Opis i zdjęcia

Cena: 310000.00 zł

145.54 zł/m²

Atuty nieruchomości:
- bardzo dobre połączenie z A1 i S1
- duże możliwości inwestycyjne

Szczegóły nieruchomości:
- powierzchnia działki około 2130 mkw ( działka przed podziałem geodezyjnym)
- szerokość działki ok. 42 mkw/ długość ok.50 mkw 
- media prąd i gaz ( brak kanalizacji)

W ofercie na sprzedaż działka usługowa o powierzchni około 2130 mkw położona w Wojkowicach Kościelnych, w gminie Siewierz. Obecnie działka jest przed podziałem geodezyjnym. Kupujący pokrywa koszty podziału, a także koszt wydzielenia drogi dojazdowej. Istnieje możliwość dokupienia działki  przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową o powierzchni 11 113 mkw.

Teren doskonale nadaje się pod inwestycję. Na działkach po przeciwnej stronie drogi powstały zakłady handlowo usługowe.

Szczegółowe założenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Dla symbolu 01U ustala się:
1. Przeznaczenie terenów:
1) podstawowe - usługi w tym usługi sportu i rekreacji, z wyłączeniem usług uciążliwych oraz
z ograniczeniami, o których mowa w ust.2 pkt 1;
2) uzupełniające - lokale mieszkalne wbudowane w budynki z zakresu przeznaczenia podstawowego.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) w zakresie ograniczeń lokalizowania usług ustala się:
a) zakaz lokalizowania budynków przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt dzieci i młodzieży, domów opieki społecznej oraz usług zdrowia - na terenach oznaczonych symbolem 01U, 02U oraz od 06U do 15U,
b) na terenach oznaczonych symbolem 7U, 8U, 11U, 12U, 14U i 15U - dopuszcza się wyłącznie usługi:
turystyczne, handlu, gastronomii oraz usługi użyteczności publicznej za wyjątkiem zabudowy chronionej przed hałasem;
2) na terenach oznaczonych symbolem 11U i 12U dopuszcza się lokalizowanie budynków 1,5m od granicy lub bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną;
3) na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, wymienionych w pkt 4, ustala się:
a) zakaz podpiwniczania budynków lub zastosowanie rozwiązań technicznych eliminujących zagrożenie zalaniem kondygnacji podziemnych,
b) nakaz sytuowania parteru budynków nie mniej niż 0,5 m nad poziomem bezpośrednio przyległego terenu.
4) ustalenie, o którym mowa w pkt 3 dotyczy:
a) całości terenów oznaczonych symbolem: 01U oraz 02U,
b) części terenów oznaczonych symbolem: 03U, 04U oraz 13U;
5) minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej:
a) 700 m2 - na terenach oznaczonych symbolem 01U, 08U, 09U, 10U, 14U i 15U,
b) 1500 m2 - na terenach oznaczonych symbolem od 03U do 07U.
3. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) maksymalny wskaźnik zabudowy:
a) 0,6 - na terenach oznaczonych symbolem od 01U do 10U oraz od 13U do 15U,
b) 0,8 - na terenach oznaczonych symbolem 11U i 12U.
2) intensywność zabudowy:
a) od 0,1 do 1,2 - na terenach oznaczonych symbolem od 01U do 10U oraz 13U do 15U,
b) od 0,5 do 1,6 - na terenach oznaczonych symbolem 11U i 12U.
3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej:
a) 20% - na terenach oznaczonych symbolem od 01U do 10U, 14U, 15U,
b) 10% - na terenach oznaczonych symbolem 11U, 12U i 13U.
4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
1) wysokość zabudowy:
a) maksymalna wysokość budynków - 10,5 m;
b) maksymalna wysokość obiektów budowlanych z wyłączeniem obiektów łączności publicznej i obiektów przesyłowych energetyki - 14 m;
c) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych - 2;
d) minimalna liczba kondygnacji nadziemnych na terenie oznaczonym symbolem 11U i 12U - 2;
2) dachy płaskie lub spadziste symetryczne o kącie nachylenia połaci dachowych do 45°.
5. Zasady obsługi komunikacyjnej oraz standardy wyposażenia w miejsca postojowe:
1) obsługa komunikacyjna działek budowlanych bezpośrednio z przyległych dróg publicznych klasy nie wyższej niż zbiorcza lub pośrednio poprzez drogi wewnętrzne;
2) nakaz zapewnienia miejsc postojowych zgodnie z §13 ust.3, z zastrzeżeniem pkt 3;
3) dopuszcza się lokalizowanie miejsc postojowych, wymaganych ustaleniami planu dla terenów oznaczonych symbolem 11U i 12U, na terenie 01KD.
6. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) minimalna powierzchnia wydzielanej działki:
a) 700 m2 - na terenach oznaczonych symbolem 01U, 08U, 09U, 10U, 14U, 15U,
b) 1500 m2 - na terenach oznaczonych symbolem od 03U do 07U,
c) 5000 m2 - na terenach oznaczonych symbolem 02U, 11U, 12U i 13U;
2) minimalna szerokość frontu wydzielanej działki:
a) 20 m - na terenach oznaczonych symbolem 01U, 08U, 09U, 10U, 14U, 15U,
b) 30 m - na terenach oznaczonych symbolem od 03U do 07U,
c) 35 m - na terenach oznaczonych symbolem 02U, 11U, 12U i 13U;
3) parametry, o których mowa w pkt 1 i pkt 2 nie dotyczą działek wydzielanych dla infrastruktury komunikacyjnej i technicznej;
4) minimalna szerokość wydzielanych dróg wewnętrznych - 6 m;
5) kąt położenia granic działek w stosunku do przyległego pasa drogowego - prostopadle z tolerancją ±5°

Zapraszamy do kontaktu

Agent prowadzący:
Ewelina Pindur