Opis i zdjęcia

Cena: 105000.00 zł

50.80 zł/m²

Szczegóły oferty:
- powierzchnia działki 2067 m2
- szerokość działki  24 m2
- długość działki 87 m2
- działka nieuzbrojona (woda znajduje się w odległości 45m, w pobliżu jest również prąd, nie ma gazu)
- przewidziana przydomowa oczyszczalnia ścieków ( nie ma kanalizacji)

   Na sprzedaż działka o powierzchni 2067m2 zlokalizowana w miejscowości Wilkowiecko, w powiecie kłobuckim. Możliwość zakupu działki o mniejszej  powierzchni 1000 m2 po podziale geodezyjnym.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka jest oznaczona symbolem 5MN.
MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna :
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1-51MN ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie dopuszczalne :
a) usługi podstawowe zlokalizowane w zabudowie mieszkaniowej
b) urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji w tym miejsca postojowe;
3) zasady podziału działek :
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej - 900 m2,
b) minimalna szerokość frontu działki budowlanej 20 m,
c) kąt położenia granicy nowo wydzielanej działki w stosunku do pasa drogowego : 90 stopni +/- 10%
4) zasady zagospodarowania działki :
a) budynek mieszkalny wolnostojący ,
b) dopuszcza się lokalizację budynku gospodarczego ,
c) intensywność zabudowy - maksymalnie 0,3,
d) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 30 %
e) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 40 % powierzchni działki,
f) nieprzekraczalna linia nowej zabudowy:
- 8m od linii rozgraniczającej drogę lokalną, oznaczoną  na rysunku symbolem KDL,
- 5 m od linii rozgraniczającej drogę dojazdową, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDD,
g) zapewnienie miejsc postojowych na własnej działce - nie mniej niż dwa miejsca postojowe
h) garaż na działce może być wzniesiony jako budynek dobudowany do budynku mieszkalnego; w każdym przypadku elewacja garażu i budynku mieszkalnego muszą być zaprojektowane w sposób jednolity
i) możliwość lokalizacji garażu w linii zabudowy budynku mieszkalnego;
5) zasady kształtowania nowej zabudowy:
a) wysokość zabudowy:
- budynki mieszkalne - jedna kondygnacja nadziemna oraz poddasze użytkowe,
- maksymalna wysokość budynku - 10,0 m nie licząc od poziomu terenu kalenicy,
- budynki gospodarcze i garaże wolnostojące - jedna kondygnacja
b) geometria dachu:
- dachy budynków mieszkalnych spadziste o nachyleniu połaci dachowych 30-45 stopni
- dachy budynków gospodarczych i garaży wolnostojących w przypadku dachów stromych , nachylenie połaci dachowych 15-30 stopni ,
- w przypadku łączenia budynków gospodarczych i garaży z budynkiem mieszkalnym, należy stosować kąty nachylenia połaci dachowych jak dla budynków       mieszkalnych
 Droga do działki jest utwardzona. 
Nieruchomość  znajduje się w spokojnej okolicy i jest idealnym miejscem na wybudowanie własnego domu. 
Zapraszamy na prezentację 

Agent prowadzący:
Ewelina Pindur