Opis i zdjęcia

Cena: 370000.00 zł

118.48 zł/m²

Szczegóły oferty :
- łączna powierzchnia dwóch działek 3123 m2
- możliwość kupienia działek osobno ( powierzchnia 1561 m2 lub 1562m2)
- media, tj. woda, prąd po drugiej stronie drogi 

  W ofercie na sprzedaż 2 działki o łącznej powierzchni 3123 m2 położone w Hanusku, w powiecie tarnogórskim, w gminie Tworóg. Można dokonać zakupu osobno każdej z nich, tj.  działki o powierzchni 1561 m2 lub działki o powierzchni 1562m2. 
Działki posiadają dostęp i zjazd do drogi gminnej.

Podane ceny są cenami netto.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone są symbolem UU - tereny zabudowy usługowej handlu i usług.
Treść planu:
1. Plan wyznacza istniejące i planowane tereny zabudowy usługowej handlu i usług - UU, przeznaczenie podstawowe - zabudowa usługowa taka jak: handel, usługi, gastronomia, kultura, urzędy, administracja, biura, banki, organizacje społeczne i polityczne, z przynależnym zagospodarowaniem terenu, do których należą tereny o symbolach: A1.5/UU, A3.21/UU, A4.8/UU, A4.20/UU, A7.1/UU, A7.8/UU, A7.16/UU, A7.22/UU.
2. Zasady zagospodarowania terenów:
1) Nakazy:
a) harmonijne wkomponowanie nowoprojektowanych indywidualnych budynków w istniejący krajobraz i otaczającą zabudowę,
b) za minimalną samodzielną działkę budowaną przyjmuje się działkę zgodną z przepisami odrębnymi, spełniającą jednocześnie wymogi minimalnych szerokości i powierzchni odpowiednio, min.10m i min. 500m², ograniczenie nie dotyczy samodzielnej działki położonej bezpośrednio w linii rozgraniczającej drogi publiczne,
c) obowiązujące parametry:
c1) procent terenów zabudowanych: Pz - do 70%,
c2) procent terenów biologicznie czynnych: Pb - od 10% wzwyż,
c3) wysokość zabudowy: do II(K), do9(H);
d) dachy - indywidualne dostosowane do charakteru miejsca i zabudowy sąsiedniej,
e) lokalizacja dla nowej zabudowy, w granicach działki budowlanej co najmniej jednego miejsca parkingowego na każde rozpoczęte 50m² powierzchni użytkowych, z wyłączeniem powierzchni pomocniczych, technicznych i gospodarczych,
f) obowiązek kompleksowego zagospodarowania nieruchomości wraz z przedpolami od strony drogi w postaci: rozwiązań terenowych, posadzek, elementów małej architektury, zieleni towarzyszącej,
g) lokalizacja nowych budynków i obiektów w obowiązujących liniach zabudowy i zgodnie z nieprzekraczalnym polem zabudowy.
2) Zakazy:
a) lokalizacji pojedynczych lub zespołów garaży bezpośrednio w granicy z drogami publicznymi
b) lokalizacji funkcji usługowych typu UT związanych z zabudową usługową transportu i komunikacji.
3) Dopuszczenia:
a) w granicach każdej działki budowlanej położonej w terenach UU:
a1) lokalizacja samodzielna lub w formach zintegrowanych kilku przeznaczeń UU,
a2) lokalizacja dopuszczonych przeznaczeń towarzyszących to jest: mieszkań dla właścicieli i dysponentów obiektów,
a3) lokalizacja dopuszczonych przeznaczeń towarzyszących UZ i UO, pod warunkiem pełnej zgodności z przepisami odrębnymi;
b) w granicach terenu o przeznaczeniu UU, w granicach każdej działki budowlanej dopuszcza się działalność gospodarczą, pod warunkiem iż:
b1) wielkość i gabaryty działki budowlanej będą gwarantować właściwą obsługę przeznaczenia podstawowego i dopuszczonego, w zakresie: dojazdów, dostaw, miejsc parkingowych, składowania odpadów itp.,
b2) prowadzona działalność gospodarcza nie może być przedsięwzięciem, dla którego na podstawie przepisów odrębnych jest wymagane lub może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
c) w terenach o symbolach A7.1/UU, A4.8/UU, A4.20/UU, A7.8/UU, A7.16/UU, możliwość przeznaczenia działek budowlanych wyłącznie na przeznaczenia MN i/lub MW, pod warunkiem spełnienia zasad zagospodarowania zdefiniowanych dla tych przeznaczeń oraz pełnej zgodności z przepisami odrębnymi,
d) w terenach o symbolach A1.5/UU, A4.8/UU, A7.8/UU możliwość przeznaczenia działek budowlanych wyłącznie na przeznaczenia UZ, pod warunkiem spełnienia zasad zagospodarowania zdefiniowanych dla tego przeznaczenia oraz pełnej zgodności z przepisami odrębnymi,
e) w terenach o symbolach A1.5/UU, A1.13/UU, A7.8/UU możliwość przeznaczenia działek budowlanych wyłącznie na przeznaczenia UI, pod warunkiem spełnienia zasad zagospodarowania zdefiniowanych dla tego przeznaczenia oraz pełnej zgodności z przepisami odrębnymi,
f) zieleń towarzysząca obiektom budowlanym,
g) drogi wewnętrzne KDW, nie wyznaczone graficznie w rysunku planu,
h) powierzchnie jezdne i piesze w granicach działek o podstawowym przeznaczeniu,
i) infrastruktura techniczna związana z obsługą zagospodarowania terenu i/lub jednostki strukturalnej, wraz z zagwarantowaniem dostępności komunikacyjnej. 

Zapraszamy na prezentację.

Agent prowadzący:
Ewelina Pindur