Renta planistyczna

Podczas sprzedaży nieruchomości może wystąpić okoliczność opłaty planistycznej, nazywanej też rentą planistyczną. Kto ma obowiązek opłaty takiego zobowiązania i kiedy ono występuje? O tym poniżej.

Kogo dotyczy?

Wielu właścicieli nieruchomości, które zostały objęte planem miejscowym nie ma pojęcia o istnieniu tego rodzaju zobowiązania finansowego. Dowiadują się o nim dopiero podczas sprzedaży nieruchomości, gdy zostaje doręczona im decyzja. Aby uniknąć takich sytuacji, należy dowiedzieć się, czy w ciągu ostatnich 5 lat był uchwalany lub zmieniany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla danej nieruchomości. Informacje tego typu są udostępniane na stronach internetowych gmin.

Podstawa prawna

Opłata planistyczna jest jednorazową daniną na rzecz gminy, obliczoną w oparciu o wycenę nieruchomości, której dokonuje rzeczoznawca majątkowy. Maksymalna wysokość opłaty ustalona jest na 30% wzrostu wartości nieruchomości. Zwykle opłata wynosi 1-3 % różnicy w cenie nieruchomości przed i po zmianie planu. Rentę planistyczną reguluje Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a dokładnie Artykuł 36 punkt 4, który mówi:

„Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.”

Kiedy możemy uniknąć renty planistycznej?

Najprostszym sposobem, aby uniknąć renty planistycznej jest odczekanie ze sprzedażą 5 lat od daty uchwalenia planu lub jego zmiany. Po tym okresie naliczenie opłaty nie będzie możliwe. Z opłaty planistycznej zwolnieni są też rolnicy. Wystarczy, że nieodpłatnie przeniosą własność nieruchomości na następcę. Opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości nie pobiera się również, gdy jej stawka nie została określona w uchwale rady gminy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *