Zarządca nieruchomości

Zarządcy pełnią ważną rolę w kompleksowej obsłudze danej nieruchomości. Oprócz powierzonych im zadań często doradzają w kwestiach dalszego rozwoju nieruchomości, nad którą sprawują pieczę. O tym kim jest zarządca i co należy do jego obowiązków przeczytamy poniżej.

W definicji

Definicja zarządcy nieruchomości zawarta jest w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z jej art. 184a zarządca nieruchomości to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu zarządzania nieruchomościami. Przedsiębiorstwo może być prowadzone w formie spółki osobowej, kapitałowej albo też jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a przedmiotem działalności tego przedsiębiorstwa będzie zarządzanie nieruchomościami.

Umową z zarządcą

Zakres działań związanych z zarządzaniem danej nieruchomości powinien zostać zawarty w umowie o zarządzanie nieruchomością. Stronami takiego dokumentu jest właściciel, wspólnota mieszkaniowa albo inna osoba lub jednostka organizacyjna, której przysługuje prawo do nieruchomości oraz zarządca nieruchomości. Umowa wymaga dla swojej ważności zachowania formy pisemnej lub elektronicznej zaopatrzonej w podpis kwalfikowany.

Obowiązki zarządcy

Zakres obowiązków zarządcy jest zazwyczaj bardzo obszerny. W dużej mierze sprowadza się jednak do podejmowania działań i czynności, które mają na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki nieruchomością. Do głównych obowiązków należa jednak:  

 • zapewnienie podstaw bezpieczeństwa mieszkańcom
 •  bieżące sprawy związane z administracją nieruchomości
 •  prowadzenie dokumentacji finansowej
 • prowadzenie dokumnetacji technicznej nieruchomości
 • przygotowywanie i wprowadzanie w życie uchwał w porozumieniu ze wspólnotą
 • prowadzenie działań windykacyjnych
 • przystosowywanie nieruchomości do przepisów prawa
 • zawieranie umów z mediami lub ochroną obiektu
 • utrzymanie nieruchomości w dobrym stanie
 • użytkowanie nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem
 • przeprowadzanie koniecznych napraw

Zarządca nieruchomości a OC

Zarządca podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywanymi zadaniami i posiadanymi uprawnieniami. Jeżeli zarządca korzysta z pomocy innych osób działających pod jego nadzorem, musi zostać objęty ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób.

W chwili podpisywania umowy z zarządcą wymagane jest okazanie kopii polisy,  która stanowi jeden z załączników.

Czy można odwołać zarządce nieruchomości?

Zarządcę nieruchomości można odwołać z wielu powodów. Jednym z nich jest nie wywiązywanie się należycie z powierzonych mu obowiązków, czyli na przykład gdy zgłaszane przez lokatorów usterki nie są naprawiane. Warto również pamiętać, że zarządca powinien współpracować z mieszkańcami. Zatem jeśli taka osoba jest konfliktowa lub działa na szkodę, to również jest to podstawa do zwolnienia jej z zajmowanego stanowiska.

Testament – co warto wiedzieć ?

Fundamentalnym narzędziem prawa spadkowego jest testament. Umożliwia on określenie życzeń dotyczących roporządzania majątkiem po swojej śmierci. Kto może spisać  tak dokument i jakie wymogi należy spełnić? O tym w artykule poniżej.

Kto może sporządzić testament ?

Każdy kto  chce sporządzić testament, musi spełnić określone wymogi prawne. Przede wszystkim musi być to osoba pełnoletnia i posiadać zdolność do czynności prawnych. W  testamencie określamy kto ma odziedziczyć majątek, jakie dobra lub pieniądze mają zostać przekazane poszczególnym osobom oraz ewentualne warunki lub ograniczenia dziedziczenia. Ponadto osoba sporządzająca testament musi być w pełni świadoma swoich działań i rozumieć, co zawiera w treści.

Rodzaje testamentów

Testamenty możemy podzielić na zwykłe i szczególne. Do tych pierwszych zaliczamy testamenty holograficzne, notarialne, oraz alograficzne.

Testament holograficzny (własnoręczny) jest najprostszą formę wyrażenia ostatniej woli. Całość musi zostać napisana pismem ręcznym. Taki testament musi zostać podpisany. Nie musi zostać opatrzony datą. Jej brak może jednak powodować niepotrzebne komplikacje w przyszłości.

Testament notarialny to dokument sporządzony w formie aktu notarialnego. Nad jego poprawnością czuwają wykwalifikowane osoby, co sprawia, że uchodzi za jedną z najbepiczniejszych form ostatniej woli.

Testament alograficzny polega wypowiedzeniu ostatniej woli w obecności dwóch świadków: wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie zostaje spisane w protokole, odczytane, a następnie podpisane przez spadkodawcę i świadków.

Testamenty szczególne mogą powstać, gdy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy lub gdy spadkodawca nie ma możliwości wyrażenie ostatniej woli za pomocą testamentu zwykłego. Do testamentów szczególnych zaliczamy testamenty ustne, podróżne, oraz wojskowe.

Testament ustny  polega na wypowiedzeniu swojej woli w obecności co najmniej trzech świadków.

Testament podróżny  może zostać złożony na pokładzie statku lub  samolotu przed kapitanem lub jego zastępcą i dwoma świadkami.

Testament wojskowy może zostać sporządzony w czasie wojny, mobilizacji lub pobytu w niewoli i wyłącznie przez osoby wymienione w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej.

Testamenty szczególne tracą moc z upływem sześciu miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały niezachowanie formy testamentu zwykłego, chyba że spadkodawca zmarł przed upływem tego terminu.

Jak długo ważny jest testament?

Co do zasady testament nie ma daty ważności, jednakże np. testament szczególny tj. ustny w przypadku niezachowania terminów jego potwierdzenia lub ustania ważnej przyczyny, to taki testament straci swoją moc.

Wybór konkretnego rodzaju testamentu powinien być uzależniony od indywidualnych czynników. Każda z form ma swoich zwolenników. Zapoznanie się z przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi testamentu (art. 941 k.c.-art. 958 k.c.) pomoże w zrozumieniu głównych zasad, które rządzą tą formą ostatniej woli. 

OC najemcy

Do niedawna polisa OC kojarzona była z ubezpieczeniem kierowców. Obecnie z popularnej opcji mogą również skorzystać osoby wynajmujące swoje nieruchomości. Czy takie rozwiązanie się sprawdza? O tym poniżej.

OC najemcy – co to?

Ubezpieczenie OC najemcy to rodzaj polisy ubezpieczeniowej, która chroni najemców przed ewentualnymi roszczeniami finansowymi, które wynikają ze szkód wyrządzonych właścicielowi nieruchomości lub osobom trzecim w wyniku działalności najemców. OC najemcy nieruchomości zapewnia pokrycie szkód, które powstały w mieszkaniu lub w jego otoczeniu w sposób nieumyślny. Polisa obejmie szkody powstałe podczas codziennego użytkowania mieszkania i wykonywania zwykłych czynności.Ochrona dotyczy elementów stałych mieszkania (np. ściany, zabudowa kuchenna), ale także wyposażenia (np. telewizor, pralka, komoda). W drugim przypadku również mienia przechowywanego poza mieszkaniem, ale w częściach, które do niego przynależą, np. piwnica i strych.

Do kogo trafi odszkodowanie ?

Ubezpieczenie mieszkania może obejmować zarówno OC najemcy, czyli lokatora, jak i właściciela. Ze względu na ich różnorodny zakres, warto, by polisę posiadały dwie strony umowy najmu. To, do kogo trafi wypłata z odzszkodowania, zależy od konkretnej sytuacji. Właściciel otrzyma środki kiedy w wynajmowanym mieszkaniu zostanie wyrządzona szkoda, którą spowoduje inny współlokator, a nawet przebywające w lokalu zwierzę. Pieniądze z polisy zostaną wypłacone wynajmującemu na pokrycie kosztów napraw i remontu. Natomiast ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie najemcy, jeśli w wynajmowanym mieszkaniu dojdzie do awarii lub zniszczeń nie z jego winy. Zdarzają się również sytuacje, w których za szkodę odpowiedzialna jest spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa. Przykładem może być na przykład zalanie mieszkania w  wyniku pęknięcia rury usytuowanej w pionie budynku.

Kiedy ubezpieczenie nie zadziała?

Istnieją również sytuacje, których polisa nie obejmuje. Należą do niech między innymi:

 • rażące niedbalstwo w postaci np. odkręconego kranu i w tym wypadku szkody zalaniowej;
 • celowe działanie ubezpieczonego – towarzystwo nie zapłaci za straty powstałe podczas np. zamierzonej dewastacji wyposażenia;
 • zwykłe drobne zniszczenia, jakie wynikają z naturalnego zużycia się mienia (lokator nie odpowiada za takie szkody);
 • niewłaściwe podłączenie urządzeń lub ich nieprawidłowe użytkowanie;
 • szkody na mieniu lokatora – na taką sytuację należy się zabezpieczyć dodatkowo;
 • szkody górnicze;
 • szkody powstałe przez wyłączone z ochrony zwierzęta domowe: agresywne rasy psów, gatunki egzotyczne, dzikie lub półdzikie;
 • szkody powstałe np. podczas pracy

Jaki koszt?

Cena ubezpieczenia różni się z zależności od wybranego wariantu i potrzeb klienta. Dlatego zanim się zdecydujemy warto porównać oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Wynajem  nieruchomości wiąże się z wieloma zagrożeniami przed którymi warto się uchronić i uniknąć odpowiedzialności finansowej.

Fundacja rodzinna – z myślą o rodzinnych firmach

Fundacja rodzinna powstała z myślą o przedsiębiorcach, którzy chcą przekazać majątek swoim następcom, na  przykład swoim dzieciom. W celu ułatwienia tego procesu wprowadzono właśnie istytucję fundacji rodzinnej, która oferuje korzyści podatkowe, oraz ochronę majątku prywatnego. Czy to unikatowe narzędzie zyskuje na znaczeniu? O tym poniżej.

Definicja

,, Fundacja rodzinna to instytucja prawna zarządzająca majątkiej rodzinnym, której celem jest jego ochrona i sukcesja międzypokoleniowa,,

Jak wygląda prcedura ?

Fundację rodzinną może założyć osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, tak zwany fundator.  Jest odpowiedzialny nie tylko za powołanie fundacji, ale także za określenie jej statutu,  celów, planu działania oraz sposobu zarządzania majątkiem. Fundacja rodzinna może zostać ustanowiona za pomocą aktu notarialnego lub testamentu. Pierwszą czynnością, której dokonuje fundator to sporządzenie aktu założycielskiego, w którym należy zawrzeć oświadczenie o wniesieniu majątku o minimalnej wartości 100 000.00zł. Kwota może obejmować różne aktywa, w tym również nieruchomości czy na przykład papiery wartościowe. Kolejnym krokiem fundatora jest sporządzenie spis mienia należącego do fundacji, który określa rodzaj i wartość majątku.  Następnie fundację należy zgłosić do rejestru fundacji rodzinnych prowadzonego przez sąd okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim. Wpis do rejestru trwa od  2 do 4 miesięcy od momentu złożenia wniosku.

Podatki

Założenie fundacji rodzinnej i przekazanie na jej rzecz majątku nie powoduje naliczenia żadnego podatku PCC czy CIT. Inaczej wygląda opodatkowanie w kwestii beneficjentów otrzymujących środki z fundacji. Osoby fizyczne będące podatnikami PIT mogą zostać zwolnione z takiego podatku, czyli na przykład fundator oraz jego najbliższa rodzina. Pozostali beneficjenci są zobowiązani do uiszczenia podatku PIT w wysokości 15%. Obowiązek podatkowy CIT w wysokości 15 % jest nałożony na fundację z chwilą, gdy środki są przekazywane  beneficjentom.

Dlaczego warto?

Korzyści płynące z założenia fundacji :

 •  fundator ma możliwość wycofania się z prowadzenia biznesu bez utraty dochodów
 • zabezpieczenie finansowe członków rodziny
 • odseparowanie spraw biznesowych i rodzinnych
 • ochrona majątku i utrzymanie go w jednych rękach
 • zapewnienie pomonożania majątku
 • zaplanowanie sukcesji w perspektywie wielu pokoleń

Siedziba fundacji będzie mogła się znajdować wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Będzie mogła być tworzona na czas określony lub na czas nieokreślony. Zadaniem fundacji rodzinnej jest ograniczenie ryzyka i nieudanej sukcesji, dzięki której będzie można zapewniać zadowalającą kontynuację działalności rodzinnych firm.

Nowy program rządowy – #na Start

Nowy program rządowy ma wejść w życie już na jesień tego roku. Czy nowa propozycja okaże się lepsza alternatywą dla młodych Polaków? Program ma umożliwić uzyskanie kredytu z dopłatami do pierwszych 60 lub 120 rat. Dzięki takim dopłatom kredyt powinien mieć bardzo niskie oprocentowanie – nawet 0 procent. Jak będzie to wyglądało w praktyce?

,,Chcemy, by nowe przepisy, będące jednym z 3 elementów strategii rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa w Polsce, weszły w życie jeszcze w drugiej połowie 2024 r. Kredyt mieszkaniowy #naStart, czyli z dopłatami do rat, będzie można zaciągnąć do końca 2027 r. w przypadku kupna pierwszej nieruchomości. Taką szansę uzyskają rodziny z co najmniej trójką dzieci również w przypadku, gdy kupowane mieszkanie lub dom jednorodzinny budowany w celu poprawy warunków mieszkaniowych, nie jest ich pierwszą nieruchomością. Zachowujemy jednocześnie możliwość udzielenia przez BGK gwarancji spłaty części kredytu, czyli tak zwaną gwarancję wkładu własnego ,,

– poinformował minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman. 

Kto może przystąpić do programu?

Do programu będą mogły przystąpić osoby, które:

 • nie ukończyły 35 lat, jeżeli przystępują do kredytu jako single. Limit wieku nie obowiązuje, jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą co najmniej dwie osoby (dwóch kredytobiorców lub kredytobiorca + dziecko). 
 • nie posiadają i nie posiadały mieszkania (domu jednorodzinnego) chyba, że posiadanym mieszkaniem jest udział (nie wyższy niż 50%) w prawie własności mieszkania albo spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, uzyskanym w drodze dziedziczenia lub darowizny. Do powyższego limitu nie będzie się wliczać także nieruchomości uzyskanych w drodze dziedziczenia albo darowizny, które osoba ubiegająca się o kredyt zbyła wcześniej w drodze darowizny na rzecz osoby spoza jej gospodarstwa domowego. 
 • posiadają nie więcej niż jedno mieszkanie, a w skład gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej troje dzieci. 

Gwarancja wkładu własnego udzielana będzie przez Bank Gospodarstwa Krajowego i obejmować będzie (tzn. zabezpieczać spłatę na rzecz banku) kwotę brakującą kredytobiorcy na poziomie 20% wartości nabywanej nieruchomości, jednak nie wyższą niż 100 tys. zł.

Kredyt mieszkaniowy #naStart udzielony będzie mógł być wspólnie maksymalnie dwóm osobom bez względu na łączący je stosunek prawny. W takim przypadku warunki dotyczące posiadanego mieszkania weryfikowane będą dla nich łącznie (tzn. razem będą mogli posiadać udział nie wyższy niż 50% w prawie własności mieszkania albo spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, uzyskany w drodze dziedziczenia lub darowizny, np. oboje po 25%).

Warunkiem wspólnego uzyskania kredytu będzie wymóg nabycia nieruchomości przez oboje kredytobiorców na zasadach współwłasności łącznej albo ułamkowej, po 50%.

Oprocentowanie

Dopłata do kredytu będzie zróżnicowana w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Mianowicie:

 • 1,5% w przypadku, gdy w skład gospodarstwa domowego nie wchodzi żadne dziecko.
 • 1% w przypadku gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi jedno dziecko.
 • 0,5% w przypadku gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi dwoje dzieci.
 • 0% w przypadku gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi troje albo więcej dzieci i większego gospodarstwa domowego oraz w przypadku kredytów udzielanych jako kredyt konsumencki na pokrycie kosztów partycypacji w SIM/TBS albo wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej.

Dopłaty do rat kredytu mieszkaniowego udzielanego jako kredyt hipoteczny będzie można uzyskać tylko do kredytów udzielonych przed końcem 2027 r. Utrzymane bezterminowo zostaną natomiast dopłaty do rat kredytów mieszkaniowych #naStart udzielanych jako kredyt konsumencki na pokrycie kosztów partycypacji w SIM/TBS albo wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej. 

Kryterium dochodowe kredytobiorców

Jednym z warunków uzyskania dopłat będzie spełnienie kryterium dochodowego, które przedstawia się w następujący sposób:

 • singiel – 7 000 zł
 • 2-osobowe godpodarstwo – 13 000 zł
 • 3-osobowe gospodarstwo – 16 000 zł
 • 4-osobowe gospodarstwo – 19 500 zł
 • 5-osobowe gospodarstwo i większe – 23 000 zł

Przekroczenie limitów nie będzie jednak oznaczać wykluczenia z programu. Kredytobiorcy, których gospodarstwa domowe przekroczą limit, będą mogły również ubiegać się o kredyt, jednak w ich przypadku dopłata będzie pomniejszana.

Ważny jest również fakt, że osoby, które będą korzystać nowego programu, muszą mieć na uwadze, że przez okres 10 lat będą mieli ograniczone możliwości do dysponowania swoją własnością. Prawo do dopłat wygasa w chwili, gdy nieruchomość zostanie wynajęta lub osoba objęta programem nabędzie prawo do innej własności, za wyjątkiem dziedziczenia.

Jednostronne wynagrodzenie pośrednika w biurze nieruchomości – czy warto?

Istnieje na rynku wiele form wynagrodzenia agentów nieruchomości. Niektórzy pobierają prowizję od transakcji, inni stosują stałą opłatę za usługi pośrednictwa, niezależnie od wartości. Jest tez grupa agentów, która preferuje miesięczne wynagrodzenie za swoje usługi. Chcielibyśmy jednak skupić uwagę na jednostronnym modelu wynagrodzenia dla pośrednika. Jakie korzyści płyną z takiego rozwiązania ? O tym poniżej.

Z życia wzięte….

W ostatnim czasie w naszej agencji sprzedawaliśmy dom jednorodzinny z pięknie zagospodarowaną działką. Warunki umowy z klientem opierały się właśnie na wynagrodzeniu jednostronnym. Nieruchomość znajdowała się w bliskim sąsiedztwie lasu i  była gotowa do wprowadzenia, więc spodziewaliśmy się wielu zainteresowanych. Tak też się stało. Telefon nie przestawał dzwonić, odkąd oferta trafiła na rynek. Postanowiliśmy zorganizować dzień otwarty nieruchomości. Przybyło wielu oglądających. Otrzymaliśmy kilka ofert. Ostatecznie kwota, za którą dom został sprzedany przekroczyła cenę ofertową, co zdecydowanie można uznać za sukces agencji. Ponadto brak prowizji dla klienta kupującego sprawił, że osoby zainteresowane zakupem były w stanie więcej przeznaczyć na zakup przedmiotowej nieruchomości, co z całą pewnością było zgodne z interesem naszego klienta.

Podsumowując

Praca na wynagrodzeniu jednostronnym niesie za sobą wiele korzyści zarówno dla pośrednika jak i jego klienta. Taki rodzaj wynagrodzenia charakteryzuje przejrzystość, co sprawia, że warunki współpracy są łatwe do uzgodnienia dla  jednej i drugiej strony.  Agent  ma motywację do osiągania jak największych rezultatów oraz podejmowania dodatkowych wysiłków w celu zwiększenia swoich zarobków. Praca w modelu jednostronnym  eliminuje potencjalne konflikty interesów. Dzięki stałemu wynagrodzeniu agent może w pełni skoncentrować swoją uwagę na procesie sprzedaży i obsłudze klientów. Należy jednak pamiętać, że jednostronne wynagrodzenie wymaga bardzo dobrej znajomości rynku nieruchomości, oraz zdolności sprzedażowych. Praca w tym modelu jest bardzo satysfakcjonująca, wymaga jednak dużo determinacji i zaangażowania ze strony pośrednika, o czym warto pamiętać podczas ustalania takiej formy współpracy.

Sprzedaż działki rolnej osobie nie będącej rolnikiem

Sprzedaż działki rolnej osobie nie będącej rolnikiem

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ma za zadanie wspierać polskich rolników, a także wszelkie podmioty, które funkcjonują w sektorze rolno-żywnościowym, zapewniając jednocześnie pełną i rzetelną obsługę swoich interesantów. Jedną z kwestii do rozstrzygnięcia przez wyżej opisywaną instytucję jest sprzedaż gruntów rolnych osobom, które nie są rolnikami. Jak wygląda procedura i czy jest to możliwe? O tym poniżej.

Kiedy zgoda nie jest wymagana?

Zgoda Dyrektora Generalnego KOWR na nabycie nieruchomości rolnej nie jest wymagana w każdym przypadku.

 1. Do nabycia nieruchomości rolnej:
  • o powierzchni mniejszej niż 1 ha,
  • w wyniku dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego,
  • na podstawie art. 151 lub art. 231 Kodeksu cywilnego,
  • w toku postępowania restrukturyzacyjnego w ramach postępowania sanacyjnego,
  • na podstawie art. 118 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym     rolników,
  • na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
  • na podstawie art. 125 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  • na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze,
  • w toku postępowania egzekucyjnego i upadłościowego,
  • w wyniku zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa oraz działu spadku,
  • w wyniku podziału albo łączenia spółek handlowych, położonych na obszarze górniczym lub terenie górniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze,
  • na potrzeby budowy morskiej farmy wiatrowej w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu tej ustawy,
  • w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy albo spółki cywilnej w spółkę handlową na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

2. Jeśli nabywcą nieruchomości rolnej jest:

 • rolnik indywidualny w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,
 • osoba bliska zbywcy (tj. zstępni, wstępni, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonek, rodzice małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione, ojczym, macocha oraz pasierbowie),
 • jednostka samorządu terytorialnego,
 • Skarb Państwa lub działający na jego rzecz KOWR,
 • spółka handlowa, której wyłącznym udziałowcem albo akcjonariuszem jest Skarb Państwa, oraz spółka handlowa, która jest operatorem systemu dystrybucyjnego gazowego zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, w przypadku nabycia nieruchomości rolnej na cele związane z budową, modernizacją lub rozbudową systemu dystrybucyjnego gazowego,
 • spółka kapitałowa lub grupa kapitałowa, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych, w przypadku zakupu nieruchomości rolnej na cele związane z budową, modernizacją lub rozbudową mienia określonego w art. 1 ust. 2 tej ustawy,
 • osoba prawna działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i  związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
 • park narodowy, w przypadku nabycia nieruchomości rolnych na cele związane z ochroną przyrody,
 • osoba, która zbyła nieruchomość rolną na cele związane z realizacją Inwestycji lub Inwestycji Towarzyszącej w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym  – w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy – albo została z niej wywłaszczona na te same cele,
 • Spółka Celowa, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym,
 • spółdzielnia produkcji rolnej,
 • członek spółdzielni produkcji rolnej, mający wkład gruntowy w tej spółdzielni, w przypadku zbycia na jego rzecz wkładu gruntowego przez innego członka tej samej spółdzielni,
 • podmiot, który zbył nieruchomość rolną na cele związane z budową morskiej farmy wiatrowej w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu art. 3 pkt 13 tej ustawy
 • osoba, która zbyła nieruchomość rolną na cele związane z realizacją inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej lub inwestycji towarzyszącej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, lub została wywłaszczona na cele określone w tej ustawie – jeżeli nabywa nieruchomość rolną o powierzchni nie większej niż 150% powierzchni zbytej nieruchomości rolnej w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy zbycia lub w okresie 3 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości rolnej stała się ostateczna,
 • inwestor, o którym mowa w art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Wniosek Zbywcy

 Nabycie nieruchomości rolnej wiąże się złożeniem do właściwego organu odpowiednich dokumentów.

Wydanie zgody na wniosek zbywcy może nastąpić, jeżeli:

 1. wykaże on, że nie było możliwości sprzedaży nieruchomości rolnej rolnikowi indywidualnemu, chyba że nabycie tej nieruchomości ma nastąpić na podstawie innej niż sprzedaż czynności prawnej,
 2. nabywca nieruchomości rolnej zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej na nabywanej nieruchomości rolnej,
 3. w wyniku nabycia nieruchomości rolnej nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych,
 4. cena sprzedaży nieruchomości rolnej nie jest niższa niż 95% ceny zawartej w ogłoszeniu o zamiarze sprzedaży nieruchomości rolnej.

E- rolnik, czyli jak zamieścić właściwe ogłoszenie?

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa udostępnił system teleinformatyczny umożliwiający zamieszczanie nieodpłatnie ogłoszenia o zamiarze sprzedaży nieruchomości rolnych oraz odpowiedzi rolników indywidualnych na te ogłoszenia.

Każde publikowane ogłoszenie o zamiarze sprzedaży takiej nieruchomości powinno zawierać co najmniej:

 1. oznaczenie sprzedawanej nieruchomości rolnej z podaniem danych z ewidencji gruntów i budynków dotyczących jej oznaczenia, powierzchni, klasy bonitacyjnej i rodzaju użytków rolnych oraz numeru księgi wieczystej albo zbioru dokumentów prowadzonego dla tej nieruchomości,
 2. opis budynków i innych składników majątkowych wchodzących w skład sprzedawanej nieruchomości rolnej,
 3. informację o przeznaczeniu sprzedawanej nieruchomości rolnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w miejscowym planie odbudowy, a w przypadku ich braku – informację o lokalizacji inwestycji celu publicznego ustalonej w ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, informację o sposobie zagospodarowania terenu i warunkach zabudowy ustalonych w ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy; w przypadku braku ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – profil funkcjonalny strefy planistycznej obejmującej nieruchomość w planie ogólnym gminy;
 4. cenę nieruchomości rolnej;
 5. termin składania odpowiedzi na ogłoszenie o nieruchomości rolnej, który nie może być krótszy niż 30 dni, licząc od dnia zamieszczenia go na ww. portalu.

Należy wykazać, że nie było możliwości sprzedaży nieruchomości rolnej rolnikowi indywidualnemu. Taki warunek uznaje się za spełniony, jeżeli:

 1. żaden rolnik indywidualny nie złożył odpowiedzi na ogłoszenie o nieruchomości rolnej zamieszczone na udostępnionym przez KOWR portalu przez zbywcę nieruchomości albo przez oddział terenowy KOWR właściwy ze względu na położenie nieruchomości rolnej (na pisemny wniosek złożony do tego oddziału terenowego przez zbywcę nieruchomości rolnej), oraz
 2. podana w ogłoszeniu o nieruchomości rolnej cena nieruchomości rolnej niezabudowanej lub bez nasadzeń nie przewyższa o 50% lub więcej średniej ceny sprzedaży gruntów ornych za 1 ha w obrocie prywatnym w danym województwie podanej przez Główny Urząd Statystyczny za kwartał poprzedzający dzień publikacji ogłoszenia, chyba że zbywca nieruchomości rolnej dysponuje operatem szacunkowym, z którego wynika, że wartość nieruchomości rolnej przewyższa określony w powyższy sposób próg,
 3. okoliczności wskazują, że składający odpowiedź na ogłoszenie o nieruchomości rolnej utracił zainteresowanie nabyciem nieruchomości rolnej.

Nabywca nieruchomości rolnej składa również oświadczenie, że zobowiązuje się do prowadzenia działalności rolniczej na nabywanej nieruchomości rolnej. Niezbędnym będzie złożenie przez nabywcę oświadczenia o powierzchni wszystkich nieruchomości rolnych, których jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem oraz dzierżawcą. Cena sprzedaży nieruchomości rolnej wskazana w załączonym do wniosku oświadczeniu zbywcy nie może być niższa niż 95% ceny zawartej w ogłoszeniu o zamiarze sprzedaży tej nieruchomości zamieszczonym na udostępnionym przez KOWR portalu. Stronami postępowania administracyjnego dotyczącego zgody na nabycie nieruchomości rolnej są zbywca i nabywca nieruchomości rolnej.

Złożenie wniosku

Przepisy ustawy nie nakładają obowiązku posługiwania się sformalizowanym drukiem, czy ściśle określonym wzorem wniosku.

Niemniej jednak, wniosek powinien zawierać:

 1. oznaczenie zbywcy i nabywcy nieruchomości rolnej z podaniem ich adresów zamieszkania albo siedziby oraz w przypadku osoby fizycznej – numer identyfikacyjny PESEL zbywcy i nabywcy nieruchomości rolnej, jeżeli został nadany, natomiast jeżeli osoba fizyczna nie posiada obywatelstwa polskiego – kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości,
 2. oznaczenie zbywanej nieruchomości rolnej według ewidencji gruntów i budynków,
 3. uzasadnienie wniosku zawierające w szczególności cel, dla którego nieruchomość rolna jest nabywana, oraz przewidywany sposób jej wykorzystania. Dokumentami, które składa się wraz z wnioskiem są wypis z ewidencji gruntów i budynków dla zbywanej nieruchomości rolnej, zaświadczenie o przeznaczeniu zbywanej nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie wydane na podstawie zbioru dokumentów prowadzonego dla zbywanej nieruchomości rolnej, lub informacja o numerze z księgi wieczystej dostępnej w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.

Do wniosku dołącza się również oświadczenie zbywcy nieruchomości rolnej o

– braku możliwości sprzedaży nieruchomości rolnej na rzecz rolnika indywidualnego,

– ustalonej z nabywcą nieruchomości rolnej cenie sprzedaży nieruchomości rolnej.

Do wniosku należy także załączyć potwierdzenie opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł. Wniosek powinien być złożony w oryginale w Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwym ze względu położenie nieruchomości. Dokumenty załączone do wniosku powinny być złożone w oryginale, bądź w formie odpisów poświadczonych z oryginałem przez notariusza.

źródło: https://www.gov.pl/web/kowr/zgody-na-nabycie-nieruchomosci-rolnych

Zagraniczny adres – czy może być wskazany przez najemcę?

Dobrze spisana umowa najmu okazjonalnego to podstawa do egzekwowania swoich praw. Jednym z jej elementów jest wskazanie przez najemcę miejsca, gdzie będzie mógł wyprowadzić się w razie nakazu eksmisji. Czy zagraniczny adres może być do tego wykorzystany?

Zasady najmu okazjonalnego

Najem okazjonalny to rodzaj umowy, który w pewien sposób zabezpiecza prawa właściciela. Przepisy dotyczące wynajmu lokali w głównej mierze ochraniają lokatorów, dlatego ważne jest, aby odpowiednio zabezpieczyć swoje interesy w umowie. Najem okazjonalny różni się od zwykłej umowy tym, że niezbędne jest dołączenie do niej dodatkowych dokumentów:

 • oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji;
 • oświadczenie najemcy, w którym wskaże adres, gdzie będzie mógł zamieszkać w przypadku eksmisji;
 • oświadczenie właściciela (lub wszystkich właścicieli)wskazanego lokalu, w którym wyrażają zgodę na zamieszkanie w nim najemcy.

Oświadczenie, w którym najemca dobrowolnie poddaje się egzekucji zgodnie z par. 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego sprawi, że proces eksmisji będzie znacznie przyspieszony. Właściciel nieruchomości – w przypadku problemów najemcy z płatnościami lub wykorzystywaniu nieruchomości niezgodnie z zapisami umowy – może wykorzystać podpisane oświadczenie i zawnioskować do sądu rejonowego o nadanie mu klauzuli wykonalności. Pozwala to uniknąć długotrwałych procesów sądowych, ponieważ sąd powinien wydać decyzję w przeciągu 3 dni. Akt notarialny z taką klauzulą będzie podstawą do rozpoczęcia postępowania eksmisyjnego, a najemca będzie zobowiązany wyprowadzić się pod wskazany wcześniej adres.

Przeczytaj więcej o najmie okazjonalnym w naszym artykule: https://www.miastorama.pl/baza-wiedzy/najem-okazjonalny/

Czy najemca może wskazać w oświadczeniu zagraniczny adres?

Najemca jako adres, gdzie wyprowadzi się w razie eksmisji może podać nieruchomość mieszczącą się w tym samym lub innym mieście. Może to być nieruchomość, którą jest jego własnością. Jeśli podaje lokal należący do kogoś innego, musi dodatkowo zdobyć zgodę właścicieli i oświadczenie, że przyjmą najemcę w sytuacji, gdy jego umowa najmu stanie się nieważna.

Problem może pojawić się w przypadku zawierania umowy z obcokrajowcem. Zagraniczny adres nie może zostać wskazany w umowie, jako miejsce ewentualnej eksmisji. Zgodnie z prawem komornik sądowy może działać wyłącznie na terenie Polski, więc nie będzie miał możliwości przeprowadzić skutecznie postępowania egzekucyjnego.

Jeśli masz problem z najemcą, który nie posiada możliwości wskazania adresu w Polsce – skontaktuj się z nami. Mamy na to rozwiązanie.

Ceny mieszkań w Katowicach

Katowice  to największe miasto w województwie śląskim i z pewnością jedno z najprężniej rozwijających się, dlatego wiele osób decyduje się na przeprowadzkę. Jak kształtują się ceny nieruchomości w tym obszarze kraju?

Najdroższe i najtańsze dzielnice

Najdroższą dzielnicą w Katowicach w miesiącu lipcu jest Podlesie. Cena mieszkania w tej okolicy wynosi 9638 zł. Drugie miejsce pod kątem najwyższej ceny zajmuje Brynów, a dokładnie położona na nim Osiedle Zgrzebnioka, gdzie cena mieszkania za metr kwadratowy wynosi 8019 zł. Trzecie miejsce zostało zarezerwowane dla dzielnicy Dąb, gdzie ceny kształtują się na poziomie 7757zł za metr kwadratowy. Z kolei najtańszą dzielnicą Katowic w miesiącu lipcu okazał się Janów – Nikiszowiec. Cena za metr kwadratowy na tym obszarze wynosi 4956zł. Kolejną dzielnicą, którą charakteryzuje mniejsza popularność pod kątem zakupu nieruchomości jest Załęże. W tym przypadku cena za 1 metr kwadratowy mieszkania wynosi 5273 zł. Trzecie miejsce w zestawieniu najtańszych dzielnic Katowic zajmują Murcki. Tu za 1 metr mieszkania musimy zapłacić 5516 zł.

Najdroższe ulice Katowic w miesiącu lipcu to:

 • ulica Prowansalska, gdzie cena za metr kwadratowy wynosi 7584 zł /m2
 • ulica Szybowcowa 7575 zł / m2
 • ulica Generała Józefa Longina Sowińskiego 7531 zł/
 • Plac Rady Europy 7510/ m2

Podsumowując średnia cena mieszkania w Katowicach kształtuje się na poziomie 6496zł. Obecnie  najwięcej ofert znajdziemy w Śródmieściu.

Dlaczego warto mieszkać w Tarnowskich Górach?

Tarnowskie Góry to niezwykle urokliwe miasto w południowej- zachodniej części kraju. Za sprawą swojej historii i zabytkowej architektury wyróżnia się na tle pozostałych miast aglomeracji śląskiej.

Unesco

9 lipca 2017 r. w Krakowie zapadła decyzja i na liście Światowego Dziedzictwa Unesco znalazło się 28 zabytków  obiektów pogórniczych leżących głównie w Tarnowskich Górach,  w części Bytomia i gminie Zbrosławice. Zarówno pod względem historycznym jak i technicznym tworzą one jedną całość, związaną z wydobyciem rud srebra, ołowiu i cynku oraz systemami odwadniania podziemi i wykorzystaniem wody pogórniczej do celów spożywczych. 

Miasto w liczbach

Tarnowskie Góry zajmują blisko 84 kilometry kwadratowe i składają się z 11 dzielnic. Liczba mieszkańców wynosi ok. 60 tys. osób. Obecnie powstaje 11,5 km dróg rowerowych, a także 6,2 km dróg dla rowerów i pieszych. Dobrą komunikację zapewniają drogi krajowe numer 11 i 78, bliskość autostrady A1 oraz portu lotniczego Katowice w Pyrzowicach.

Duży potencjał

Deweloperzy chętnie  lokują swoje inwestycje  w Tarnowskich Górach. Głównie skupiają się na domach szeregowych, nie brakuje też jednak apartamentowców. Oprócz prywatnego segmentu deweloperskiego w niedalekiej przyszłości w jednej z dzielnic, w Lasowicach powstaną również budynki mieszkalne. Jeden budynek czterokondygnacyjny, a także dwa budynki sześciokondygnacyjne z garażami podziemnymi.  Warto dodać, że miasto posiada największy węzeł kolejowy w Polsce. Dzięki niemu i różnego rodzaju sieciom komunikacyjnym lokowanie swoich inwestycji właśnie na tym terenie ma szerokie uzasadnienie ekonomiczne. Gmina Tarnowskie Góry posiada również tereny inwestycyjne, które można nabyć w drodze przetargu. Działki znajdują się na obszarze takich dzielnic jak Bobrowniki, Lasowice, Opatowice, Sowice, oraz w obszarze Obwodnicy DK11.

Miejsce do życia

Przyjezdni, którzy chcą spędzić w Tarnowskich Górach więcej czasu mogą korzystać z szerokiej bazy mieszkaniowej,  zaplecza edukacyjnego, oraz  medycznego.  W mieście nie brakuje również miejsc do aktywnego wypoczynku i relaksu, takich jak  park miejski, ściana wspinaczkowa, czy park wodny z pewnością zapewnią dużo atrakcji.