Opis i zdjęcia

Cena: 210000.00 zł

129.79 zł/m²

Atuty nieruchomości:
- doskonała lokalizacja 
- duże możliwości inwestycyjne 
- nie pobieramy prowizji od kupującego

Szczegóły nieruchomości:
- powierzchnia działki 0, 1618 ha
- teren przeznaczony pod usługi 

W ofercie na sprzedaż działka o powierzchni 0,1618 ha położona w miejscowości Mierzęcice, w powiecie będzińskim. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  działka  jest oznaczona symbolem 1PU- tereny przemysłowo - usługowe.
Treść planu przedstawia następujące założenia:
§ 8. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1PU do 5PU ustala się przeznaczenie pod
tereny obiektów produkcyjnych, baz, składów, magazynów i usług.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe - obiekty produkcyjne, składy, bazy, magazyny oraz zabudowa usługowa, wraz
z zapleczem administracyjno - socjalnym oraz niezbędną infrastrukturą;
2) możliwość przebudowy, rozbudowy, odbudowy i nadbudowy istniejącej zabudowy z zachowaniem standardów
określonych w niniejszym paragrafie;
3) maksymalną wysokość zabudowy, z zastrzeżeniem ustaleń § 17 ust. 3 i 4:
a) budynki o funkcji produkcyjnej, magazynowo - składowej o maksymalnej wysokości 18,0 m i wysokości
całkowitej do 28,0 m, budynki usługowe o maksymalnej wysokości 15,0 m i wysokości całkowitej do 25,0
m,
b) garaże i budynki gospodarcze o maksymalnej wysokości - 6,0 m i wysokości całkowitej do 10,0 m,
c) inne obiekty nie wyższe niż 6,0 m;
4) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej - maksymalnie 0,60;
5) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni działki budowlanej - 20 %;
6) wymagane jest wydzielenie miejsc postojowych według wskaźnika : 3 miejsca postojowe na 100 m2
powierzchni użytkowej usług, a dla terenów wytwórczości, baz, składów i magazynów 40 miejsc postojowych
na 100 zatrudnionych.
3. Obsługę komunikacyjną terenów, o których mowa w ust. 1 zapewnić należy z dróg publicznych
oznaczonych na rysunku planu symbolami 2KDL, 3KDL i 4KDL.
4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:
1) wszystkie formy i konstrukcje dachów;
2) lokalizację:
a) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej oraz infrastruktury telekomunikacyjnej,
z uwzględnieniem ustaleń dotyczących wysokości obiektów budowlanych zawartych w § 17 ust. 3 i 4,
b) lokalnych oczyszczalni ścieków, z zakazem stosowania oczyszczalni z systemem doczyszczania w gruncie,
c) terenów zieleni urządzonej,
d) terenowych obiektów sportowo - rekreacyjnych,
e) dróg, parkingów i garaży niezbędnych do obsługi terenu i zabudowy,
f) lokalizację wolnostojących reklam i masztów reklamowych, z uwzględnieniem ustaleń § 13 i § 17 ust. 3 i 4.
5. Przy realizacji oczyszczalni ścieków obowiązuje nakaz uwzględnienia warunków hydrogeologicznych
określonych na podstawie badań geotechnicznych oraz warunków określonych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne.
6. Dla zabudowy istniejącej w dniu wejścia w życie planu, zlokalizowanej poza wyznaczoną wzdłuż dróg i ulic
na rysunku planu nieprzekraczalną linią zabudowy lub gdy linia poprowadzona jest przez budynek, dopuszcza się
rozbudowę, przebudowę i nadbudowę wyłącznie taką, które nie prowadzi do przybliżenia się żadnego z elementów
budynku do linii rozgraniczającej dróg publicznych.
7. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1PU i 2PU ustala się nakaz urządzenia wzdłuż
granicy z terenami oznaczonymi na rysunku planu symbolem 2KDL pasa zieleni izolacyjnej o minimalnej
szerokości 50 m.
8. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się nakaz zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska,
ze szczególnym uwzględnieniem gleby, wód powierzchniowych i podziemnych oraz rozwiązania sposobu
oczyszczania i odprowadzania wód opadowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
9. Dla budynków lokalizowanych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1PU i 3PU
obowiązują minimalne odległości lokalizacji budynków od granicy lasu określone zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
10. Dla terenów PU obowiązują warunki scalania i podziału nieruchomości zgodnie z ustaleniami zawartymi
w § 16 pkt 3.
§ 9. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1R i 2R ustala się utrzymanie istniejącej funkcji
terenów rolniczych.
2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się zakaz:
1) przerywania ciągłości systemu melioracji i drenażu;
2) lokalizacji funkcji mieszkaniowej;
3) likwidacji zadrzewień śródpolnych.
3. Dla terenów wymienionych w ust. 1 dopuszcza się:
1) lokalizację obiektów wykorzystywanych bezpośrednio do upraw warzywniczych, ogrodnictwa lub
szkółkarstwa, z zachowaniem ustaleń ust. 4;
2) budowę budynków gospodarczych w gospodarstwach rolnych, z zachowaniem ustaleń ust. 4;
3) prowadzenie dróg dojazdowych do pól, ścieżek pieszych i rowerowych;
4) prowadzenie robót budowlanych przy obiektach i sieci infrastruktury technicznej mających na celu
zapewnienie ich funkcjonowania i utrzymania w należytym stanie technicznym;
5) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i telekomunikacyjnej oraz urządzeń melioracji wodnych
i urządzeń wodnych.
4. Przy lokalizacji zabudowy obowiązują następujące ustalenia:
1) wysokość budynków wykorzystywanych bezpośrednio do upraw warzywniczych, ogrodnictwa lub
szkółkarstwa maksymalnie 6 m, gospodarczych - 10 m z uwzględnieniem ustaleń § 17 ust. 3 i 4;
2) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej - maksymalnie 0,10;
3) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni działki budowlanej - 80 %;
4) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych dla budynków - 1;
5) szerokość elewacji budynków od 6,0 m do 25,0 m.
§ 10. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami 1ZLD i 2ZLD ustala się przeznaczenie pod tereny rolnicze do
zalesienia.
2. Zasady zagospodarowania oraz warunki zalesiania terenów, o których mowa w ust. 1 określają przepisy
ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
§ 11. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami od 1ZL do 4ZL ustala się utrzymanie istniejących lasów
ochronnych.
2. Na terenach wymienionych w ust. 1 zasady zagospodarowania i ochrony należy prowadzić według planu
urządzenia lasu zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r o lasach.

Działka posiada wiele możliwości inwestycyjnych. Ponadto znajduję się w pobliżu drogi krajowej S1. Istnieje możliwość dokupienia sąsiednich działek.

Zapraszamy na prezentację.  

Agent prowadzący:
Ewelina Pindur