Trendy w budownictwie

Trendy w budownictwie w 2023 roku stanowią odzwierciedlenie nastrojów społecznych i tego co działo się na przestrzeni ostatnich miesięcy. Całą swoją uwagę skupiamy przede wszystkim na prostocie , minimalizmie i funkcjonalności pomieszczeń. Czego możemy spodziewać się w nadchodzących miesiącach. O tym poniżej.

Co interesuje Polaków?

Już od kilku lat obserwujemy zainteresowanie minimalistycznymi wnętrzami. Trendy na kolejne miesiące również przejawiają zainteresowanie prostotą i geometryczną formą. Z uwagi na rosnące ceny materiałów coraz częściej poszukujemy ekonomicznych rozwiązań dla projektów. Stawiamy na budynki parterowe o niewielkich metrażach, które nie wymagają angażowania drogiego sprzętu. Ponadto coraz częściej sięgamy po nowoczesne rozwiązania w sferze odnawialnych źródeł energii, takich jak pompy ciepła czy panele fotowoltaiczne. Chętnie także otaczamy się zielenią, wprowadzając ją do naszych wnętrz, a także balkonów czy tarasów.

Zabudowa jednorodzinna

Projekty domów jednorodzinnych skupiają się przede wszystkim na zagospodarowaniu przestrzeni w taki sposób, aby stworzyć miejsce dla odpoczynku, a także do pracy. W dalszym ciągu estetyka jest równie ważna, nabiera ona jednak innego wymiaru, gdyż oceniania jest poprzez funkcjonalność wnętrz. W nadchodzących miesiącach prym będą wiodły proste bryły i płaskie dachy, które zminimalizują koszty realizacji projektu, co dziś ma ogromne znaczenie. Otwarte przestrzenie to kolejny trend, który można zauważyć w nowoczesnym budownictwie. Poza walorami estetycznymi zapewniają lepsze doświetlenie pomieszczeń, swobodną cyrkulację powietrza i efektywne ogrzewanie.

Trendy w budownictwie wielorodzinnym

Budownictwo wielorodzinne skupia swoją uwagę przede wszystkim na wygodzie swoich mieszkańców. Deweloperzy kładą nacisk na indywidualne potrzeby, ale również niskie koszty eksploatacyjne budynku, co ma przełożenie na koszty ponoszone w przyszłości. Do wykończenia budynku wykorzystuje się beton, szkło, drewno i metal. Podobnie jak w przypadku domów jednorodzinnych stosuje się duże przeszklenia, które zapewniają odpowiednie naświetlenie pomieszczeń. Współczesne budownictwo realizuje także funkcje społeczne. W obrębie osiedli powstają strefy umożliwiające integrację i budowanie wspólnoty.

Ekologia w projektowaniu

Zarówno zabudowa jednorodzinna, jak i osiedla mieszkaniowe coraz częściej powstają z myślą o ekologii. Większa świadomość sprawia, że inwestorzy, ale także osoby prywatne biorą pod uwagę wpływ wznoszonych budynków na środowisko. Architekci podczas projektowania sięgają po przyjazne formy dostarczania prądu, a także ogrzewania.

Lokalizacja

Wybór wymarzonej nieruchomości podyktowany jest również jej usytuowaniem. W dużych aglomeracjach liczy się skomunikowanie z pozostałymi strefami.  Osoby poszukujące nieruchomości zwracają uwagę na bliskość infrastruktury handlowo- usługowej, a także dostępność miejsc parkingowych.  

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo energetyki będzie obowiązywało od 23 kwietnia 2023 roku. Będzie wymagane zarówno dla nowo powstałych zabudowań, jak również tych, które zostały wzniesiono znacznie wcześniej. Certyfikat energetyczny będzie zawierał informacje w zakresie zużycia energii danej nieruchomości. Jak uzyskać takie świadectwo i jak powinno wyglądać – podpowiadamy poniżej.

Co to za dokument?

Certyfikat charakterystyki energetycznej będzie informował nas o zapotrzebowaniu na energię, która wykorzystywana jest do oświetlenia, ogrzewania, podgrzewania wody, wentylacji, a także klimatyzacji w danej nieruchomości. Do niedawana świadectwa energetyki były obowiązkowe dla właścicieli domów, które powstały po 2009 roku. Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy Prawo budowlane, które wejdą w życie w kwietniu 2023 roku sprawią, że posiadanie świadectw będzie wymagane również dla starszych nieruchomości. Nowe przepisy nakładają obowiązek również na inwestorów, którzy będą musieli dołączyć taki dokument do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Świadectwo energetyki będzie również wymagane podczas sprzedaży nieruchomości lub przy jej wynajmie.

Kto może wydać certyfikat?

Osoba, która będzie sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej budynku musi spełnić określone warunki, a także posiadać odpowiednie uprawnienia. Audytor musi:

 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych
 • nie może zostać skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe
 • posiadać uprawnienia budowlane (o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane)

lub ukończyć:

 • studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera, lub
 • studia wyższe inne niż wymienione powyżej oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii
 • uzyskać wpis do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.

Szczegółowo…

Certyfikat energetyczny będzie mógł wydać audytor, który posiada uprawnienia do projektowania w budownictwie (uprawienia projektowe, wykończeniowe, instalacyjne etc.). Każda z tych osób przed wręczeniem certyfikatu, wykona badanie, które polega na sprawdzeniu pieca używanego w domu, wszystkich instalacji, okien i drzwi pod kątem ich parametrów izolacyjnych oraz ustawienia ścian. Sprawdzi również i zanotuje datę oddania budynku do użytku, jego kubaturę, liczbę kondygnacji i technologię, w jakiej został wzniesiony. Przed audytem należy skompletować niezbędną do sprawdzenia dokumentację dotyczące domu np. projekt budowlany. Za przeprowadzenie badania, które zakończy się wystawieniem dokumentu w największych polskich miastach trzeba zapłacić od 400 do1000 zł. 

Co dokładnie zawiera świadectwo?

Certyfikat wydany przez audytora będzie zawierać przede wszystkim wskaźnik EP (nieodnawialna energia pierwotna), czyli roczne zapotrzebowanie energii w przeliczeniu na metr kwadratowy. Na świadectwie znajdą się także informacje dotyczące średniego współczynnika przenikania ciepła i zapotrzebowania budynku na energię końcową (EK). Świadectwo dokładnie określi wysokość energii niezbędnej do standardowego użytkowania budynku. Wskazuje więc zużycie energii potrzebnej do podgrzania wody, ogrzania nieruchomości, klimatyzacji, wentylacji oraz oświetlenia. Wszystkie parametry będą podane w kWh/metr kwadratowy/rok. 

Każdy certyfikat charakterystyki energetycznej jest określony prawnie i będzie zawierał dokładnie ten sam zakres informacji, które trafią do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Świadectwo ważne jest przez okres 10 lat. Jeśli w tym czasie zostanie przeprowadzony remont ze zmianami mającymi wpływ na zużycie energii, będziemy zmuszeni wystąpić o nowy certyfikat.

Podział działki budowlanej

Każdy podział zabudowanej działki jest ściśle uwarunkowany wytycznymi, które znajdują się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w wydanej decyzji o warunkach zabudowy. Podziału dokonuje geodeta posiadający odpowiednie uprawnienia.

Od czego zacząć ?

Zanim przystąpimy do podziału geodezyjnego należy sprawdzić, czy dana działka ma dostęp do drogi publicznej. Bez tego nie będziemy mogli przeprowadzić  procesu wydzielenia innych działek.  W niektórych przypadkach konieczne będzie ustalenie służebności, oraz wyznaczenie dodatkowego obszaru, który posłuży jako droga wewnętrzna. Całą procedura musi zostać poprzedzona odpowiednim wnioskiem, który należy złożyć do właściwego organu, tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Przewidywany czas realizacji całego przedsięwzięcia to około 3 miesięcy. Tyle należy założyć na procedury administracyjne.

Wniosek – co musi zawierać?

Każda osoba ubiegająca się o podział działki budowlanej musi zawrzeć we wniosku następujące informacje:

 • tytuł prawny potwierdzający możliwość dysponowania daną nieruchomością gruntową;
 • wypis i wyrys z rejestru publicznego o gruntach i budynkach;
 • kopia mapy ewidencyjnej;
 • jeśli była wydana, decyzja o warunkach zabudowy;
 • wstępne założenia dotyczące podziału;
 • protokół dotyczący przyjęcia granic działki;
 • mapę z naniesionym projektem podziału;
 • jeśli obszar podlega ochronie zabytków, pozwolenie na podział wydane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków

Po otrzymaniu zlecenia geodeta występuje do starostwa o wydanie kopii mapy zasadniczej do celów opiniodawczych. Geodeta w ramach wstępnego projektu ustala następujące kwestie:

 • oznacza granice działki, która ma zostać podzielona;
 • oznacza nieruchomość gruntową zgodnie z danymi z rejestru gruntowego;
 • określa powierzchnię nowo powstałych działek;
 • określa propozycje dostępu nowych nieruchomości gruntowych do drogi publicznej;
 • gdy podział dotyczy działki z zabudowaniami określa linie ścian oddzielenia pożarowego wzdłuż wysokości

W kolejnym etapie władze gminne lub miejskie wydają postanowienie. Jeżeli sprawę rozstrzygnięto pozytywnie, oznacza to, że projekt podziału zostanie wdrożony w życie. Po wydanej zgodzie,  geodeta przystępuje do zgłoszenia prac w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, a następnie przechodzi do procedury przyjęcia granic, z której sporządza protokół. Po wydaniu decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości następuje wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowego przebiegu punktów granicznych.

Ile kosztuje podział ?

Koszt podziału działki jest uzależniony przede wszystkim od jej powierzchni. W przypadku podziału jednej działki  na dwie mniejsze cena za usługę zaczyna się od trzech tysięcy złotych. Jeżeli natomiast  w grę wchodzi wydzielenie kilku nieruchomości gruntowych, za każdą z nich trzeba będzie dopłacić kilkaset złotych. Koszt usługi geodezyjnej uzależniony jest od regionu kraju.

Przekształcenie działki rolnej w budowlaną

Firmy deweloperskie poszukują atrakcyjnych lokalizacji dla swoich inwestycji. Z uwagi na coraz mniejsze zasoby coraz częściej decydują się na zakup terenów rolnych, które po przekształceniu w działki budowlane stają się miejscem dla nowych projektów. Jak wygląda proces odrolnienia działki i kiedy jest to możliwe? O tym poniżej.

Przekształcenie – kiedy możliwe? Każde przekształcenie działki musi odbyć się zgodnie z założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który uchwalany jest przez radę gminy lub miasta. Każdy z nich określa przeznaczenie konkretnego obszaru. Czasem zdarza się jednak, że gmina takiego planu nie posiada. Warto wtedy złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Niestety nie w każdym przypadku będzie to możliwe. Co mówi ustawa? Listę gruntów możliwych do odrolnienia reguluje ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zgodnie z jej zapisami, przekształcenie działki rolnej w budowlaną jest możliwe, gdy grunty zaklasyfikowane są jako nieużytki lub grunty o najniższej przydatności produkcyjnej (klasy IV-VI). Nie oznacza to jednak, że gruntów z klas I-III nie można przeznaczyć na cele nierolnicze i nieleśne. W tym przypadku decyzja będzie należeć do ministra, przez co proces będzie trudniejszy i znacznie się wydłuży. W pozostałych przypadkach decyzję będzie podejmować administracja lokalna. Składamy wniosek Bez względu na to, czy działkę obowiązuje plan miejscowy, czy nie, zmianę przeznaczenia możemy uzyskać na dwa sposoby. W przypadku, gdy plan obowiązuje zmiana wymaga zgody rady gminy, która zostanie podjęta w drodze uchwały. Wniosek o zgodę należy złożyć w urzędzie gminy właściwym dla danej nieruchomości.  Należy jednak pamiętać, że gmina może odmówić wprowadzenia zmian.  Może się tak zdarzyć, gdy wniosek nie jest spójny z polityką przestrzenną gminy. W przypadku braku planu można wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie, decyzję wydaje wójt. Zasady, na podstawie których decyzja jest wydawana są określone  w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w Kodeksie postępowania administracyjnego. Cały proces trwa od 2 do 3 miesięcy. Aby otrzymać pozytywną decyzję działka musi spełnić następujące warunki:
   • powinna graniczyć na zasadzie sąsiedztwa z inną działką zabudowaną (przynajmniej jedna działka sąsiednia jest zabudowana),
   • powinna mieć dostęp do drogi publicznej;
   • istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu musi być wystarczające dla zamierzenia budowlanego (wymagane minimum to zapewniona możliwość podłączenia do prądu);
   • teren nie może być objęty ochroną przyrodniczą, konserwatorską i archeologiczną, chyba że została zawarta umowa z konserwatorem zabytków na nadzór nad budową.
  Pomimo spełnienia warunków nie każdą działkę rolną można jednak zabudować w oparciu o procedurę ubiegania się o wydanie decyzji. Ogromne znaczenie ma to polityka przestrzenna gminy,  która dba o ład może stwierdzić,  czy  dana działka pozostanie rolną – niezabudowaną. Zmiana przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową jest zwolniona z opłat. Obowiązek opłaty skarbowej występuje w przypadku wniosków dotyczących budynków gospodarczych, przemysłowych lub usługowych. Przekształcenie działki rolnej może jest procesem czasochłonnym, jednak warto poświęcić temu czas i zająć się formalnościami jak najszybciej.

  Renta planistyczna

  Podczas sprzedaży nieruchomości może wystąpić okoliczność opłaty planistycznej, nazywanej też rentą planistyczną. Kto ma obowiązek opłaty takiego zobowiązania i kiedy ono występuje? O tym poniżej.

  Kogo dotyczy?

  Wielu właścicieli nieruchomości, które zostały objęte planem miejscowym nie ma pojęcia o istnieniu tego rodzaju zobowiązania finansowego. Dowiadują się o nim dopiero podczas sprzedaży nieruchomości, gdy zostaje doręczona im decyzja. Aby uniknąć takich sytuacji, należy dowiedzieć się, czy w ciągu ostatnich 5 lat był uchwalany lub zmieniany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla danej nieruchomości. Informacje tego typu są udostępniane na stronach internetowych gmin.

  Podstawa prawna

  Opłata planistyczna jest jednorazową daniną na rzecz gminy, obliczoną w oparciu o wycenę nieruchomości, której dokonuje rzeczoznawca majątkowy. Maksymalna wysokość opłaty ustalona jest na 30% wzrostu wartości nieruchomości. Zwykle opłata wynosi 1-3 % różnicy w cenie nieruchomości przed i po zmianie planu. Rentę planistyczną reguluje Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a dokładnie Artykuł 36 punkt 4, który mówi:

  „Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.”

  Kiedy możemy uniknąć renty planistycznej?

  Najprostszym sposobem, aby uniknąć renty planistycznej jest odczekanie ze sprzedażą 5 lat od daty uchwalenia planu lub jego zmiany. Po tym okresie naliczenie opłaty nie będzie możliwe. Z opłaty planistycznej zwolnieni są też rolnicy. Wystarczy, że nieodpłatnie przeniosą własność nieruchomości na następcę. Opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości nie pobiera się również, gdy jej stawka nie została określona w uchwale rady gminy.

  Protokół zdawczo – odbiorczy nieruchomości, dlaczego tak ważny ?

  Podczas sprzedaży nieruchomości oprócz wielu koniecznych formalności warto również zadbać o sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego. Co to za dokument i do czego może się nam przydać? O tym poniżej.

  Protokół – dlaczego taki ważny ?

  Sporządzenie protokołu zdawczo- odbiorczego nie jest obowiązkowe. Jest jednak niezwykle przydatnym dokumentem, który potrafi zadbać o bezpieczeństwo zarówno kupujących, jak i sprzedających podczas przekazania nieruchomości. Każdy protokół powinien zawierać ustalenia jednej i drugiej strony odnośnie stanu technicznego nieruchomości, a także wyposażenia, które pozostanie w zakupionym mieszkaniu, czy domu. Warto również zadbać o dokumentację fotograficzną każdego pomieszczenia nieruchomości, zamieszczając ją jako załącznik do protokołu. Dzięki ustaleniu wyżej opisanych kwestii, strony nie będą miały w przyszłości podstaw do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń, chyba, że podane informacje będą niezgodne z prawdą. W protokole warto zamieścić również informację o zużyciu liczników znajdujących się w danej nieruchomości. Pozwoli to na dokładne oszacowanie zużycia do dnia przekazania, co będzie stanowiło podstawę do rozliczenia końcowych rachunków. Dla kupującego natomiast będzie to stanowiło zabezpieczenie przed wezwaniami w przypadku zaległych opłat. Podsumowując pamiętajmy, aby w protokole znalazły się:

  • data i miejsce sporządzenia,
  • czytelne, własnoręczne podpisy obu stron,
  • informacja o tym, że sprzedawca przekazał nieruchomość nabywcy, a ten ją odebrał,
  • dokładny opis nieruchomości wraz z powołaniem się na akt notarialny
  • szczegółowy opis stanu nieruchomości – stan pomieszczeń, ich wyposażenie, oraz stopień zużycia, np. podłóg
  • dodanie dokumentacji fotograficznej nieruchomości,
  • spisanie stanów liczników wraz z ich numerami seryjnymi,
  • odnotowanie informacji na temat ilości kompletów kluczy wraz z dodatkowymi urządzeniami (np. pilot do bramy wjazdowej itp.),
  • adnotacja o pomieszczeniach przynależnych, takich jak piwnica, czy komórka lokatorska
  • informacja o budynkach gospodarczych, które również stanowią część nieruchomości,
  • przekazanie dokumentacji technicznej nieruchomości (np. projekt, karty gwarancyjne, instrukcje urządzeń itp.
  • dokument powinien być przygotowany w dwóch identycznych egzemplarzach

  Końcowe podpisy stron pod takim protokołem zaświadczają, iż w chwili jego sporządzenia strony zaakceptowały stan nieruchomości i nie zgłaszają wad ukrytych.

  Jak prawidłowo wycenić mieszkanie do remontu?

  Istnieje kilka powodów dla których osoby poszukują nieruchomości do remontu. Niektórzy szukają oszczędności, dlatego decydują się na zakup takiego mieszkania, by własnymi siłami przeprowadzić w nim remont. Inni natomiast poszukują tego typu nieruchomości w celach inwestycyjnych pod wynajem lub sprzedaż z zyskiem.

  Jak prawidłowo wycenić ?

  Przede wszystkim należy zacząć od skalkulowania prac remontowych, które będą wymagane w danej nieruchomości, a także od rzetelnej wyceny. O ile jest to możliwe warto wybrać się do takiego mieszkania z osobą, która na co dzień pracuje w branży wykończeniowej i będzie w stanie określić zakres prac. Istnieje wiele różnych form w jaki sposób odbywa się wycena prac remontowych, jednak najważniejszym czynnikiem jest marża danej firmy, która będzie zajmować się naszym remontem. Do najdroższych miejsc w mieszkaniu pod kątem przeprowadzanych prac należą kuchnia i łazienka. Aby określić wartość nieruchomości  przypadku samodzielnego zakupu warto udać się do rzeczoznawcy. Osoby starające się o kredyt nie będą miały takiego problemu, gdyż wycena to jedna z obowiązkowych procedur banku podczas wnioskowania kredytobiorcy.

  Kredyt remontowy

  Jeśli nie posiadamy odpowiedniej ilości środków na przeprowadzenie takiego przedsięwzięcia, możemy postarać się o kredyt na remont. Przy kredycie hipotecznym przyznawany jest jako górka podczas kredytowania na zakup. Formą zabezpieczenia w tym przypadku będzie przyszła wartość nieruchomości po zakończonym remoncie. Aby otrzymać pozytywną decyzje banku należy spełnić wiele formalności. Jedną z nich jest przedstawienie kosztorysu, a także pełnego harmonogramu prac. Całość musi zostać udokumentowana, a także rozliczona na podstawie przedstawionych faktur.

  Kupujemy inwestycyjnie

  W przypadku inwestowania poprzez zakup nieruchomości musimy zwrócić uwagę przede wszystkim lokalizację, która jest kluczowym elementem każdej tego typu transakcji. Od niej zależy jaki standard mieszkania jest wymagany i jaką kwotę możemy uzyskać podczas sprzedaży. Dokładnie taka sama strategia będzie przyjmowana podczas mieszkań pod wynajem. W atrakcyjnych dzielnicach ceny zawsze będą wyższe, w mniej korzystnych lokalizacjach zupełnie odwrotnie.

  Sprzedajemy garaż

  Duże aglomeracje oznaczają duże problemy z parkowaniem. Coraz więcej miast wprowadza płatne strefy parkowania. Zatem chętnych do zakupu miejsc parkingowych nie brakuje. Co z osobami, które chcą sprzedać swój garaż. Na co zwrócić uwagę? O tym poniżej.

  Kiedy sprzedawać i jak się do tego zabrać?

  Na rynku pierwotnym deweloperzy wychodzą naprzeciw potrzebom swoich klientów i proponują miejsca parkingowe do sprzedaży. Często zdarza się jednak, że liczba miejsc nie jest proporcjonalna do liczby mieszkańców. Wówczas zaczynamy szukać własnego garażu do zakupu.  Najlepszym porą do sprzedaży tego typu obiektów jest jesień. Perspektywa zimnych miesięcy zbliżających się do nas wielkimi krokami niewątpliwie mobilizuje do poszukiwań. Podstawowym krokiem jest dokładna weryfikacja dokumentacji, oraz prawa jakie obowiązuje na danym terenie, na którym postawiono obiekt. Jeśli garaż znajduje się na prywatnym terenie powinien posiadać odrębną księgę wieczystą, do której podczas sprzedaży notarialnie zostaną wprowadzone zmiany. W przypadku dzierżawy od gminy należy przeanalizować możliwości związane z przepisaniem umowy na inną osobę.

  Ogłoszenie

  Garaże nie posiadają zazwyczaj walorów estetycznych, o których warto by wspomnieć. Dlatego podczas tworzenia takiego ogłoszenia należy skupić się na zaletach wynikających z użytkowania takiego obiektu, jak na przykład duża powierzchnia, czy dostęp do mediów. Atutem będzie również lokalizacja. Warto w takim ogłoszeniu zamieścić również zdjęcie zrobione w świetle dziennym, przy ładnej pogodzie. Podczas sprzedaży miejsc parkingowych w garażach podziemnych warto dodać informację o monitoringu.

  Umowa

  Gdy już znajdzie się zdecydowany klient można przystąpić do podpisania umowy. Będą potrzebne wszystkie dane osobowe sprzedającego i kupującego, kwota transakcji, data i miejsce sprzedaży, a także podpisy jednej i drugiej strony. W umowie powinny znaleźć się również informacje na temat powierzchni, materiału, a także stanu technicznego obiektu. Większość umów sprzedaży tego typu powinno odbyć się w kancelarii notarialnej. Dzięki temu mamy pewność, że cała transakcja przebiegła zgodnie z prawem.

  Rynek pierwotny, czyli jak deweloperzy radzą sobie nowej rzeczywistości?

  Od dłuższego czasu obserwujemy na rynku nieruchomości spowolnienie podyktowane wieloma czynnikami. Wysoka inflacja, problemy z uzyskaniem kredytu czy deficyt działek budowlanych w atrakcyjnych lokalizacjach wymusiła zmiany w podejmowaniu decyzji. Ostatnie miesiące bez wątpienia nie były łatwe dla wielu branż, czego efektem jest znaczne ograniczenie popytu. Odczuł to również firmy sektora deweloperów. Jak rynek pierwotny radzi są z obecną sytuacją i jaką strategię przyjmie na kolejne miesiące? O tym poniżej.

  Duże zmiany

  Sytuacja gospodarcza naszego kraju spowodowała, że na rynku nieruchomości zdecydowaną większość stanowią obecnie klienci gotówkowi. Nabywają nieruchomości na własne potrzeby mieszkaniowe, ale nie tylko. Chcą wynajmować lub za jakiś czas sprzedać swoją nieruchomość z zyskiem. Lokalizacje z doskonałą infrastrukturą usługową wciąż cieszą się sporym zainteresowaniem. Znacznie gorzej wygląda sytuacja w małych miejscowościach. Deweloperzy spieszą się ze sprzedażą swoich inwestycji, przyciągając nabywców poprzez różnego rodzaju promocje, na przykład darmowe miejsca parkingowe, czy komórki lokatorskie.

  Jakie działki cieszą się największym zainteresowaniem ?

  Pomimo negatywnych skutków, jakie w ostatnim czasie odczuwa rynek nieruchomości wciąż istnieją grunty, które cieszą się sporym zainteresowaniem. Są to wszystkie obszary znajdujące się w doskonałych lokalizacjach, ale nie tylko. Dodatkowym atutem podczas zakupu jest również dostęp do mediów. Na zwiększenie wartości ma również wpływ uzyskane pozwolenie na budowę.

  Przetrwać trudny czas

  Deweloperzy zmienili podejście w kwestii zakupu działek pod inwestycję. Dotychczas panowała zasada kto pierwszy, ten lepszy. Obecnie sytuacja wygląda nieco inaczej. Część firm zupełnie wstrzymała finansowanie nowych terenów. Skierowała natomiast swoje działania na szybszą realizację dotychczasowych inwestycji. W dużych miastach budują firmy, które mają ugruntowaną pozycję na rynku. Wciąż stawiają na drogie lokalizacje. Lokalni inwestorzy natomiast starają się sprzedać swoje działki, głównie te znajdujące się na obrzeżach miast, aby nie utracić płynności finansowej i mieć środki na dokończenie rozpoczętych inwestycji. Wszystkie podjęte działania mają na celu uchronić firmy przed negatywnymi skutkami obecnej sytuacji, oraz zminimalizować ryzyko do minimum.

  Kredyt czy wynajem – co wybrać ?

  Wielu z nas staje przed wyborem, kredyt hipoteczny, czy wynajem? Odpowiedź nie jest jednak jednoznaczna. Zależy to od wielu czynników, od naszej sytuacji finansowej, a także planów na przyszłość. Co jednak wziąć pod uwagę, gdy będziemy musieli podjąć tą decyzję? Wśród wielu Polaków panuje przekonanie, że wynajem mieszkania to okres przejściowy w ich życiu, natomiast docelowo chcieliby nabyć nieruchomość na własność.

  Identyfikacja własnych potrzeb

  Zanim podejmiemy decyzję o tym, czy kupić, czy wynajmować mieszkanie, należy ustalić w jakiej sytuacji znajdujemy się obecnie i jak wyglądają nasze plany na przyszłość. W tej kwestii może okazać się to kluczowe.  Jeśli jesteśmy związani z miejscem w którym się znajdujemy, a nasze plany nie wybiegają nigdzie poza, warto zastanowić się nad zakupem. Sytuacja wygląda nieco inaczej, gdy chcemy zachować mobilność. Załóżmy, że jesteśmy zatrudnieni w firmie, która ze względu na rodzaj wykonywanej przez nas pracy wymaga częstej zmiany miejsca zamieszkania. W takiej sytuacji większą przewagę uzyska wynajem. Wyjątkiem od reguły może okazać się nadwyżka finansowa, którą chcemy przeznaczyć na zakup nieruchomości pod inwestycję. Odpowiednie zrozumienie swoich potrzeb może okazać się dobrym początkiem.

  Na co mnie stać?

  Kolejną kwestią, która musimy przeanalizować są nasze możliwości finansowe.  Kredyt i wynajem to dwa różne zobowiązania finansowe, które należy prawidłowo skalkulować. Należy wziąć pod uwagę bieżące wydatki, a także cały domowy budżet. Znaczne koszty najmu w wielu przypadkach przekraczają kwotę miesięcznej raty kredytu hipotecznego. Jednak w przypadku długotrwałego zobowiązania, jakim jest kredyt należy być przygotowanym na nagłe zmiany stóp procentowych. Dlatego tak ważne jest, aby zostawić margines bezpieczeństwa i mieć poduszkę finansową. Zaletą wynajmu jest możliwość zmiany mieszkania na tańsze w przypadku pogorszenia sytuacji finansowej. W przypadku kredytu nie mamy takiej możliwości.

  Podsumowując…

  Niestety nie ma jednej prawidłowej odpowiedzi, jak to bywa w świecie finansów. Z jednej strony wynajem zapewnia elastyczność, co z całą pewnością będzie atrakcyjnym rozwiązaniem dla osób, które nie zapuściły korzeni w jednym miejscu. Z drugiej natomiast wysokie koszty wynajmu w dłuższej perspektywie mogą odstraszyć. Kredyt hipoteczny umożliwi zakup wymarzonego lokum. Jednak stanowi formę bardzo poważnego zobowiązania, które obarczone jest ryzykiem.