Gwarantowany kredyt mieszkaniowy – dla kogo?

Gwarantowany kredyt mieszkaniowy –  to nowa ustawa, która wchodzi w życie z końcem maja. Na czym polega? Kto skorzysta?

Głównym założeniem ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym jest poprawa sytuacji mieszkaniowej Polaków. Umożliwi ona zaciągnięcie kredytu bez wkładu własnego. Wkład własny będzie kwotą objętą gwarancją przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Będzie to wsparcie dla osób prowadzących gospodarstwo domowe w Polsce lub poza jej granicami (warunkiem jest posiadanie polskiego obywatelstwa. Gwarantowany kredyt mieszkaniowy będzie udzielany w złotówkach, na okres co najmniej 15 lat. Co najważniejsze – osoby ubiegające się o kredyt gwarantowany muszą mieć zdolność kredytową.

Środki z udzielonego kredytu musza zostać przeznaczone na pokrycie części lub całości kosztów związanych z:

– nabyciem prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub nieruchomości gruntowej,

– budową i wykończeniem domu jednorodzinnego,

– wkładem budowlanym.

Gwarantowany kredyt mieszkaniowy zostanie udzielony osobom, które nie są właścicielami i nie przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, lub domu jednorodzinnego. W przypadku rodzin z dziećmi możliwe jest posiadanie prawa własności lokalu lub domu, jednak jego powierzchnia nie może przekraczać:

– dwójka dzieci – 50m2,

– trójka dzieci – 75m2,

– czworo dzieci – 90m2,

– pięcioro lub więcej dzieci – nie ma minimalnej powierzchni.

O kredyt nie mogą ubiegać się osoby:

– którym udzielono innego gwarantowanego kredytu mieszkaniowego

– które 5 lat przed złożeniem wniosku zbyły prawo własności do lokalu w drodze darowizny osobie z I lub II grupy podatkowej (czyli ogólnie rodzinie).

Cena lokalu, na który będzie zaciągany kredyt, musi mieścić się w określonym zakresie ceny za metra kwadratowy z uwzględnieniem lokalizacji.

Kwota objęta gwarancją nie może być niższa niż 10% oraz wyższa niż 20% wydatków, na które udzielany jest kredyt. Nie może ona przekroczyć kwoty 100 000zł.

Zakupiony lokal, bądź dom nie może być miejscem wykonywania działalności gospodarczej.

Należy liczyć się z tym, że koszt takiego kredytu będzie wyższy, ponieważ ustawa przedwiduje gwarancję wkłądu własnego, a nie jego spłatę, bądz finansowanie. Dodatkowo Bank Gospodarstwa Krajowego pobiera opłatę prowizyjną w wysokości 1.0%. Możliwe jest jednak ubieganie się o spłatę rodzinną po spełnieniu warunków opisanych w ustawie.

 

Rynek wynajmu – co się zmieniło w ostatnim czasie?

Rynek wynajmu w Polsce przez ostatnie trzy lata przeszedł wiele nieoczekiwanych zmian. Jeszcze do niedawna niskie stopy procentowe i wysoki odsetek przyznawanych kredytów sprawiła, że sporo osób zdecydowało się na zakup własnego mieszkania. Pandemia praktycznie całkowicie wyeliminowała najem krótkoterminowy, a długoterminowy mocno spowolniła. Wiele młodych osób – studiujących lub pracujących w dużych miastach – wróciło do domów rodzinnych, żeby zminimalizować wydatki, bo praca i zajęcia przeszły w tryb online. W 2022r. rosnąca inflacja oraz trwająca za naszą wschodnią granicą wojna mocno wpłynęły na sytuację mieszkaniową w Polsce. W szczególności na rynek wynajmu. Co się zmieniło?

Mniej dostępnych mieszkań

Po wybuchu wojny wiele osób z Ukrainy przyjechało do Polski. Właściciele mieszkań w ramach pomocy udostępnili im swoje mieszkania. Przez co wiele ofert zniknęło z rynku. Dużo z uciekających osób kieruje się dalej na zachód, więc w Polsce zatrzymują się tylko na chwilę. Jednak konflikt nadal trwa, osób z Ukrainy jest coraz więcej, więc nie wiadomo jak sytuacja się rozwinie i wpłynie w późniejszym czasie na rynek najmu.

Większy popyt

Warunki uzyskania kredytu zmieniły się. Banki wymagają większego wkładu własnego, rosnące stopy procentowe wpłynęły na zdolność kredytową. W związku z tym coraz więcej osób odkłada decyzję o kredycie hipotecznym na później i decyduje się na wynajem mieszkania. Przez co chętnych na mieszkania do wynajęcia przybywa.

Wyższe ceny najmu

Popyt kształtuje cenę. Z racji tego, że zainteresowanych wynajem jest dużo, ceny mieszkań w dużych miastach w ostatnim czasie wzrosły. Czas pokaże co będzie dalej, ale na spadek cen wynajmu w najbliższym czasie nie ma co liczyć.

 

Jedno jest pewne – po kilkunastu niepewnych miesiącach dla właścicieli mieszkań na wynajem przyszedł lepszy czas. W całym zamieszkaniu związanym z wynajmem nieruchomości warto pamiętać o prawidłowym zabezpieczeniu umowy najmu. Nasi agenci pomagają w wynajmie mieszkania. Zarówno w przypadku wynajmu długoterminowego jak i użyczeniu mieszkania przyjezdnym z Ukrainy dbamy o bezpieczeństwo całego procesu na każdy etapie.

 

 

Dostęp do drogi publicznej, a dojazd do nieruchomości, czy to to samo ?

Każda transakcja związana z zakupem działki pod budowę powinna zostać poddana dokładnej analizie. Jednym z najważniejszych aspektów, na które należy zwrócić uwagę jest dostęp do drogi publicznej. Jego brak może grozić wieloma konsekwencjami.

Czym jest droga publiczna?

Zgodnie z ustawą, drogą publiczną jest drogą, którą zaliczamy do jednej z kategorii dróg (krajowej, wojewódzkiej, powiatowej, gminnej).  Może korzystać z niej każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w obowiązujących przepisach. Należy jednak pamiętać, że nie każda używana w ten sposób droga jest droga publiczną. Status drogi zależy od jej rodzaju. Nad każdą z nich czuwa odpowiedni organ. Przy drogach gminnych jest to wójt, nad drogami powiatu czuwa zarząd powiatu. Przy drogach wojewódzkich pieczę sprawuje zarząd województwa. Natomiast drogami krajowymi zajmuje się Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Przystępując do nabycia danej nieruchomości należy pamiętać o uzyskaniu zaświadczenia, które jest niezbędne do przedłożenia w kancelarii notarialnej.

Służebność

Najpopularniejszym sposobem na uzyskanie dostępu do drogi publicznej jest służebność. Może zostać ustanowiona poprzez umowę( akt notarialny), orzeczenie sądowe lub zasiedzenie. Podczas aktu dochodzi do umowy pomiędzy właścicielem nieruchomości nieposiadającej dostępu do drogi publicznej (nieruchomość władnąca) a właścicielem, który ten dostęp posiada (nieruchomość obciążona). Właściciel nieruchomości obciążonej wyraża zgodę na korzystanie z jego nieruchomości . Właściciel nieruchomości władnącej może zostać zobowiązany do płacenia wynagrodzenia za wyrażoną zgodę, ale nie jest to konieczny warunek do spełnienia.. Dużym atutem służebności jest jej trwałość. W praktyce oznacza to, że w przypadku zmiany właściciela ustanowione prawo nadal obowiązuje jedną i drugą stronę.

Nabycie udziału w nieruchomości

Nabycie udziału w nieruchomości mającej dostęp do drogi publicznej znajduje zastosowanie przede wszystkim przy inwestycjach należących do deweloperów, takich jak budowa domów jednorodzinnych lub zabudowy szeregowej. Podczas sprzedaży tego typu nieruchomości oprócz zakupionego prawa własności stajemy się właścicielami udziału w nieruchomości drogowej.

Umowa

Dostęp do drogi publicznej możemy również uzyskać na podstawie umowy, która zostanie sporządzona pomiędzy właścicielami nieruchomości. Strony przy regulowaniu warunków powinny zabezpieczyć nie tylko samych właścicieli, ale również wszystkie pozostałe osoby, które będą korzystały drogi. Warto nadmienić, że terminowość takiej umowy traci ważność wraz z nabyciem nieruchomości przez nowych właścicieli.

Konsekwencje braku dostępu do drogi publicznej

Najpoważniejszym skutkiem w przypadku braku dostępu do drogi może okazać się brak pozwolenia na budowę. Wymóg jego posiadania określają przepisy prawa budowalnego. (art. 5 ust. 1 pkt 9 p.b.). Kolejnym przykładem jest ujawnienie służebności w księdze wieczystej, która nie zawsze będzie świadczyć o dostępie do drogi publicznej. W tym przypadku może oznaczać w , że dostęp z jej wykorzystaniem został zapewniony. Istniejące już służebności również mogą okazać się problemem ze względu na swój wielokrotny podział. Taka sytuacja może mieć miejsce przy budowie domów szeregowych. Podczas trwania prac realizacja odbywa się na jednej nieruchomości, która dostęp do drogi publicznej uzyskała przez ustanowienie służebności . Natomiast wraz z zakończeniem inwestycji dochodzi do wyodrębnienia własności poszczególnych działek. Wówczas, służebność utrzymuje się  na nieruchomościach powstałych przez podział. Taki stan powinien  zostać ujawniony w dziale I-Sp.

 

 

 

Darowizna między współmałżonkami


Darowizna między współmałżonkami zabezpiecza majątek osobisty jednej ze stron. O czym należy pamiętać, gdy przyjdzie nam obdarować małżonka. Istnieje kilka kwestii, na które warto zwrócić uwagę, aby cały proces przebiegł bez zakłóceń.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o spadkach i darowiznach podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

W pierwszym przypadku obowiązek podatkowy zostanie nałożony przy nabyciu w drodze darowizny, czyli z chwilą podpisania aktu notarialnego. który będzie formą oświadczenia. Jeśli jednak do zawarcia umowy w wyżej wymienionej formie nie dojdzie, a przepisy będą wymagały oświadczeń obu stron, wówczas obowiązek podatkowy wejdzie w życie z chwilą ich podpisania. Drugim przykładem jest nabycie, ale tym razem z polecenia darczyńcy, które nabiera mocy prawnej z chwilą wykonania polecenia.

Zwolnienie podatkowe, a darowizna między małżonkami

Nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez jednego z małżonków może zostać zwolnione z podatku. Następuje ono przy zgłoszeniu nabycia za pomocą formularza SD- Z2 do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Wyjątek stanowi nabycie w drodze dziedziczenia. W tym przypadku należy je zgłosić w terminie sześciu miesięcy od dnia uprawomocnienia orzeczenia sądu. Kolejną zwolnienie podatkowe nastąpi w momencie gdy przedmiotem tytułem darowizny są środki pieniężne, a wartość majątku , który został nabyty od tej samej osoby w okresie pięciu lat poprzedzających rok, , przekracza 9.637 zł

Kiedy nie musimy zgłaszać obowiązku podatkowego?

Sytuacja, w której obowiązek zgłoszenia do urzędu skarbowego nie wystąpi, ma miejsce wówczas, gdy wartość majątku nabytego od tej samej osoby w okresie pięciu lat poprzedzających rok nie przekracza kwoty 9.637zł, nabycie nastąpiło poprzez złożenie oświadczenia woli jednej ze stron lub dokonano czynności aktu notarialnego

Darowizna przy rozdzielności i wspólności majątkowej małżonków

Małżonkowie pomiędzy którymi występuje rozdzielność majątkowa mają możliwość zwolnienia z obowiązku podatkowego . Wystarczy, że zgłoszą ten fakt do urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od dnia otrzymania darowizny. Sytuacja wygląda nieco inaczej przy wspólności majątkowej małżonków. Po pierwsze aby móc mówić o zwolnieniu z podatku należy ustalić, co wchodzi w skład majątku wspólnego, a co osobistego małżonków. W trakcie trwania wspólności małżonkowie mogą przekazywać darowiznę między sobą pomiędzy majątkiem osobistym jednego z małżonków, a majątkiem osobistym drugiego współmałżonka.  Darowizna może być przekazana również pomiędzy majątkiem osobistym jednego z współmałżonków a majątkiem wspólnym. 

W skład majątku wspólnego wchodzi:

– wynagrodzenie za pracę

– wynagrodzenie z tytułu działalności 

– zgromadzone pieniądze na rachunku otwartym lub pracowniczym funduszu emerytalnego

W majątku osobistym możemy wyróżnić:

– przedmioty majątkowe nabyte  w drodze dziedziczenia, zapis lub darowiznę, 

– prawa majątkowe wynikające ze wspólności

– prawa autorskie i prawa pokrewne,

– prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej z osób,

– przedmioty majątkowe dla zaspakajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,

– odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia

 

 

 

 

 

 

 

 

Służebność gruntowa

 

Według definicji służebność gruntowa jest instrumentem prawnym, który wykorzystuje się w przypadku zwiększenia użyteczności jednej nieruchomości (lub jej oznaczonej części), ograniczając tym samym drugą. Regulacje dotyczące służebności gruntowej zostały zawarte w kodeksie cywilnym, w artykule 145, oraz 146.

Służebność drogi koniecznej

Najczęstszym przypadkiem służebności gruntowej jest służebność drogi koniecznej.  Kiedy jeden z właścicieli sąsiadujących ze sobą działek nie może w pełni korzystać ze swojego prawa własności, na przykład poprzez utrudniony dojazd do drogi publicznej, lub jego brak, może  wystąpić o tak zwane ustanowienie służebności. Wystarczy, że oświadczenie będzie złożone  w odpowiedniej formie przy zachowaniu formy aktu notarialnego. Nie wymagane jest, aby ustanowiona służebność została ujawniania w księgach wieczystych. Jeśli jednak tak będzie, zostanie zawarta w dziale III księgi.

Opłaty

Osoby będące właścicielami działki, przez którą będzie przebiegać droga mogą otrzymać wynagrodzenie z tego tytułu.  Oczywiście decyzja, czy opłaty będą pobierane zależy od decyzji stron i w jaki sposób służebność zostanie ustanowiona. Problem pojawia się w momencie, kiedy właściciele nie potrafią się porozumieć i sprawa trafia na salę sądową. Wówczas sąd orzeka, gdzie powinna przebiegać droga z zachowaniem zasady jak najmniejszej ingerencji w grunt.

Należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną bardzo ważną kwestię. Służebność, której definicja wynika z kodeksu cywilnego o prawie rzeczowym oznacza, że ustanowiona służebność pozostaje w mocy bez względu na to kto jest właścicielem działek. Wygaśnięcie służebności może wystąpić w przypadku kiedy służebność gruntowa utraciła dla nieruchomości władnącej wszelkie znaczenie, oraz jeżeli wskutek zmiany stosunków służebność stała się dla niego szczególnie uciążliwa. Zakończenie ustanowienia  następuje również wtedy,  gdy osoba, której przysługuje służebność, stanie się właścicielem nieruchomości obciążonej służebnością. Mamy do czynienia z tak zwaną konfuzją praw (np. właściciel uprawniony do korzystania z sąsiedniej nieruchomości kupił ją od sąsiada).

 

 

Energooszczędne domy – czy warto ?

Podwyżki cen energii, a także wzrost kosztów ogrzewania wpłynęły na wzrost zainteresowania nową technologią, jaką jest budowa domów energooszczędnych. Pozwala to na niższe koszty eksploatacji, co zdecydowanie jest ogromnym atutem. Aby wdrożyć koncepcję oszczędzania , trzeba zastosować się do określonych zasad już na samym początku inwestycji.

Odpowiednie materiały

Rozpoczynając budowę energooszczędnego domu należy zadbać o odpowiednie docieplenie grubą warstwą izolacji termicznej. W tym celu wykorzystuje się wełnę  mineralną o grubości 15 cm lub styropian. Jeżeli natomiast chodzi o izolację dachu należy zastosować minimum 30 cm, ponieważ powietrze, które zostało ogrzane unosi się do góry.

Układ pomieszczeń

Energooszczędny dom, a w zasadzie jego projekt już na wstępie musi również posiadać odpowiedni rozkład pomieszczeń. Różnego rodzaju schowki, czy garaż powinien znajdować się od północnej strony. Dzięki temu można utrzymywać w nich mniejszą temperaturę i tym samym ograniczyć zużycie ciepła.  Kwestia metrażu również nie jest bez znaczenia. Powinna zostać zmniejszona do potrzebnego minimum.Decydując się na ten konkretny rodzaj domu powinniśmy zwrócić uwagę na okna. Największy przeszklony obszar powinien zostać uwzględniony od strony południowej. Taki układ pozwoli na maksymalne wykorzystanie energii słonecznej w celu oświetlenia i ogrzania budynku. W domach tego typu unika się balkonów. Straty ciepła są na tyle duże, że jeśli balkon koniecznie musi znaleźć się w projekcie, to warto zadbać, aby powstał na własnej konstrukcji.

Odzyskujemy powietrze

Aby zmniejszyć znaczną utratę ciepła, którą powoduje wentylacja, możemy zastosować urządzenie do odzysku z wywiewanego powietrza, tak zwany rekuperator. Ten wymiennik ciepła stosowany w systemach wentylacyjnych pozwala nie tylko na odzyskiwanie, ale również przy zastosowaniu odpowiednich filtrów zadba o napływ świeżego i czystego powietrza do wnętrza domu, co jest bardzo ważne, zwłaszcza w okresie jesienno -zimowym.

Klasa plus

Dopełnieniem każdego domu energooszczędnego, wybudowanego w celu uzyskania  jak najmniejszych kosztów eksploatacji będzie wyposażenie wnętrz w sprzęty klasy A+++, które będą zużywały mniej energii.

Optymalizacja rozwiązań, a także krótki czas zwrotu poniesionych wydatków poprzez oszczędności na energii jaką oferuje energooszczędny dom z całą pewnością będzie dobrą inwestycją. Korzystnie wpłynie na domowy budżet, a także poprawi nasz komfort mieszkania na długie lata.

 

 

 

 

Jak deweloperzy radzą sobie w czasach kryzysu ?

Działania, które zostały podjęte w celu walki z pandemią wirusa COVID – 19 są bardzo kosztowne dla naszej gospodarki. Każdy sektor, w większym lub mniejszym stopni odnotuje pewien rodzaj wyhamowania, który może niekorzystnie wpłynąć na rozwój firm w przyszłości. A jak podczas kryzysu radzą sobie deweloperzy? Wszystko wskazuje na to, że nie najgorzej.

Stała kontrola inwestycji

Dokładnie przemyślane decyzje z uwzględnieniem ścisłej kontroli kosztów na każdym etapie inwestycji, a także doskonałe wyniki w sprzedaży na przestrzeni lat sprawiły, że doświadczeni deweloperzy być może nie odczują w sposób tak dotkliwy skutków załamania gospodarki. Wykazują dużą odporność na sytuację, której muszą stawić czoła.  Inwestycje są realizowane zgodnie z planem przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa z myślą o pracownikach, bez których żaden projekt nie zostanie ukończony. Rynek pierwotny radzi sobie lepiej również dlatego ,że osoby zdecydowane na ten rodzaj nieruchomości podpisują umowy często na etapie, kiedy dopiero powstają fundamenty.  Efekt końcowy są w stanie zobaczyć tylko poprzez wizualizację, którą deweloper w dogodnym terminie dla klienta jest w stanie przedstawić.

Negatywne skutki

To, że branża deweloperska odczuje w mniejszym stopniu skutki pandemii, nie oznacza, że nie będzie ich w ogóle. Największe problemy odczują te firmy, które w dobie największej lukratywności, zapomniały o racjonalnym gospodarowaniu  środkami i podpisywały kontrakty na niebotyczne kwoty, które teraz, w przypadku braku płynności finansowej staną się obietnicą bez pokrycia.  Poza tym wiele osób, które pracują na budowach to osoby często  pochodzące z  Ukrainy. W momencie utraty ważności wizy lub pozwolenia na pracę wielu pracowników zostało  zmuszonych  do powrotu do swojego kraju, co w znacznym stopniu może opóźnić ukończenie inwestycji. Deweloperzy mogą również ponosić większe koszty materiałów sprowadzanych zza granicy. Od pewnego czasu muszą również poradzić sobie z ograniczeniami w swobodnym poruszaniu, dlatego podpisanie części umów rezerwacyjnych, czy prezentacji została przeniesiona do sieci, w której spotkała się z dużym zainteresowaniem.

Deweloperzy dzięki odpowiedniej kondycji finansowej, a także szybkiej reakcji  na obecną sytuację,  dostosowali się do nowych zasad, co pozwoliło utrzymać im na rynku silną pozycję i możliwość rozwoju na przyszłe tygodnie.

 

 

 

Działka rekreacyjna – alternatywa dla Polaków w trudnych czasach

Kwarantanna z powodu pandemii wymusiła na nas pozostanie w domach. Obostrzenia związane z zakazem korzystania z parków, a także widmo zamknięcia hoteli i pensjonatów  na czas zagrożenia sprawiło, że Polacy zaczęli szukać nowych alternatyw na bezpieczne spędzanie czasu  poza domem, kiedy będzie to możliwe. Nastąpił gwałtowny wzrost zainteresowaniem działkami rekreacyjnymi. Perspektywa posiadania kawałka ogrodu, w którym można  bezpiecznie wypoczywać wydaje się być bardzo atrakcyjna.

Ogródki działkowe- do kogo należą ?

Osoby, które zdecydują się na zakup działki, muszą liczyć się z tym, że tak naprawdę będą ja dzierżawić, gdyż teren obejmujący ogródki działkowe należy do miasta i jest jego własnością.  Następnie zostaje zawarta tak zwana umowa dzierżawy działkowej, dzięki której nabywamy prawo do działki. Umowę podpisujemy ze stowarzyszeniem ogrodowym. W momencie decyzji o sprzedaniu terenu musimy pamiętać, że wszystko co znajduje się na terenie działki należy do nas. Działkowicze muszą przestrzegać pewnych norm prawnych. Na terenie działek bezwzględnie zabronione jest zamieszkanie, a także prowadzenie działalności gospodarczej.

Ile kosztuje ?

Koszty, jaki będziemy ponosić podczas użytkowania działki to opłaty za wodę, energię elektryczną, oraz podatki. Ceny ogródków działkowych wahają się w kwocie od 10 do 60 tysięcy zł. Na cenę wpływa przede wszystkim stan, w jakim znajduje się działka, oraz to, czy posiada na przykład domek letniskowy, czy altankę ?

W ustawie z dnia z dnia 13 grudnia 2013 r.o rodzinnych ogrodach działkowych możemy przeczytać :

,, Doceniając pozytywną rolę ogrodnictwa działkowego, będącego dziedziną życia społecznego, przyczyniającą się do zaspakajania socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa, a zwłaszcza rodzin z dziećmi, emerytów, rencistów i niepełnosprawnych, poprzez kształtowanie warunków dla prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia oraz ochrony środowiska i przyrody, uznaje się za konieczne zapewnienie dalszego istnienia i rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, jako stałych elementów infrastruktury gmin, które powinny być uwzględniane w procesie ich rozwoju dla dobra obecnego i przyszłych pokoleń.”

 

 

 

Kredyt w czasach kryzysu- czy warto?

Nikt z nas nie był przygotowany na pandemię wirusa. Wszyscy poszukują rozwiązań, które mogłyby złagodzić negatywne skutki kryzysu. Do tej grupy należą również banki . Jak wyglądają teraz starania o udzielnie kredytów hipotecznych i czy warto składać wnioski?

Z jednej strony, aby poprawić sytuację i tym samym otrzymać tańszy kredyt banki obniżyły stopy procentowe. W praktyce jednak wygląda to tak, że w trosce o własne bezpieczeństwo banki zaczęły podwyższać swoje marże, a także wprowadziły wiele nowych warunków, które mogą okazać się trudniejsze do spełnienia niż dotychczas. Położenie, w jakim się znaleźliśmy przyczyniło się do przerwania hossy, która od pewnego czasu gościła na rynku nieruchomości. Z analiz wynika, że w najbliższych tygodniach powinniśmy się nastawić na stabilizację cen, która może oznaczać, że składanie wniosków będzie dobrą decyzją, a nie na odwrót.

Zmiana warunków w przyznawaniu kredytów

Banki, aby zminimalizować ryzyko wprowadziły pewne zaostrzenia względem osób starających się o kredyt. Osoby, które chcą  ubiegać się o przyznanie kredytu będą musiały wykazać się stabilnymi warunkami zatrudnienia, a także wysoką zdolnością kredytową. Czynnikiem decydującym o pozytywnym rozpatrzeniu wniosków będzie również wkład własny. Do niedawna wnioski były rozpatrywane przy minimalnym 20 % wkładzie własnym,  z czego 10 % można było ubezpieczyć i wpłacić tylko połowę tej kwoty. Obecnie  minimalny wkład własny to 20 %, ale tylko w niektórych bankach. W niektórych bankach kwota sięga 30% lub nawet 40 % wkładu własnego. Należy pamiętać, że restrykcje nałożone przez banki  mają na celu ochronę instytucji podczas kryzysu.

Czy warto starać się o kredyt?

Sytuacja finansowa wielu Polaków z całą pewnością ulegnie zmianom. Osoby, które są  w trakcie ubiegania się o przyznanie kredytu mają szansę wykazać dochody z ostatnich miesięcy i tym samym dostać pozytywną odpowiedź. Banki, które już wprowadziły obostrzenia mogą utrudniać przyznanie kredytu osobom, które nie posiadają wystarczającego wkładu własnego pomimo stałego zatrudnienia. Decyzja o kredycie jest zawsze trudna, aby ją podjąć należy rozważyć wszystkie za i przeciw. Aby pozbyć się wszelkich wątpliwości można porozmawiać z doświadczonym doradcą kredytowym, który odpowie na wszystkie nurtujące nas pytania.

Domy modułowe alternatywą dla tradycyjnego budownictwa

Epidemia koronawirusa skutecznie zamroziła większość gałęzi gospodarki.  Utrudnienia napotykają również osoby, które podjęły decyzję o budowie tradycyjnego domu. Ze względu na ograniczenia, banki ostrożniej podchodzą do składanych wniosków, a co za tym idzie cały proces kredytu  może zostać wydłużony. Wiele osób z obawy przed niepewnym jutrem, odłożyło decyzję o budowie domu  lub zupełnie z niej zrezygnowało.  Naprzeciw oczekiwaniom osób, które marzą o swoim miejscu na Ziemi wyszły firmy  oferujące domy modułowe, a także mobilne.

Domy modułowe składają się z niewielkiej liczby połączonych ze sobą segmentów. Ich ustawienie i połączenie może odbyć się o każdej porze roku, bez względu na pogodę. Okazuje się, że te niewielkie obiekty  cieszą się ogromnym powodzeniem w Wielkiej Brytanii, gdzie generują zyski na poziomie 6 miliardów funtów, natomiast we Francji 5 miliardów euro rocznie. W Polsce firmy zajmujące się tworzeniem domów modułowych nie mogą narzekać na brak zainteresowania. W głównej mierze zamówienia spływają od klientów biznesowych, którzy widzą w domach modułowych alternatywę dla dużych kurortów. W obecnej sytuacji trudno wyobrazić sobie zagraniczne wyjazdy, a tym bardziej pobyt w zatłoczonym hotelu. Dzięki takiemu rozwiązaniu osoby chcące wypocząć od miejskiego zgiełku i przeludnionych blokowisk będą mogli to zrobić, nie narażając przy tym swojego bezpieczeństwa i zdrowia.  Jeśli okaże się, że w miejscu, w którym postawiono ten rodzaj budynku i nie przynosion  przewidywanego dochodu, inwestor bez większych przeszkód może zmienić lokalizację na bardziej rentowną.

Osoby prywtane

Coraz więcej pytań dotyczących projektów domów modułowych zadają osoby prywatne. Dostrzegają zalety płynące z tego typu inwestycji. Kluczowym elementem jest przystępna cena. Jeśli jesteśmy w stanie sami to wykonać, to za kwotę 100 tysięcy złotych  możemy mieć do dyspozycji 60 metrów komfortowego wnętrza. Należy również dodać, że często budynki tego typu charakteryzuje energooszczędność.

Domy modułowe to nie tylko atrakcyjna cena, ale również krótki termin realizacji, gdyż materiały  powstają w nowoczesnych zakładach produkcyjnych.