Podatek od nieruchomości

 Właściciele nieruchomości opłacają podatek wynikający z posiadania domów, mieszkań, lub gruntów. Sprawdźmy, czym jest podatek od nieruchomości i w jaki sposób ustalana jest jego wysokość?

Podatek od nieruchomości – co to ?

Podatek od nieruchomości zaliczany jest do grupy podatków majątkowych. W praktyce oznacza to, opodatkowaniu podlega posiadanie określonych składników majątku, w tym przypadku nieruchomości. Jest to rodzaj podatku lokalnego, dlatego organem wykonawczym jest gmina.  Podatkiem objęte są  grunty, które nie są gruntami rolnymi lub lasem, budynki, a także mieszkania lub lokale użytkowe, które posiadają księgę wieczystą.

Do kiedy należy zapłacić?

Podatek należy opłacić w 4 ratach rozłożonych proporcjonalnie: do 15marca, do 15 maja, do 15 września, oraz 15 listopada. W przypadku osób prawnych podatek uiszcza się raz w miesiącu , do 15 dnia każdego miesiąca. Podatnik zobowiązany jest do złożenia odpowiedniej deklaracji na druku IN- 1, który stanowi informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Deklarację najwygodniej jest rozliczyć online korzystając z kalkulatora deklaracji. Dzięki niemu można poznać stawki, przygotować dokument dla urzędu, wysłać go, a także uiścić określoną kwotę przez internet.

Jak obliczyć stawkę?

Chcąc obliczyć wysokość podatku, należy pomnożyć stawkę przez powierzchnię mieszkania, budynku lub gruntu.  Stawka podatku od nieruchomości jest ustalana przez rady poszczególnych gmin. Ich maksymalny poziom jest jednak ograniczony ustawowo.  Minister Finansów co roku przedstawia kwoty, które nie mogą zostać przekroczone.

W roku 2022 przewidziano następujące stawki:

Podatek od gruntów:

  •  1,03 zł za mkw w przypadku gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  •  5,17 zł za 1 ha powierzchni w przypadku gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych;
  •  0,54 zł za mkw w przypadku gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego;
  • 3,40 zł za mkw w przypadku gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy,

Podatek od budynków lub ich części:

  • 0,89 zł za mkw powierzchni użytkowej w przypadku budynków mieszkalnych;
  • 25,74 zł za mkw powierzchni użytkowej w przypadku budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
  • 12,04 zł za mkw powierzchni użytkowej w przypadku budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym;
  • 5,25 zł za mkw powierzchni użytkowej w przypadku budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
  • 8,68 zł za mkw powierzchni użytkowej w przypadku budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie, w przypadku domów jednorodzinnych maksymalna stawka będzie mogła wynosić 0,89 za mkw, natomiast za grunt pod domem zapłacimy maksymalnie 0,54 za mkw.

Jeżeli grunt, budynek lub budowla stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *