Uwaga na CEEB! Nowe przepisy od 1 lipca

Od 1 lipca tego roku wchodzą w życie nowe przepisy. Od dzisiaj Polacy są zobowiązani zgłosić deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczącą tego, z jakich źródeł ciepła korzystają w budynku.

Po co jest deklaracja?

Głównym celem ewidencji jest zgromadzenie informacji o źródłach ogrzewania budynków. Ma to pomóc w dążeniu do wymiany pieców starego typu, szkodliwych dla środowiska. Ułatwi to walkę ze smogiem i wpłynie na ograniczenie go. Złożone deklaracje będą podlegały weryfikacji i kontroli poprzez inwentaryzowanie budynków.

Kogo obowiązują nowe przepisy?

Obowiązek spoczywa na właścicielach zarówno budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Należy zgłosić wszystkie wykorzystywane źródła ciepła. W przypadku budynków jednorodzinnych deklarację złożyć musi właściciel nieruchomości. W przypadku budynków wielorodzinnych obowiązek dotyczy zarządcy budynku –deklarację składa więc spółdzielnia, bądź wspólnota. Wyjątkiem są lokale posiadające indywidualne ogrzewanie, wówczas należy samodzielnie złożyć dokumenty.

Gdzie i kiedy złożyć deklarację?

Wypełnioną deklarację należy dostarczyć do Urzędu Miasta lub Gminy. Można zrobić to osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, lub online – warunkiem jest posiadanie profilu zaufanego lub e-dowód. Termin złożenia deklaracji to 12 miesięcy dla wybudowanych już budynków. W przypadku budynków, których budowa dopiero się zakończy – termin jest znacznie krótszy. Wynosi on tylko 14 dni od momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Co ważne – Urząd Miasta lub Gminy nie będzie przypominał właścicielom o konieczności złożenia deklaracji. Ważne żeby o tym pamiętać, ponieważ niedopełnienie tego obowiązku grozi karą grzywny do 5000 tysięcy złotych.

Senat za nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Do Sejmu trafiła właśnie przesłana z Senatu nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Jeśli wejdzie w życie, osoby uprawnione będą mogły sprawniej dochodzić przed sądem swoich roszczeń o ustanowienie odrębnej własności lokalu.

Co zmieni ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Zmiana dotyczyć będzie lokali, które dla swojej samodzielności wymagają prac adaptacyjnych. Senacki projekt nowelizacji poparło 81 senatorów. Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu jako główny powód zmian podało rozszerzenie kręgu osób, którym takie roszczenia wobec spółdzielni mieszkaniowych przysługują. Do osób takich należą obecnie członkowie spółdzielni, ale mogą to być również najemcy lokali mieszkalnych, czy garaży. Dochodzenie roszczeń w trybie sądowym możliwe będzie w sytuacji, kiedy do przekształcenia brakować będzie wyłącznie woli spółdzielni. Natomiast w sytuacjach, gdy do wyodrębnienia lokalu potrzebne będą inne działania spółdzielni, np. techniczne wyodrębnienie lokalu, uzyskanie zaświadczenia o wyodrębnieniu lokalu od właściwego starosty, wówczas postępowanie odbywać się będzie przed sądem, jednak już w postępowaniu pozaprocesowym.

Dlaczego potrzebne są zmiany

W obecnie obowiązujących przepisach brak jest narzędzi, które chroniłyby osoby uprawnione do żądania ustanowienia odrębnej własności lokalu. W związku z tym ich uprawnienia wynikające z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, nie zawsze mogą być realizowane. Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji do projektu, w nawiązaniu do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 14 marca 2018r. „Zgodnie z zakwestionowanym przepisem osoba, która na podstawie ustawy może żądać ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu, w razie bezczynności spółdzielni, może wystąpić do sądu z powództwem, który zakłada prowadzenie postępowania sądowego w trybie procesowym. TK orzekł, że ten tryb utrudnia, a nawet uniemożliwia osobie uprawionej wyegzekwowanie ustanowienia odrębnej własności lokalu w przypadku, gdy spółdzielnia nie podejmuje czynności materialno–technicznych niezbędnych do ustanowienia odrębnej własności lokalu”.

Propozycja zmian wydaje się więc uzasadniona.