury
4). Jeżeli ustalenie dla danego terenu nie stanowi inaczej - w granicach planu obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 300m2.
4. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku Planu następującymi numerami i symbolami identyfikacyjnymi: -1MN-1MN126
5. Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
6. Przeznaczenie dopuszczalne:
1). adaptowana zabudowa wielorodzinna ,
2). adaptowana zabudowa zagrodowa, pod warunkiem ograniczenia uciążliwości do poziomu wymaganego w przepisach odrębnych dla zabudowy mieszkaniowej
3). małe domy mieszkalne 
4). usługi nieuciążliwe,
5). tereny parków, w tym tereny skwerów z funkcją rekreacyjną,
6). tereny upraw ogrodniczych i sadowniczych
7). adaptowane niewielkie zakłady produkcyjne, pod warunkiem ograniczenia uciążliwości do poziomu wymaganego w przepisach odrębnych dla zabudowy mieszkaniowej.
7. Zakaz lokalizacji funkcji innych niż wymienione, w szczególności:
1). funkcji produkcyjnej
2). funkcji baz, składów, i handlu hurtowego
3). funkcji powodujących wzmożony ruch pojazdów,
8. Dla terenów ustala się :
a) w obrębie istniejącej zabudowy, wymóg nawiązania projektowanych budynków formą i skalą do architektury otoczenia a także nawiązanie do istniejącej linii zabudowy,
b) wielkości nowych działek budowlanych 
c) dopuszczalna wysokość nowych i rozbudowywanych budynków mieszkalnych i usługowych, z zastrzeżeniem lt. d i e - 2 kondygnacje plus użytkowe poddasze, nie więcej jednak niż równocześnie 12 m od średniego poziomu gruntu na obwodzie budynku do kalenicy głównych połaci dachu i 0,7 m od średniego poziomu gruntu na obwodzie budynku do okapu;
d) wysokość budynków gospodarczych, garaży - 1 kondygnacja, nie więcej jednak niż 6,0 m od średniego poziomu gruntu na obwodzie budynku do najwyższego punktu budynku,
e) geometria dachów: dachy o kącie nachylenia głównych połaci do 450 o nachyleniu połaci w kierunku własnej działki
f) wskaźnik intensywności  zabudowy w granicach poszczególnych własności nie wyższy niż 0,6 
g) górna granica udziału terenu zabudowanego w granicach poszczególnych własności dla nowej zabudowy - 40 0,
h) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w granicach poszczególnych własności - 25%, 


To urokliwe miejsce napewno Ci się spodoba.
Zapraszam do umówienia prezentacji.


Agent prowadzący:
Ewelina Pindur